Id�n, az els� f�l�vben legink�bb a 20 eur�s bankjegyet hamis�tj�k, noha az elm�lt �v v�g�ig a hamis�t�k k�r�ben az 50 eur�s sz�m�tott a legkedveltebb c�mletnek - �ll az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) most kiadott jelent�s�ben. �sszesen 300 ezer darab hamis eur� bankjegyet vontak ki a forgalomb�l az els� f�l�vben.

A hamis 20 �s 50 eur�s bankjegyek egy�ttesen, az �sszes forgalomban l�v� hamis bankjegy 80 sz�zal�k�t tett�k ki 2006 els� f�l�v�ben, a hamis 100 eur�s c�mletek ar�nya, az �sszes hamis bankjegy 12 sz�zal�ka. Az EKB �ltal k�z�lt id�sorb�l kiolvashat� az is, hogy am�g 2003 els� f�l�v�ben 231 ezer darab hamis bankjegyet vontak ki a forgalomb�l, addig az az�ta eltelt f�l�vekben ez a sz�m 287-312 ezer darab k�z�tti ingadozik.

Az EKB adataib�l kider�l: a 300 ezer darab hamis c�mlet, a forgalomban l�v� val�di bankjegyek sz�m�nak (2006 els� f�l�v�ben, �tlagosan 10,1 milli�rd) fokozatos n�veked�se mellett �rt�kelend�. A forgalomb�l kivont hamis bankjegyek t�lnyom� t�bbs�g�t (98 sz�zal�k�t) az eur��vezeten bel�l tal�lt�k. A hamis bankjegyek alig t�bb mint egy sz�zal�ka sz�rmazik az eur��vezeten k�v�li EU-tag�llamokb�l, a vil�g t�bbi r�sz�r�l pedig valamivel kevesebb mint egy sz�zal�k.

Az EKB �s az eur��vezet 12 nemzeti k�zponti bankja ism�telten felh�vja a k�zv�lem�ny figyelm�t arra, hogy legyen �vatos �s gy�z�dj�n meg a birtok�ba ker�l� bankjegyek val�dis�g�r�l.

Valamennyi hamis eur� bankjegyet k�nnyen meg lehet k�l�nb�ztetni a val�diakt�l az eur� rendszer inform�ci�s anyagaiban, valamint az EKB weboldal�n, illetve az eur� rendszer nemzeti k�zponti bankjainak weboldalain ismertetett egyszer�, a "Tapintsuk meg - vegy�k szem�gyre - mozgassuk meg" mott�ra alapul� pr�ba seg�ts�g�vel. Ha egy bankjegy val�dis�g�t illet�en k�telyei lenn�nek, javasoljuk, hogy a gyan�s bankjegyet hasonl�tsa �ssze egy olyan p�ld�nnyal, amelyr�l tudja, hogy eredeti - fogalmaz k�zlem�ny�ben az EKB.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2006 els� fel�ben 5565 forgalomb�l lefoglalt forint hamis�tv�nyt vizsg�ltak. Az MNB f�l�ves jelent�s�ben k�zli, hogy a leggyakrabban hamis�tott c�mlet tov�bbra is az 1000 forintos, amely az �sszes hamis�tv�ny 74 sz�zal�ka.