A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa m�jus 22-�n tartott legut�bbi kamatd�nt� �l�s�n a 13 jelenl�v� ism�t egyhang�an d�nt�tt a kamat v�ltozatlanul hagy�sa mellett - �ll a test�let �l�s�nek r�vid�tett jegyz�k�nyv�ben, amelyet p�nteken tett k�zz� a jegybank.

A d�nt�s nyom�n a jegybanki alapkamat 6 sz�zal�k maradt, ez a kamatszint tavaly szeptember 20-t�l van �rv�nyben. 2005-ben az �v elej�n 9,50 sz�zal�k volt a jegybanki alapkamat, amelyet kilenc egym�st k�vet� alkalommal cs�kkentett a Monet�ris Tan�cs.

A test�let j�nius 19-�n t�rgyalja ism�t a kamatok k�rd�s�t, a piacon t�bbs�gben van az a v�lem�ny, hogy j�niusban a nemzetk�zi piacokon emelked� kamatszint ellen�re a magyar alapkamat nem v�ltozik, k�s�bb azonban nem kiz�rt a kamatemel�s.

A jegyz�k�nyv szerint a makrogazdas�gi �s p�nz�gyi helyzet �ttekint�se, valamint az infl�ci�s jelent�s megvitat�sa ut�n javaslat ez�ttal is csak a 6 sz�zal�kos kamatszint tart�s�ra hangzott el, csak�gy, mint az el�z�, �prilis 24-�n tartott kamatd�nt� �l�sen.

A tan�cs tagjai elt�r�en �rt�kelt�k az infl�ci�s folyamatokat. T�bbek szerint az infl�ci�s kock�zatok megn�vekedtek, az olaj- �s a nyersanyag�rak gyors emelked�se glob�lis infl�ci�s kock�zatot hordoz. A minim�lb�r-emel�s hat�sa az �ltal�nos b�rsz�nvonalra a kor�bban v�rtn�l nagyobb lehet, ennek infl�ci�s kock�zat�t tov�bb n�veli az �l�nk ipari konjunkt�ra - �llap�tja meg a jegyz�k�nyv, hozz�t�ve, hogy mindezekhez a t�nyez�kh�z h�napok �ta a kor�bbiakn�l gyeng�bb �rfolyam p�rosul.

Tov�bbi kock�zatot jelent, hogy az eur�pai jegybank �s a Fed kamatemel�si ciklusban van, ami a nemzetk�zi befektet�k kock�zatv�llal�si hajland�s�g�nak cs�kken�s�t val�sz�n�s�ti a j�v�ben. Ezek a t�nyez�k a kamatemel�s sz�ks�gess�g�nek ir�ny�ba mutatnak, �s annak k�sleked�se el�bb-ut�bb a monet�ris politika hiteless�g�nek rov�s�ra megy.

Voltak olyan v�lem�nyek is, hogy nincs egy�rtelm� infl�ci�s nyom�s, �s az alapvet� infl�ci�s folyamatok az ut�bbi �vtizedekben nem tapasztalt, gyakorlatilag az �rstabilit�snak megfelel� k�rnyezetr�l tan�skodnak. K�l�n�sen j� jelnek tekintett�k, hogy a szolg�ltat�sok infl�ci�ja id�n jelent�sen m�rs�kl�d�tt, �s a lakoss�g infl�ci�s v�rakoz�sai is t�rt�nelmi m�lypontra ker�ltek.

Abban egyet�rtettek a tan�cs tagjai, hogy az �j korm�ny m�g nem ismert kiigaz�t� int�zked�sei gy�keresen megv�ltoztathatj�k az infl�ci�s jelent�sben kialak�tott k�pet, �s a forint kock�zati meg�t�l�s�re is jelent�s befoly�st gyakorolhatnak.