Az EDF v�teli aj�nlatot tett a D�m�szra

2006.08.28. 11:03

Mint sejthet� volt, felv�s�rl�si sz�nd�k �ll a D�m�sz-pap�rok keresked�s�nek m�lt heti felf�ggyeszt�se h�tter�ben. Az aj�nlattev� az eddigi f�tulajdonos, a francia EDF. H�tf�n vissza�ll�tott�k a keresked�st.

Az EDF International S.A., a D�m�sz jelenlegi f�tulajdonosa 20 000 forintos �rfolyamon nyilv�nos v�teli aj�nlatot tett az �ramszolg�ltat� t�rsas�g valamennyi r�szv�ny�re. Az aj�nlatot a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n hozta nyilv�noss�gra h�tf�n az aj�nlattev�.

Az aj�nlat k�zz�t�tel�vel egyidej�leg az EDF k�relmezte a Budapesti �rt�kt�zsd�t�l a D�m�sz-r�szv�nyek kivezet�s�t. A francia EDF International S.A. jelenleg a D�m�sz 60,91 sz�zal�kos tulajdonosa, �s amennyiben megszerzi a t�rsas�g r�szv�nyeinek legal�bb 90 sz�zal�k�t, gyakorolni fogja t�rv�nyben biztos�tott v�teli jog�t.

A D�m�sz-r�szv�nyek keresked�s�t augusztus 23-�n 15 �r�t�l a 28-i t�zsdez�r�sig felf�ggesztette a B�T a kibocs�t� k�r�s�re. A 10 ezer forint n�v�rt�k� pap�rok legutols� z�r��ra 17 300 forint volt. A 20 000 forintos aj�nlati �r 3564 forinttal, azaz 22 sz�zal�kkal haladja meg azt a minimum�rat, amelynek megfizet�s�re az aj�nlattev� a jogszab�ly szerint k�teles, �s 30 sz�zal�kkal magasabb az augusztus 22-i z�r��rn�l.

Az aj�nlatot m�g j�v� kell hagynia a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek, �s tranzakci�hoz a magyar energiahivatal j�v�hagy�sa is sz�ks�ges. Az aj�nlat lebonyol�t�s�ban a Deutsche Bank �s a CIB Bank m�k�dik k�zre.

Az EDF sz�nd�kai szerint a tranzakci�val� meger�s�ti �s racionaliz�lja �zleti tev�kenys�g�t Magyarorsz�gon, illetve eg�sz K�z�p-Eur�p�ban. A D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz), mintegy 755 ezer k�z�zemi �s szabadpiaci �gyf�l sz�m�ra szolg�ltat elektromos �ramot �s folytat eloszt�i tev�kenys�get. A D�m�sz 18.000 n�gyzetkilom�ternyi ter�leten rendelkezik kiz�r�lagos �ramszolg�ltat�i joggal (ez Magyarorsz�g ter�let�nek k�r�lbel�l 20 sz�zal�k�t jelenti), �s 28 500 kilom�teres eloszt�h�l�zatot �zemeltet.

A D�m�sz 2005-ben 356 milli� eur� (88,4 milli�rd forint) �rbev�tel mellet 22 milli� eur� (5,3 milli�rd forint) nett� eredm�nyt �rt el. �sszesen 1800 munkav�llal�t foglalkoztat, �s jelenlegi piaci kapitaliz�ci�ja meghaladja a 231 milli� eur�t (64,1 milli�rd forintot).

A Budapesti �rt�kt�zsde h�tf�n 14 �rakor vissza�ll�totta D�m�sz-pap�rok keresked�s�t, amelyek�17 400 forintos nyit��r ut�n 19 150 forintra dr�gultak: az�1850 forintos emelked�s 10,7 sz�zal�kot jelent�a legut�bbi, 17 300 forintos z�r��rn�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK