F�l sz�zal�kkal n�tt a jegybanki alapkamat

2006.07.24. 14:59

Megemelte�50 b�zisponttal alapkamat�t a Magyar Nemzeti Bank, a�d�nt�s �rtelm�ben az �j kamatszint 6,75 sz�zal�k. A jegybank a v�rakoz�sokhoz k�pest radik�lis l�p�sre sz�nta el mag�t - a piac jobb�ra 25 b�zispontos emel�sre sz�m�tott. A monet�ris tan�cs tov�bbi emel�seket helyezett kil�t�sba, az elemz�k szerint �v v�g�re 7 sz�zal�k f�l�tt�lesz a kamatszint.

A monet�ris tan�cs h�tf�i �l�s�n 50 b�zisponttal emelte meg az MNB ir�nyad� alapkamat�t. A jegybank �j kamatszintje 6,75 sz�zal�k. A d�nt�s ut�ni t�j�koztat�n kider�lt:�a tan�cs egys�gesen d�nt�tt, ami mag�t J�rai Zsigmondot is meglepte.

A jegybankeln�k elmondta, a tan�cs alapvet�en k�t probl�mak�r miatt hat�rozott a szigor�t�s mellett: az egyik a h�napok �ta fokoz�d� maginfl�ci�, a m�sik pedig a nemzetk�zi kamatemel�si trend. P�ldak�nt eml�tette, hogy mind az EKB, mind a Fed, mind a k�z�p-eur�pai orsz�gok jegybankjai emeltek vagy emel�st terveznek.�Cs�kkent a nemzetk�zi kock�zatv�llal�si hajland�s�g is,�ez szint�n kamatemel�st tett sz�ks�gess�.

A jegybankeln�k szerint 2007-ben 7 sz�zal�k k�r�li infl�ci� v�rhat�, ugyanis a korm�ny kiegyenl�t� int�zked�sei miatt semmik�ppen sem tarthat� a kor�bban meg�llap�tott 3 sz�zal�kos c�l. Ha nem t�rt�nnek megfelel� int�zked�sek a monet�ris politik�ban, 2008-ra sem lehet 3 sz�zal�k k�zel�be leszor�tani az infl�ci�t - jelentette ki J�rai.�A jegybankeln�k - imm�ron sokadszor - b�r�lta a korm�ny konvergenciaprogramj�t, amely szerinte rossz p�ly�ra viszi az orsz�got.

J�rai Zsigmondt szernit a korm�ny a k�zponti eloszt�s cs�kkent�se helyett az ad�- �s �remel�sek �tj�t v�lasztotta, ez viszont jelent�sen visszafogja a gazdas�gi n�veked�st, �s cs�kkenti Magyarorsz�g versenyk�pess�g�t. A jegybankeln�k elmondta: szerinte a korm�ny a konvergenciatan�cs fel�ll�t�s�val el akarja h�r�tani a konvergenciaprogram kidolgoz�s�nak felel�ss�g�t. J�rai Zsigmond hozz�tette: nem a monet�ris tan�cs, hanem az MNB v�lem�nyezi majd a konvergenciaprogramot.

A monet�ris tan�cs k�zlem�ny�ben szerepelt ugyan, hogy a tan�cs t�bb l�p�sben emeln� a kamatszintet az infl�ci�s c�l el�r�s�hez, J�rai Zsigmond jegybankeln�k ugyanakkor csak annyit volt hajland� hozz�f�zni ehhez, hogy az elm�lt havival egy�tt sz�m�tva k�t alkalom t�bb, mint egy, �s 6,75 sz�zal�k magasabb, mint 6,25 sz�zal�k. A jegybank feje kit�rt a tov�bbi kamatel�seket firtat� k�rd�sek el�l.

Viharos h�nap volt

A monet�ris tan�cs legut�bb egy h�nappal ezel�tt emelt, akkor 0,25 b�zisponttal tolta f�lfel� a kamatszintet. Az eltelt h�nap azonban igen viharosra siker�lt a forint�rfolyam szempontj�b�l.

A legt�bb elemz� egy h�napja �gy v�lte, hogy az MNB Monet�ris Tan�csa t�ls�gosan enyh�n emelte meg a kamatszintet, sokan a 100 b�zispontos ugr�st tartott�k volna elegend�nek. A bankk�zi piacon t�mad�s indult a forint ellen, amely hamarosan a 280-as eur��rfolyam k�r�li szintet k�stolgatta. A nemzeti valuta elleni t�mad�sok mellett gyeng�t�leg hatott a region�lis - szlov�k �s lengyel - politikai helyzet, valamint a Gyurcs�ny-csomag k�r�li bizonytalans�g.

Elemz�k kor�bban �gy v�lt�k, hogy a nemzeti bank kis l�p�sekben emeli a kamatot az �v v�g�ig - ebbe pedig nem f�rnek bele nagyobb, 50-100 b�zispontos�ugr�sok. Az MNB most radik�lis emel�sre sz�nta el mag�t.

A jegybank�t�bb alkalommal tan�jel�t adta annak, hogy a forint�rfolyam helyett ink�bb az infl�ci� stabil szinten tart�s�ra f�kusz�l. Elemz�k szerint, hogy a megszor�t� csomagok hat�s�ra megl�dul� infl�ci� ne l�pje t�l a 6-7 sz�zal�kot j�v�re, ehhez a jegybanknak az �v v�g�ig 7 sz�zal�kra kell emelnie az alapkamatot.

A forint er�s�d�tt

A jegybanki alapkamat 50 b�zispontos emel�s�nek h�r�re azonnal er�s�d�tt a forint a bankk�zi devizapiacon: a 14 �rakor bejelentett emel�s ut�n 276,70/90 forinton jegyezt�k az eur�t, ami csaknem k�tforintos gyeng�l�s a d�li 278,60/80 forintos �rfolyamhoz k�pest. D�lel�tt 278,60 �s 280 forint k�z�tt kereskedtek az uni�s valut�val, p�nteken d�lut�n 276,20/30 forinton z�rta a hetet az eur�. Az �llampap�rok m�sodpiac�n az aj�nlati szintek m�r a d�lel�tt folyam�n 5-7 b�zisponttal voltak magasabbak a p�nteki referenciahozamokn�l, a kamatd�nt�s bejelent�se ut�n tov�bbi 7-8 sz�zal�kkal emelkedtek a hozamok.

- M�r az elm�lt n�h�ny percben reag�lt a piac, a�mai napon��sszesen�csaknem n�gy�forinttal cs�kkent az eur� �rfolyama, ami nem csek�ly m�rt�k - mondta a d�nt�s bejelent�se ut�n Barcza Gy�rgy, az ING Bank elemz�je, hozz�t�ve, hogy a hozamok is 8 sz�zal�k k�zel�be emelkedtek. - A piac ink�bb 25 b�zispontra sz�m�tott, holott j�niusban �ppen a kisebb emel�s volt a meglepet�s. A mostani d�nt�s teh�t egyfajta korrekci� lehet, m�s sz�val a monet�ris tan�cs n�h�ny h�napig kiv�rt a kamatemel�ssel, amikor a piac m�r 7 sz�zal�kos szintet rem�lt.

- A jegybank ugyanis val�sz�n�leg b�zott a csomag pozit�v fogadtat�s�ban, egyel�re hi�ba - de ez nem felt�elen�l marad �gy, a piacnak puszt�n meg kell em�sztenie a rossz �llamh�ztart�si helyzetet, az el�rejelz�shez k�pest nagyobb hi�nyt. A sz�mok alapj�n az�rt l�that�, hogy a megszor�t�s jelent�s m�rt�k�, j�v�re a pozit�v hat�sai is l�tszanak majd - jegyezte meg Barcza Gy�rgy.

Az elemz� �gy v�li, a piac �ltal�nos bizalmatlans�ga miatt val�sz�n�, hogy az alapkamat az �v v�g�ig 7 sz�zal�k f�l� fog emelkedni. Elv�gre a v�gs� sz�t mindig a piac mondja ki, pontosabban a folyamatokat finansz�roz� befektet�k. Barcza Gy�rgy szerint elgondolkodtat� , hogy Csehorsz�gban 2,5-3 sz�zal�kos kamatszint mellett is stabil a korona �rfolyama; Magyarorsz�g jelenleg nem ezen, hanem a "d�l-eur�pai" p�ly�n van. Az elk�vetkez� �vekben nem lehet felel�tlen�l �g�rgetni, a szoci�lis juttat�sokat� hitelb�l finansz�rozni, irre�lisan magas ad�kat fenntartani, ellenkez� esetben le fogunk maradni Csehorsz�gt�l - mutatott r� Barcza.

Hont Andr�s, a Hamilton T�zsde�gyn�ks�g �zletk�t�je szerint az eur� �rfolyama augusztus els� napjaiban 270 forint k�rny�k�re m�rs�kl�dik majd, de k�nnyen el�fordulhat, hogy a cs�kken�s m�g ezen a h�ten bek�vetkezik. A tov�bbi augusztusi forinter�s�d�s ugyanakkor k�rd�ses, s�t, mint fogalmazott: "forr� �sz" el� n�z�nk, egy�ltal�n nem kiz�rhat� egy �jabb t�mad�s a nemzeti valuta ellen. Hont Andr�s hozz�f�zte, a piac egyes szerepl�i a 8-9 sz�zal�kos alapkamatszintet is elk�pzelhet�nek tartj�k m�g az id�n.

Az MTI �ltal megk�rdezett Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemz�je meglep�en szigor�nak nevezte a monet�ris tan�cs infl�ci�s kil�t�sokat illet� meg�llap�t�sainak hangv�tel�t. Hozz�tette: a kamatemel�s ut�n er�s�dik ugyan a forint �rfolyama, a k�tv�nypiacon azonban nem v�rhat� jelent�sebb v�ltoz�s, mivel ott magasabb kamatemel�st �raztak be.

Barsi Szab� Gergely - Galambos P�ter

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK