A francia Union Fermi�re Morbihannaise Soci�t� Cooperative Agricole (UFM) m�jus 15-�n lez�rult r�szv�nyenk�nt 460 forinton tett, nyilv�nos v�teli aj�nlat�nak eredm�nyek�nt, a CECAB Holding Hungary Kft.-n kereszt�l 51,1334 sz�zal�k tulajdont szerzett a Globus Konzervipari Rt.-ben.

Az UFM szerd�n tette k�zz� a nyilv�nos v�teli aj�nlat eredm�ny�t, amely szerint a 2,732 milli�rd forint jegyzett t�k�j� Globus 5 588 791 darab, egyenk�nt 250 forint n�v�rt�k� r�szv�nye ker�l a birtok�ba. Az aj�nlati �r 31 sz�zal�kkal volt magasabb�a t�zsdei �tlag�r�n�l, �s 13 sz�zal�kkal haladta meg a febru�r 21-i t�zsdei z�r��rat.

A Globus m�jus 31-re �sszeh�vott rendk�v�li k�zgy�l�s�n d�ntenek arr�l, hogy a r�szv�nyeket kivezetik a Budapesti �rt�kt�zsd�r�l.

A Globus t�bbs�gi tulajdonosi k�re febru�rban �llapodott meg a CECAB csoporthoz tartoz� UFM-mel. A meg�llapod�st a n�met Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG, 25,45 sz�zal�k), Temesf�i Istv�n (16,67 sz�zal�k), a Temesf�i �rdekelts�g�be tartoz� TEBIMPEX GmbH (11,61 sz�zal�k) �s J�hn J�zsef (3,62 sz�zal�k) �rta al�. A f� tulajdonosok tulajdoni h�nyada a nyilv�nos v�teli aj�nlat eredm�nyek�nt a fenti 57,35 sz�zal�kr�l 26,1284 sz�zal�kra cs�kkent.

Minden bizonnyal az elad�k k�z�tt van a Templeton Strategic Emerging Markets, amelynek 11,61 sz�zal�k Globus r�szv�nye volt.

A k�zlem�nyb�l nem der�l ki, hogy a Magyar-Amerikai V�llalkoz�si Alap (MAVA) eladta-e a r�szv�nyeit. Az UFM-nek opci�s meg�llapod�sa van a 10,87 sz�zal�k Globus r�szv�nnyel rendelkez� MAVA-val. Ez 2007. m�jus 15. �s 2007. j�nius 20. k�z�tti id�szakra v�teli �s elad�si opci�t jelent, amelyet a felek 460 forint plusz r�szv�nyenk�nt 23 forint kamattal gyakorolnak.

A febru�r 24-�n k�zz�tett aj�nlati felh�v�sban k�z�lt�k a felek azt, hogy a f� tulajdonosok olyan meg�llapod�st k�t�ttek az aj�nlattev� csoporttal, amely szerint sikeres v�teli aj�nlat eset�n legk�s�bb 2011-ig a Globus 100 sz�zal�kban a francia c�g tulajdon�ba ker�l.

A m�r megk�t�tt szerz�d�s szerint a kor�bbi f� tulajdonosoknak 2008. �prilis 30-t�l 2010. m�jus 31-ig tart� id�szakra sz�l�an elad�si opci�juk van a tulajdonukban maradt r�szv�nyekre, m�g az UFM 2009. �prilis 30. �s 2011. m�jus 31. k�z�tt v�teli opci�val rendelkezik ezekre. Az opci�s r�szv�nyek elad�si, illetve v�tel�ra az opci�s jogok gyakorl�s�nak id�pontj�ban a Globus magyar sz�mviteli szab�lyok szerinti cash flow poz�ci�j�t�l f�gg.

A CECAB �vente 460 ezer tonna z�lds�gkonzervet gy�rt, amivel Franciaorsz�gban 40 sz�zal�k a piaci r�szesed�se, de Kelet-Eur�p�ban mind�ssze egy sz�zal�k. A gyorsfagyasztott z�lds�gekb�l �vi 74 300 tonn�t �ll�t el� a francia c�gcsoport, �telkonzervb�l pedig 61 ezer tonn�t. A 8000 r�szv�nyes tulajdon�ban l�v� �lelmiszeripari csoport 1,36 milli�rd eur�s �ves forgalm�nak 30 sz�zal�ka az exportb�l sz�rmazik. A bev�telek 39 sz�zal�k�t a konzervek �s a gyorsfagyasztott term�kek �rbev�tele adja. A sert�sh�s k�sz�tm�nyekb�l sz�rmazik a bev�telek 31 sz�zal�ka, a pulykah�s k�sz�tm�nyekb�l az �t sz�zal�ka, a toj�s �s toj�sk�sz�tm�nyekb�l a h�t sz�zal�ka, a fennmarad� h�nyad pedig a gabonatermeszt�s �s mez�gazdas�gi term�kek elad�s�nak bev�tele.

A Globus az elm�lt �vet a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok (IFRS) szerint konszolid�ltan 31,1 milli�rd forint nett� �rbev�tellel �s 4,336 milli�rd forint vesztes�ggel z�rta. Az �rbev�tel 7,3 sz�zal�kkal cs�kkent egy �v alatt, mik�zben a vesztes�g k�zel megn�gyszerez�d�tt.

Ugyanakkor a 14,851 milli�rd forint �rt�k� export 25,1 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit. Az idei �v els� negyed�v�ben a t�rsas�g 757 milli� forintot kitev� vesztes�ge k�zel 300 milli� forinttal volt t�bb, mint a m�lt �v els� negyed�ben.