Jelent�sen n�tt az �M�SZ osztal�kalapja

2006.08.14. 10:35

Az �szak-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (�M�SZ) az �v els� fel�ben 746,838 milli� forint ad�zott nyeres�get �rt el konszolid�lt szinten, ami 66,4 sz�zal�kkal kevesebb az egy �vvel kor�bbin�l -��ll a t�rsas�g h�tf�n k�zz�tett gyorsjelent�s�ben. Ugyanakkor az osztal�k alapj�ul szolg�l� Nyrt. nyeres�ge 1,4 milli�rd forintr�l 2,5 milli�rd forintra n�tt, ami nagyon j� h�r a r�szv�nyeseknek.

A n�met RWE-EnBW t�bb mint 80 sz�zal�kos tulajdon�ban l�v���M�SZ els� f�l�vi konszolid�lt IFRS gyorsjelent�sben 1,185 milli�rd forint ad�z�s el�tti profitr�l sz�molt be, ami 47,1 sz�zal�kkal marad el a b�zist�l. Az anyac�g m�rleg szerinti nyeres�ge 2,478 milli�rd forintr�l 1,397 milli�rd forintra cs�kkent, p�nz�gyi vesztes�ge pedig 358 milli� forint volt, szemben az el�z� �v els� f�l�vi 1,127 milli�rd forintos nyeres�ggel. A konszolid�lt profit alapj�n az egy �m�sz r�szv�nyre jut�nyeres�g (EPS) 729 forintr�l��245 forintra cs�kkent.

B�r az �rt�kes�t�s nett� �rbev�tele 9,8 sz�zal�kkal 41,87 milli�rd forintra n�tt, az �zemi tev�kenys�g nyeres�ge 15,1 sz�zal�kkal 1,712 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt. A p�nz�gyi m�veletek vesztes�ge 47,2 sz�zal�kkal 545,6 milli� forintra emelkedett, t�bbek k�z�tt a 306 milli� forintos, nem realiz�lt deviza�rfolyam vesztes�g miatt. A profitot cs�kkentette tov�bb�, hogy a konszolid�ci�ba vont t�rsas�gok �gynevezett r�szesed�si eredm�nye a b�zisid�szakban 593 milli� forint tett ki, m�g ez az �sszeg az idei �v els� fel�ben mind�ssze 18 milli� forint volt.

Az �m�sz az els� f�l�vben 1466 gigawatt�ra villamosenergi�t �rt�kes�tett a k�z�zemben, 1,9 sz�zal�kkal kevesebbet a b�zisn�l, ugyanakkor a szabadpiacon 20,5 sz�zal�kkal 1183 gigawatt�r�ra n�tt az eladott �ram volumene. Az ehhez kapcsol�d� �rbev�tel 67,4 sz�zal�kkal emelkedett a rendszerhaszn�lati d�jak jelent�s hat�s�gi �remelked�s�nek k�sz�nhet�en - �ll a gyorsjelent�sben.�Az �m�sz h�l�zati vesztes�g�nek ar�nya 8,7 sz�zal�kr�l 8,5 sz�zal�kra cs�kkent.

A k�lts�gek k�z�tt legnagyobb t�telt jelent� anyagjelleg� r�ford�t�sok 13,5 sz�zal�kkal - az �rbev�tel n�veked�s�n�l nagyobb ar�nyban - 34,627 milli�rd forintra n�ttek. Ennek oka a fizetett rendszerhaszn�lati d�jak 68,3 sz�zal�kos, 4,775 milli�rd forintot kitev� dr�gul�sa.

Az �m�sz m�rlegf��sszege az id�szak v�g�n, j�nius 30-�n 63,971 milli�rd forint volt, ez l�nyeg�ben azonos az egy �vvel kor�bbival. A 30,504 milli�rd forint jegyzett t�k�j� t�rsas�g saj�t t�k�je 2,5 sz�zal�kos cs�kken�ssel 36,187 milli�rd forintot tett ki. A hossz�lej�rat� k�telezetts�gek 2 sz�zal�kkal 11,257 milli�rd forintra, a r�vidlej�rat�ak 1,5 sz�zal�kkal 16,528 milli�rd forintra emelkedtek egy �v alatt.