A forintk�lcs�n�k �llom�nya gyakorlatilag stagn�lt az els� f�l �v v�g�n: j�niusban mind�ssze 1,4 milli�rdos b�v�l�st regisztr�ltak a h�ztart�sokn�l, m�g a deviz�ban nyilv�ntartott t�telekn�l egyetlen h�nap alatt t�bb mint 200 milli�rdos n�vekm�ny keletkezett.

A forint�rfolyam k�t h�napja tart� gyeng�lked�se kedvez� poz�ci�t teremt azon banki �gyfelek sz�m�ra, akik most vesznek fel devizak�lcs�nt. Mind a sv�jci frank, mind az eur� kurzusa �jra a t�rt�nelmi cs�cs k�zel�ben mozog, �gy nagy a val�sz�n�s�ge annak, hogy a most hitelhez jut� �gyfelek a futamid� el�rehaladt�val egyre alacsonyabb t�rleszt�r�szlettel sz�molhatnak. R�ad�sul jelenleg nem is utal semmilyen jel arra, hogy a forint gyorsan mag�hoz t�rne: az �rfolyammozg�sra valamelyest kedvez� hat�st csak a j�v� h�ten esed�kes MNB-kamatd�nt�s gyakorolhat - �rja a Vil�ggazdas�g.

A lakoss�gi devizahitelek szempontj�b�l meghat�roz� sv�jci frank kurzusa tegnap d�lut�n 177 forint k�zel�ben j�rt, hozz�vet�legesen hat forinttal - 3,5 sz�zal�kkal - magasabban a k�t h�ttel kor�bbin�l. Figyelemre m�lt�, hogy j�nius eleje �ta nem is volt 170 forint alatt az �rfolyam, j�nius v�g�n, illetve j�lius k�zep�n pedig r�vid id�re m�g a 180-as szinten is t�ljutott.

Az eur� - miut�n ism�t a 280-as szint k�rny�k�n mozgott - tegnap 278,4 forinton z�rta a keresked�st, ez b� n�gy egys�ggel marad el a j�nius v�gi m�lypontt�l. (A k�z�s deviza kurzusa ugyanakkor a t�rleszt�r�szletek szempontj�b�l keveseknek meghat�roz�: az eur�k�lcs�n�k ar�nya nem �ri el a t�z sz�zal�kot a lakoss�gi hiteleken bel�l.)

Az MNB adatai szerint folyamatosan n� a devizaalap� k�lcs�n�k r�szar�nya a h�ztart�sokn�l nyilv�ntartott �ssz�llom�nyon bel�l. A lak�sc�l�akon bel�l a devizahitelek ar�nya m�jusr�l j�niusra 26,5-r�l 29,1 sz�zal�kra emelkedett. A fogyaszt�siakn�l 52,9-r�l 56 sz�zal�kra v�ltozott r�szar�nyuk, az egy�b k�lcs�n�kn�l pedig t�bb mint egyharmadnyi s�lyt k�pviselnek.

A f�l�vi z�r�s el�tti egy h�napban a forint mind az eur�hoz, mind a sv�jci frankhoz k�pest nagyj�b�l nyolc sz�zal�kkal gyeng�lt. R�szben ennek k�sz�nhet�en nem egy hitelint�zet d�bbenetesen magas, 50-80 sz�zal�kos hitel�llom�ny-b�v�l�st k�nyvelhetett el a 2005 j�nius�t�l sz�m�tott egy �v alatt.

A jegybank adatai szerint j�niusban - hasonl�an a megel�z� h�napokhoz - a h�ztart�soknak ny�jtott hitel�llom�ny-v�ltoz�s t�lnyom� r�sz�t a deviza�llom�ny v�ltoz�sa adta: figyelemre m�lt� viszont, hogy ezen bel�l t�bb mint 50 sz�zal�kos emelked�st okozott az �rfolyamok elmozdul�sa.