�jraindult a L�nch�d faktoringprogram

2006.05.22. 13:56

A v�llalkoz�i k�rbetartoz�sok kezel�s�re vonatkoz� korm�nyzati l�p�sekr�l sz�l� hat�rozat �rtelm�ben a mikro- �s kisv�llalkoz�sok r�sz�re 3 sz�zal�kos �llami kamatt�mogat�ssal, m�dos�tott t�mogat�si felt�telekkel �s sz�ks�g eset�n hitelgaranci�val a gazdas�gi t�rca �jraind�tja a L�nch�d faktoringprogramot.

A Gazdas�gi �s K�zleked�si Miniszt�rium (GKM) a L�nch�d faktoringprogram keret�ben �vi 3 sz�zal�kpont m�rt�k�, egy v�llalkoz�s eset�ben, a t�mogat�si szerz�d�s futamideje alatt maximum 5 milli� forint �sszeg� kamatt�mogat�st ny�jt. A k�zlem�ny szerint a t�mogat�st a 2006. m�jus 15. ut�n k�t�tt szerz�d�sekre lehet ig�nybe venni.

A 2006. m�jus 15-�n �jraindul� programban �sszesen 27 faktor tev�kenys�ggel foglalkoz� c�g vesz r�szt. A GKM hamarosan k�zz�teszi a programban jelenleg r�szt nem vev� faktorc�gek sz�m�ra a csatlakoz�shoz sz�ks�ges felt�teleket.

A programot 2003. szeptember�ben a GKM azzal a c�llal ind�totta el, hogy a mikro- �s kisv�llalkoz�sok sz�les k�r�ben elterjessze a faktor�l�st mint a likvidit�s-finansz�roz�s fejlett gazdas�gokban sikeres eszk�z�t. A faktor�l�s keret�ben a finansz�roz� szervezet megv�s�rolja �s beszedi egy vele szerz�d� v�llalkoz�s r�vid lej�rat�, halasztott fizet�si hat�ridej�, le nem j�rt k�vetel�seit.

A kor�bbi program egy �tmeneti felfut�s ut�n �gy t�nt, hogy nem tudta kell� m�rt�kben n�velni a faktor�l�sba bevont v�llalkoz�sok sz�m�t. A t�mogat�si forr�sok sz�k�ss�ge miatt ez�rt a GKM tavaly a felf�ggeszt�se mellett d�nt�tt.

A �jraind�tott L�nch�d faktoringprogramban a szab�lyok rugalmasabb� t�tel�vel, a Hitelgarancia Zrt. bekapcsol�s�val �s a k�zrem�k�d� faktorc�gek k�r�nek a k�zelj�v�ben bek�vetkez� b�v�t�s�vel k�v�nj�k a term�ket sikeress� tenni a v�llalkoz�k k�r�ben. A v�llalkoz�sok k�lts�geinek cs�kkent�se �rdek�ben a miniszt�rium 3 sz�zal�kos kamatt�mogat�st biztos�t a programban r�sztvev� mikro- �s kisv�llalkoz�sok r�sz�re.

A k�rbetartoz�sok �ltal legjobban s�jtott kisv�llalkoz�k finansz�roz�s�nak egyik legfontosabb akad�lya a biztos�t�kul lek�thet� eszk�zeik sz�k�ss�ge, alacsony jegyzett t�k�j�k. Likvidit�suk finansz�roz�s�t az eszk�zeik megterhel�s�t elker�l� t�mogatott konstrukci�k tudj�k a legmegfelel�bb m�don szolg�lni. A GKM rem�nyei szerint a t�rgyi fedezetet nem ig�nyl� L�nch�d faktoringprogram hat�konyan jav�tja a kisv�llalkoz�sok m�k�d�si felt�teleit, �s enyh�ti majd a k�rbetartoz�sok �ltal felhalmoz�dott fesz�lts�geket.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK