A jegybanki alapkamat negyed, vagy f�l sz�zal�kos eml�s�r�l d�nt h�tf�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa - v�li a Reuters �ltal megk�rdezett elemz�k t�bbs�ge. A szak�rt�k csak az els� k�t �vben tartj�k�hitelesenek a konvergenciaprogram hi�nylefarag�si terv�t, a k�s�bbi �vek tekintet�ben viszont nagyon k�telked�ek.

Er�sen megoszlanak a v�lem�nyek a h�tf�i kamatl�p�s nagys�gr�l a Reuters cs�t�rt�k�n k�zz�tett augusztusi felm�r�s�ben. A kutat�sban r�sztvev� 23 elemz� k�z�l t�z a 6,75 sz�zal�kos alapkamat negyed sz�zal�kos emel�s�t j�solta h�tf�re, kilencen f�lsz�zal�kos l�p�st val�sz�n�s�tettek �s csak n�gy elemz� szerint marad v�ltozatlan az alapkamat.

Az elemz�k v�lem�ny�nek �sszes�t�se szerint az eur� �rfolyama az �v v�g�ig 270 forintra m�rs�kl�dhet. A forint v�rt enyhe er�s�d�se azonban az el�rejelz�sek szerint nem cs�kkenti annyira az infl�ci�s kock�zatokat, hogy ez meg�ll�tsa a jegybanki alapkamat n�veked�s�t. A konszenzus szerint az �v v�g�re 7,5 sz�zal�kra n�het a jegybanki kamat. Egy h�napja m�g 7 vagy 7,25 sz�zal�kot v�rt a legt�bb elemz�. J�v�re pedig a v�rakoz�s szerint mind�ssze f�l sz�zal�kkal cs�kken az alapkamat

Vegyes az elemz�k k�r�ben a h�t elej�n bejelentett konvergenciaprogram meg�t�l�se. A hi�nylefarag�si tervet csak a j�v� �vre tekintik hitelesnek, a k�s�bbi �vek tekintet�ben, a hi�ny eddigi t�rt�net�nek f�ny�ben nagyon k�telked�ek.A szak�rt�k re�lisnak tartj�k az �llamh�ztart�s 2006-os �s 2007-es hi�ny�ra vonatkoz� leg�jabb c�lokat. K�tlik viszont, hogy a hi�nycs�kkent�s temp�ja a k�s�bbikben is fennmarad.

A decemberi konvergenciaprogramhoz k�pest a hi�nyv�rakoz�s az �j tervezetben, erre az �vre a brutt� hazai term�k (GDP) 4,7 sz�zal�k�r�l annak 10,1 sz�zal�k�ra emelkedett a nyugd�jreform k�lts�geivel egy�tt, a j�v� �vre pedig 3,3 sz�zal�kr�l 6,8 sz�zal�kra. A hi�ny 2009-re m�r 3,2 sz�zal�kra cs�kkenne a terv szerint, �s ez lehet�v� tenn� az eur� bevezet�s�t ak�r m�r 2011-ben is.

Az elemz�i konszenzus erre az �vre �s 2007-re megegyezik a korm�nyzati progn�zissal. Az el�z� �vekhez k�pest - amikor az elemz�k rendre pesszimist�bbak voltak �s igazuk lett - ez nagy v�ltoz�s. Az idei �vet illet�en egy h�napja az elemz�i konszenzus m�g a korm�nyn�l is alacsonyabb hi�nyt val�sz�n�s�tett, de az augusztusi felm�r�sben a hi�nyel�rejelz�s 2006-ra a GDP 1,6 sz�zal�k�val, 2007-re 1,2 sz�zal�kponttal emelkedett.

Arra az elemz�k nem l�ttak garanci�t, hogy a 2007-et k�vet� �vekben is a konvergenciatervnek megfelel�en cs�kken majd tov�bb az �llamh�ztart�s hi�nya, �gy a forintot az elemz�i konszenzus szerint csak 2013-ban v�lthatja fel az eur�.

Vannak elemz�k, akik szerint az els� komoly tesztet az okt�ber elejei �nkorm�nyzati v�laszt�s jelenti �s a korm�nyp�rtok �tv�gy�t a k�lts�gvet�si kiigaz�t�sra megnyirb�lhatja, ha �sszel jelent�s veres�get szenvednek. Ezt k�vet�en pedig az edddig tapasztalatok szerint a k�vetkez� orsz�ggy�l�si v�laszt�sok k�zels�ge jelenthet kih�v�st.

"Jelent�s a kock�zata, hogy a 2010-es v�laszt�sok fel� k�zeledve a k�lts�gvet�si politika fellazul vagy legal�bbis nem szigorodik tov�bb," - �rta Zsoldos Istv�n a Goldman Sachs augusztus 23-ai k�z�p-eur�pai jelent�s�ben.

Az elemz�k szerint az eur� bevezet�se szempontj�b�l kisebb akad�lyt jelent, hogy a konvergenciaterv szerint az �llam GDP-ar�nyos ad�ss�ga a k�vetkez� �vekben a 70 sz�zal�kot is meghaladhatja.

Az eur�klubhoz val� csatlakoz�s felt�tele a 60 sz�zal�k alatti szint, de ett�l az Eur�pai Uni� eltekinthet, ha azt l�tja, hogy a r�ta cs�kken. A cs�kken�shez azonban ugyancsak az kell, hogy 2007 ut�n is folytat�dj�k az �llamh�ztart�si hi�ny lefarag�sa �s kamatkiad�sok n�lk�l sz�molva, az �llamh�ztart�s pozit�v �ves egyenlegeket �rjen el - de pont ez az, amiben az elemz�k nagy t�bbs�ge k�telkedik.

"A konvergenciaprogram 2009-re enyhe els�dleges �llamh�ztart�si t�bblettel sz�mol �s az ad�ss�gr�ta hossz�t�v� cs�kken�s�t a tov�bbi javul�s eredm�nyezheti," �rta B�k�si Ilona, az Aegon �rt�kpap�r Rt elemz�je, aki ugyanakkor az eur� 2013-as bevezet�s�t j�solta.