A Mol-csoport 76,7 milli�rd forint nett� nyeres�get �rt el id�n a m�sodik negyed�vben, ami j�val meghaladja az elemz�k �ltal v�rt 65 milli�rd forintot. Ezzel az els� f�l�ves nett� profit 187,4 milli�rd forintra emelkedett, szemben az egy �vvel kor�bbi 136,1 milli�rd forinttal.

A Mol-csoport �zleti eredm�nye az els� f�l�vben 87,7 milli�rd forinttal 257,5�milli�rd forintra emelkedett. A m�sodik negyed�vben az �zleti eredm�ny 32 sz�zal�kkal n�tt, �s 102,3 milli�rd forintot tett ki. A�megsz�n� tev�kenys�gek (f�ldg�zt�rol�s �s -kereskedelem) eredm�ny�vel m�dos�tott eredm�ny 40 sz�zal�kkal n�tt.

A m�sodik negyed�ves eredm�nyre kedvez�en hatottak a magas k�olaj�rak �s benzin �rr�sek, illetve a feldolgoz�s �s kereskedelem szegmens �rt�kes�t�s�nek n�veked�se. A nett� eredm�ny els� f�l�vi 51,3 milli�rd forintos n�veked�se azonban els�sorban a kutat�s-termel�s kiemelked� �zleti teljes�tm�ny�t �s a g�ztranzakci� nyeres�g�t t�kr�zi. E kedvez� hat�sokat m�rs�kelt�k a magasabb p�nz�gyi r�ford�t�sok, els�sorban a devizaalap� hiteleken keletkezett nagyobb �rfolyamvesztes�g �s a magasabb ad�fizet�si k�telezetts�g.

A kutat�s-termel�sb�l sz�rmaz� �zleti eredm�nye 2006. els� f�l�v�ben 29,6 milli�rd forinttal 70,7 milli�rd forintra n�vekedett. Ebb�l a m�sodik negyed�vben 32,5 milli�rd forintot realiz�lt a Mol-csoport, a magasabb k�olaj�raknak, a forinttal szemben er�sebb doll�rnak �s a sz�nhidrog�n termel�s 2 sz�zal�kos n�veked�s�nek k�sz�nhet�en.

A feldolgoz�s �s kereskedelem szegmens �zleti eredm�nye janu�r-j�niusban 93,3 milli�rd forintot tett ki, ami 6 sz�zal�kkal magasabb a 2005-�s b�zishoz k�pest. Ebb�l 2006 m�sodik negyed�v�ben (38 sz�zal�kos n�veked�s ut�n) 69,1 milli�rd forint realiz�l�dott a magasabb �rt�kes�tett mennyis�gek, a magasabb benzin �rr�sek, �s a nagyobb Brent-Ural k�l�nb�zet, valamint a forinttal szemben er�s�d� doll�r k�vetkezt�ben.

A petrolk�mia szegmens �zleti eredm�nye viszont 7,6 milli�rd forintra cs�kkent 2006 els� f�l�v�ben, szemben a 2005 els� f�l�vi 13,3 milli�rd forinttal. Kedvez� viszont, hogy 2006 m�sodik negyed�v�ben az �zleti eredm�ny 0,2 milli�rd forinttal, 6 sz�zal�kkal�m�r n�tt a b�zishoz k�pest, �gy 3,9 milli�rd forintot tett ki a magasabb integr�lt petrolk�miai �rr�sek �s a b�v�l� elad�sok k�vetkezt�ben.

A f�ldg�zsz�ll�t�s �zleti eredm�nye (A Mol az els� negyed�v v�g�vel �rt�kes�tette a t�rol�s �s kereskedelem t�bbs�gi r�szesed�s�t.) 0,9 milli�rd forinttal 17,8 milli�rd forintra n�vekedett 2006. els� f�l�v�ben. A m�sodik negyed�vben 11 sz�zal�kos cs�kken�s ut�n ebb�l 5,6 milli�rd forint realiz�l�dott, f�k�nt a magasabb tarif�k ellen�re alacsonyabb d�jbev�telek �s a magasabb f�ldg�zk�lts�g miatt.

A p�nz�gyi m�veleteken 39,7 milli�rd forint volt a Mol vesztes�ge, mely tartalmaz 24,7 milli�rd forint nett� �rfolyamvesztes�get. A m�sodik negyedben a p�nz�gyi m�veletek vesztes�ge 13,2 mill�rd forintot tett ki, amely 13,1 milli�rd forintnyi �rfolyamvesztes�get tartalmazott. A beruh�z�sok �s befektet�sek �rt�ke 2006. II. negyed�v�ben 9,5 milli�rd forinttal 28,4 milli�rd forintra cs�kkent. A nett� bet�tesi poz�ci� 2006. j�nius v�g�n 44,4 milli�rd forint volt, ami a nett� ad�ss�g �s az �sszes saj�t t�ke �sszeg�hez viszony�tva 4,0 sz�zal�kot tett ki - mondta Herczenik �kos a Takar�kbank elemz�je.

2006. II. negyed�v�ben a m�k�d�si cash flow 95 sz�zal�kkal 162,2 milli�rd forintra (765,1 milli� USD) n�vekedett.

A kutat�s-termel�s �s a feldolgoz�s-kereskedelem szegmensek k�l�n�sen kedvez� k�rnyezetben tev�kenykedtek a m�sodik negyed�vben, els�sorban ez vezetett a negyed�v kiv�l� eredm�ny�hez. A c�g m�k�d�s�t befoly�sol� f� t�nyez�k alakul�sa v�rakoz�sainknak megfelel�en alakult. A v�rakoz�sokn�l jobb eredm�ny ak�r er�teljesebb emelked�shez is vezethet az �rfolyamban, azonban ez csak �tmeneti lehet, amennyiben a piaci hangulat nem v�ltozik pozit�van, a j� eredm�ny �nmag�ban nem el�g a tart�s emelked�shez. A Mol piaci meg�t�l�se m�rs�kelten pozit�van v�ltozhat a v�rakoz�sokn�l jobb eredm�ny �s a kedvez�bb k�z�pt�v� kil�t�sok nyom�n. A piaci meg�t�l�s jelent�sebb javul�s�hoz sikeres akviz�ci�k is sz�ks�gesek lenn�nek - v�li a Takar�kbank szak�rt�je.