Cs�nyi S�ndor eln�k-vez�rigazgat� �s Wolf L�szl� vez�rigazgat�-helyettes kedden Montenegr� f�v�ros�ban, Podgoric�ban al��rta a Crnogorska komercijalna banka AD 100 sz�zal�kos r�szv�nycsomagj�nak ad�sv�tel�re vonatkoz� szerz�d�st. A meg�llapod�s az �r mellett minden l�nyeges felt�telt �s garanci�t tartalmazz.

A Crnogorska komercijalna banka AD 100 sz�zal�kos r�szv�nycsomagja 105 milli� eur�s v�tel�r�nak kiegyenl�t�se a tranzakci� v�gleges lez�r�sakor, v�rhat�an ez �v v�g�n t�rt�nik meg.

T�bb h�napos, minden r�szletre kiterjed� elemz� munka �s �tvil�g�t�s el�zte meg az �gylet l�trej�tt�t, amelyben az OTP Bank akviz�ci�s munkacsoportj�n k�v�l a hitelint�zet tan�csad�i, p�nz�gyi tan�csad�k�nt a Deloitte Touche Tomatsu, jogi tan�csad�k�nt a Berecz&Andr�k� Linklaters Jogi Iroda k�pvisel�i vettek r�szt. Az elad�k p�nz�gyi tan�csad�ja a KPMG, jogi k�pvisel�je pedig a Weil, Gotshal&Manges �gyv�di Iroda volt.

A Crnogorska komercijalna banka AD-t 28 kis- �s k�z�pv�llalat alap�totta 1997-ben, z�ldmez�s beruh�z�sk�nt. 2005. �v v�g�n a hitelint�zet m�rlegf��sszege 303,3 milli� eur� volt, amely alapj�n a piaci r�szesed�se 44 sz�zal�kos. Az eredetileg kis- �s k�z�pv�llalati szektorra f�kusz�l� bank sz�les k�r� szolg�ltat�sokat ny�jt a v�llalati �s lakoss�gi �gyfelek sz�m�ra egyar�nt. Minden �zlet�gban egy�rtelm�en az els� sz�m� domin�ns piaci szerepl�.

A bank folyamatosan emelked� saj�t t�k�je az elm�lt �v v�g�n 19,3 milli� eur� volt, a 2005-�s �zleti �vet 3,025 milli� eur�s ad�zott eredm�nnyel z�rta, ami egy �v alatt 54,6 sz�zal�kos b�v�l�s. A 161,2 milli� eur�s �gyf�lhitel-�llom�ny 2005-ben az el�z� �vihez viszony�tva 87,4 sz�zal�kkal n�vekedett, m�g er�teljesebb, 141,5 sz�zal�kos a b�v�l�s a 248,1 milli� eur�s �gyf�lbet�t-�llom�nyn�l. A Crnogorska komercijalna banka AD mintegy 150 ezer �gyfel�t 33 egys�gb�l �ll� orsz�gos h�l�zat�n �s az elektronikus csatorn�kon kereszt�l szolg�lja ki.

A piacvezet� montenegr�i bank �zleti tev�kenys�g�nek k�zpontja Podgorica, ugyanakkor a dinamikusan fejl�d�, az orsz�g gazdas�g�ban jelent�s szerepet j�tsz� turizmus miatt meghat�roz� tengerparti r�gi�hoz kapcsol�dik a hitelek �s a bet�tek mintegy 25 sz�zal�ka.

A Magyar Telekom kedden k�z�lte, hogy montenegr�i le�nyv�llalata, a Telekom Montenegro 11,5 sz�zal�kos r�szesed�ssel rendelkezett az OTP �ltal megv�s�rolt Crnogorska komercijalna bankaban, �s �zletr�sz�t 12 milli� eur�s �ron �rt�kes�tette.

z OTP Bank id�n �t�p�nzint�zetet v�s�rolt k�lf�ld�n: Ukrajn�ban (Raiffeisenbank Ukraine), Oroszorsz�gban (Investberbank csoport) �s Szerbi�ban (Kulska banka, Niska banka, Zepter banka). T�rgyal�sokat folytat a rom�niai CEC bank megv�s�rl�s�r�l is, az augusztus v�g�re �g�rt eredm�nyhirdet�st azonban a rom�n hat�s�gok sajt��rtes�l�sek szerint n�h�ny h�ttel elhalasztott�k. A banknak tov�bbi felv�s�rl�si akci�i is folyamatban vannak, a t�rs�gben.

Az idei eddigi k�lf�ldi akviz�ci�k 213 fi�kkal, 1 189 egys�gesre b�v�tik majd az OTP csoport fi�kh�l�zat�t, �gyfeleinek sz�m�t pedig 1,1 milli�val, 11,1 milli�ra - mondta el Sp�der Zolt�n aleln�k, vez�rigazgat�-helyettes a m�sodik negyed�vi gyorsjelent�s ismertet�sekor. Az OTP csoport �gyf�lhiteleinek �llom�nya az �j le�nyc�gek adatainak figyelembev�tel�vel 2,5 milli�rd eur�val 17,8 milli�rd eur�ra, teljes bev�tele 0,4 milli�rd eur�val 2,6 milli�rd eur�ra, ad�zott nyeres�ge pedig 0,1 milli�rd eur�val 0,8 milli�rd eur�ra gyarapodik.

Az �j le�nyv�llalatok besz�m�t�s�val az OTP csoport bev�tel�nek 26 sz�zal�k�t a k�lf�ldi le�nyc�gek adj�k, szemben a mostani 14 sz�zal�kkal, m�g az ad�zott nyeres�gben r�szesed�s�k a mostani 12-r�l 24 sz�zal�kra emelkedik. A felv�s�rl�sok t�bbs�ge m�g nem z�rult le, a m�sodik negyed�vben csak a szerbiai Kulska bank�t konszolid�lta az OTP Bank.