Tr�kk�zni lehet a bet�ti kamatokkal

2006.08.10. 17:46

A p�nz�gyi int�zm�nyek �gyfeleinek megtakar�t�si d�nt�seikn�l aj�nlott figyelembe venni az egys�ges�tett bet�tikamatl�b-mutat� (EBKM) m�rt�k�t. A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�hez (PSZ�F) be�rkezett panaszok szerint gyakran f�lrevezet�k a hirdet�sek.

A hitelint�zetekt�l a fel�gyelet elv�rja, hogy az EBKM-et ne apr� bet�vel, az �gyfelek sz�m�ra nehezen olvashat�an t�ntess�k fel hirdet�seikben, hanem a meghirdetett kamattal azonos m�retben jelen�ts�k meg -tette k�zz�t internetes honlapj�n a PSZ�F.

Eddig nem volt jellemz� az egy�vesn�l hosszabb futamidej� bet�t. A kamatad� bevezet�se miatt azonban most m�r t�bben is k�n�lnak olyan konstrukci�kat, amelyek eset�ben a kamat �s az EBKM jelent�sen elt�rhet. A fel�gyelethez az ut�bbi id�ben t�bb panasz �rkezett az �gyfelekt�l, akik azt kifog�solt�k, hogy a megtakar�t�si konstrukci�k hirdet�seib�l nem mindig der�l ki, hogy nem �ves kamatr�l van sz� - mondta Binder Istv�n sz�viv�.

A fel�gyelet ez�rt t�j�koztat�t tett k�zz� honlapj�n a f�lrevezet� megtakar�t�si aj�nlatokr�l. Ebben felh�vja az �gyfelek figyelm�t arra, hogy az ut�bbi id�ben egyes szolg�ltat�k p�nz�gyi megtakar�t�si term�keiket (bet�tek, k�tv�nyek stb.) rekl�moz� hirdet�seikben olyan, kedvez�nek mutatkoz� kamatot tesznek k�zz�, amely - az �ltal�nos gyakorlattal szemben - nem a konstrukci� t�nyleges �ves kamat�t tartalmazza. A meghirdetett kamatok �gy sok esetben nem hasonl�that�ak �ssze m�s p�nz�gyi term�kek bet�ti kamataival. A hitelint�zeteknek pedig k�telez� hirdet�seikben felt�ntetni az EBKM-et, amely egy�ves id�tartamra, �sszehasonl�that�an mutatja a bet�tek t�nyleges kamat�t. Felh�vja tov�bb� a hitelint�zetek figyelm�t arra, hogy tart�zkodjanak az �gyfeleket f�lrevezet� hirdet�sekt�l.

Ilyennek min�s�lnek azok a hirdet�sek, amelyekben nem �ves kamatm�rt�ket tesznek k�zz�, t�bb k�l�nb�z� konstrukci� jellemz�it keverik, vagy nem felt�n�en �s egy�rtelm�en jel�lik, hogy a meghirdetett kamat nem egy �vre vonatkozik.

M�g mindig lehet azonban olyan hirdet�st tal�lni, amelyben a hirdet� kiemelked� akci�s fix kamatot �g�r, �sszeghat�rt�l f�ggetlen�l, kamatad�-mentesen. A kamat impoz�ns, de a hirdet�sben k�t konstrukci�t kevernek �ssze, �s nem der�l ki, hogy a kamat milyen id�szakra vonatkozik (nem egy �vre, hanem m�sf�l �vre) tov�bb�, hogy az egyes konstrukci�k eset�ben az EBKM pontosan mennyi.

Illetve el�fordul az is, hogy a vonz� kamat val�ban egy �vre sz�l, de csak az apr� bet�s l�bjegyzetb�l der�l ki, hogy ez kombin�lt megtakar�t�s, s a magas - csak a bet�ti r�szre vonatkoz� - kamat felt�tele a lek�t�tt bet�t �sszeg�vel megegyez� �rt�k� befektet�si jegy v�s�rl�sa, amelynek hozama viszont m�r nem ismert.

Szak�rt�k szerint c�lszer� volna a teljes hiteld�j-mutat�hoz (THM) hasonl�an az EKBM-re vonatkoz�an is k�l�n jogszab�lyban megfogalmazni a k�vetelm�nyeket.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK