A Globus-csoport az id�n az els� negyed�vet ad�z�s el�tt 763,7 milli� forint, ad�z�s ut�n 757 milli� vesztes�ggel z�rta - k�z�lte a t�rsas�g gyorsjelent�s�ben p�nteken.

A nemzetk�zi sz�mviteli elvek (IFRS) szerint konszolid�lt, nem audit�lt eredm�nykimutat�s alapj�n a Globus-csoport idei els� negyed�ves nett� �rbev�tele 7,056 milli�rd forint volt. Az elm�lt �v els� negyed�v�ben ad�z�s el�tt �s ut�n is 480,2 milli� forint volt a vesztes�g. A csoport �zemi tev�kenys�ge is vesztes�ges volt, az idei els� h�rom h�napban 598 milli� forint vesztes�get mutatott, szemben a tavaly els� negyed�ves 383 milli� forint vesztes�ggel.

A Globus �rt�kes�t�s�ben az idei �v els� negyed�vben jelent�s elt�r�st mutattak a k�l- �s a belf�ldi elad�sok. M�g az export nett� �rbev�tele 3 sz�zal�kkal n�tt, nagyobb r�szt az �remelked�sek, illetve kisebb m�rt�kben az �rfolyamv�ltoz�sok egy�ttes m�dosul�s�nak hat�s�ra, addig a belpiaci elad�sok t�bb mint 4 sz�zal�kkal cs�kkentek.

A belf�ldi �rt�kes�t�s nett� �rbev�tele az id�n az els� negyed�vben 3,685 milli�rd forintot tett ki. A kivitel nett� �rbev�tele 3,371 milli�rd forint volt. Az exportban a legjobban a keleti kivitelre ker�l� kukorica, z�ldbors� term�kek, illetve a savany�s�gok �ra emelkedett, a tavalyi �v hasonl� id�szak�hoz k�pest �tlagosan 10 sz�zal�kkal. A t�rsas�g vezet�s�ge szerint az �rt�kes�t�s volumen�nek tavalyi mennyis�ge id�n nem n�velhet� a c�g f�bb piacain kialakult ki�lezett versenyhelyzet miatt.

Az �rfolyamv�ltoz�sok kedvez�en hatottak a c�g eredm�ny�re: a doll�r �tlagos �rfolyama 13 sz�zal�kkal, az eur�� 4 sz�zal�kkal emelkedett. Magyarorsz�gon is �tlagosan t�bb mint 4 sz�zal�kkal n�ttek az �rak, a hazai piacon azonban n�tt az olcs� term�kek ar�nya.

A c�g �sszegz�se szerint kedvez�tlen�l hatott a csoport els� negyed�ves eredm�ny�re a v�grehajtott l�tsz�mle�p�t�sek egyszeri k�lts�ge, valamint a kamatemelked�sek okozta t�bbletk�lts�gek.

A c�gcsoport m�rlegf��sszege az els� negyed�v v�g�n 36 milli�rd forint volt, tavalyhoz k�pest ez 23,1 sz�zal�kos cs�kken�st jelent. A Globus saj�t t�k�je 12,443 milli�rd forint volt a negyed�v v�g�n, m�g egy �vvel kor�bban 18,943 milli�rd forint volt.

A Globus r�szv�nye cs�t�rt�k�n 446 forinton z�rt. Az elm�lt 12 h�napban 250 �s 458 forint k�z�tt mozgott a r�szv�ny �rfolyama.