A glob�lis befektet�si alapok� a j�v�

2006.05.23. 16:24

A k�vetkez� �vekben a befektet�si alapok piac�n Magyarorsz�gon is megjelennek majd a glob�lis term�kek, �s v�rhat�an n�pszer�s�g�k rohamosan n� majd a befektet�k k�r�ben - mondta V�zkeleti S�ndor, a CA IB �rt�kpap�r Befektet�si Alapkezel� Rt. vez�rigazgat�ja kedden, Budapesten egy szakmai tan�cskoz�son.

A PriceWaterhouseCoopers (PWC) nemzetk�zi k�nyvvizsg�l� �s ad�tan�csad� v�llalat befektet�si alapokr�l tartott konferenci�j�n a vez�rigazgat� kiemelte: jelenleg a hazai befektet�si alapokban �rz�tt megtakar�t�sok k�zel 2000 milli�rd forintot tesznek ki, ezek d�nt� r�sze, t�bb mint 85 sz�zal�k�t hazai �rt�kpap�rokba - r�szv�nyekbe, k�tv�nyekbe, �llampap�rokba - helyezt�k el.

A vez�rigazgat� elmondta: a hazai szab�lyoz�s t�lnyom� r�szben megfelel az Eur�pai Uni�ban alkalmazott, a befektet�si alapokra vonatkoz� el��r�soknak, jogszab�lyoknak, ez megk�nny�ti azt, hogy a Magyarorsz�gon bejegyzett alapok is egyre nagyobb m�rt�kben fektessenek be a nyugat-eur�pai p�nzpiacokon, illetve az ottani v�llalatok r�szv�nyeibe.

Ismertette: az elm�lt id�szakban k�l�n�sen n�pszer�ek voltak az �gynevezett p�nzpiaci alapok, az ingatlanalapok, illetve n� az ismerts�g�k a garant�lt alapoknak, amelyek alapvet� felt�telk�nt biztos�tj�k a befektetett t�ke teljes megt�r�l�s�t a futamid� v�g�n.

Elmondta: a tavaly �v v�gi adatok szerint t�bb mint 1800 milli�rd forint volt a befektet�si alapokban felhalmozott vagyon, amelyb�l hozz�vet�leg 1600 milli�rd forintot helyeztek el magyarorsz�gi �rt�kpap�rokba. Az alapok megoszl�sa a k�vetkez�: az alapokban l�v� megtakar�t�sok 33 sz�zal�ka jut a p�nzpiaci alapokra, 26 sz�zal�k a k�tv�nyalapokra, 20 sz�zal�kot ad��az ingatlanalapok r�szesed�se, a befektetett p�nz 10 sz�zal�ka a r�szv�nyalapokra, 6 sz�zal�ka a garant�lt alapokra, �s 5 sz�zal�ka a vegyes alapokra jut.

V�zkeleti S�ndor elmondta: egyre n� az �gynevezett struktur�lt alapok n�pszer�s�ge, amelyek r�szben az �rut�zsdei, r�szben az �rt�kpap�r-piaci befektet�seket kombin�lj�k. Ezekben az alapokban sokszor vegy�tik p�ld�ul az aranyba, az olajba t�rt�n� befektet�seket a r�szv�nypiaci, illetve a k�tv�nypiaci inveszt�ci�kkal, napjainkban ugyanis igen magasan �ll mind az olaj, mind az arany vil�gpiaci �ra, �s ez kiegyens�lyozhatja az adott alap r�szv�nybefektet�seinek kisebb hozam�t.

A vez�rigazgat� a j�v�r�l elmondta: az eur�pai orsz�gokban, �gy Magyarorsz�gon is visszaszorul�ban van az �llami gondoskod�s mind a nyugd�jak, mind az eg�szs�g�gy ter�let�n. Ez megn�velheti majd a h�ztart�sok befektet�si kedv�t a k�l�nb�z� nyugd�j-megtakar�t�sokba, illetve az eg�szs�gp�nzt�rakba. Ezzel egy�tt az eur�pai orsz�gokban emelkedik az �letsz�nvonal, �s a h�ztart�suk vagyonuk j� r�sz�t a j�v�ben m�g ink�bb a k�l�nb�z� befektet�si alapokba fektetik.

Al�h�zta: az elk�vetkez� �vekben a befektet�si alapkezel�knek a mostanihoz k�pest sz�lesebb k�r� �s alaposabb p�nz�gyi tan�csad�st kell v�gezni�k, hogy a kisbefektet�k is jobban megismerj�k �s meg�rts�k a nemzetk�zi p�nz- �s t�kepiacokon m�r bevezetett �j term�keket. Ez hozz�j�rul ahhoz is, hogy az alapok a j�v�ben Magyarorsz�gon is bevezess�k a vil�gpiacon m�r ismert �j megtakar�t�si form�kat.

Magyarorsz�g el�bb-ut�bb csatlakozik az eur�z�n�hoz, �gy a kisbefektet�k m�r nem csak forintban, hanem egyre ink�bb eur�befektet�sekben is gondolkodhatnak. Egy felm�r�s tanuls�gair�l elmondta: m�g Finnorsz�g befektet�i az eur�z�n�hoz val� csatlakoz�s el�tt nagyr�szt finn m�rk�ban �s hazai pap�rokba fektettek be, addig az eur�z�n�hoz val� csatlakoz�st k�vet�en a finn befektet�k eset�ben a hazai �s a k�lf�ldi befektet�sek ar�nya 50:50 sz�zal�kra m�dosult. Hosszabb t�von ez a tendencia �rv�nyes�lhet Magyarorsz�gon is, vagyis ugr�sszer�en megn�het a magyar h�ztart�sok k�lf�ldi befektet�sekben �rz�tt vagyona.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK