A villamosenergia-ell�t�sban alkalmazott rendszerhaszn�lati d�jak v�ltoz�sa miatt v�rhat�an javul az �m�sz ad�z�s el�tti profitja - jelentette be a t�rsas�g k�zlem�nyben.

A �m�sz profitj�ra kedvez�en, az Elm� nyers�g�re kedvez�tlen�l hat a villamosenergia-ell�t�sban alkalmazott rendszerhaszn�lati d�jak v�ltoz�sa - jelentette be p�nteken a n�met RWE-EnBW t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� k�t �ramszolg�ltat� t�rsas�g a B�T honlapj�n.

Az �m�sz k�zlem�nye szerint a m�dos�t�s miatt v�rhat�an javul a t�rsas�g ad�z�s el�tti nyeres�ge. Az Elm� pedig arr�l sz�molt be, hogy az �tv�teli d�jakban bevezetett �j hat�s�gi �rkomponens a c�gnek v�rhat�an t�bbletk�lts�get jelent, �gy az idei profitot negat�van befoly�solhatja.

Boross Norbert az Elm� kommunik�ci�s igazgat�ja az MTI k�rd�s�re annyit k�z�lt: "... semmit nem mondhatok ezzel kapcsolatban". �gy a t�virati iroda arra sem kapott v�laszt, hogy a d�jv�ltoz�s mi�rt lesz az egyik c�gn�l pozit�v, a m�sik t�rsas�gn�l pedig negat�v hat�ssal a gazd�lkod�sra.

A gazdas�gi �s k�zleked�si miniszter rendelete augusztus 1-j�n l�pett hat�lyba. A k�t c�g k�zlem�nye utal a rendeletnek arra a pontj�ra, amely az �tviteli h�l�zati enged�lyes bev�teli t�bblet�nek megoszt�s�r�l sz�l. Ezt a t�bbletet az eloszt�i enged�lyesekkel kell megosztani. A rendelet szerint az �m�sz a bev�teli t�bblet 27,7 sz�zal�k�t kapja meg, az Elm� viszont nulla sz�zal�k�t, azaz nem kap semmit.