Titkol�dznak bet�tjeikr�l a bankok

2006.09.07. 6:55

Nem �rult�k el a bankok, hogyan v�ltozott lakoss�gi bet�t�llom�nyuk nagys�ga a kamatad� bevezet�se k�r�li �trendez�d�sben. A megtakar�t�sok szerkezet�nek �talakul�s�r�l azonban sz�veseben adtak sz�mot. �gyfeleik a ny�lt v�g� befektet�si alapok �s a hossz� t�v� bet�tek fel� fordultak.

"Az eredm�nyek elemz�se jelenleg is folyik �s az adatokat bizalmas �zleti inform�ci�k�nt kezelj�k". Ez volt a tipikus v�lasz az [origo] azon k�rd��sre, hogyan v�ltozott augusztusban a bankok lakoss�gi bet�teinek �llom�nya. Akadt olyan p�nzint�zet is, amelyik el�sz�r megv�laszolta k�rd�s�nket, majd t�vesen kiadott inform�ci�k�nt visszavonta, amit k�ld�tt. A legt�bben pedig adatokat nem tartalmaz� sz�veg k�s�ret�ben megker�lt�k az egy�bk�nt konkr�t �s egy�rtelm� k�rd�seinket.

A megtakar�t�sok �sszet�tel�nek �talakul�s�r�l viszont nagyon sz�vesen besz�moltak, s�t m�g pontos adatokat is k�z�ltek �ll�t�saik al�t�maszt�s�ra. Mindenhol azt tapasztalt�k, hogy a takar�koskod�k a n�h�ny h�napos futamidej� bet�tekt�l az egy�ves, vagy ann�l hosszabb lej�rat�ak �s a befektet�si alapok fel� fordultak.

Megd�bbent�en sok p�nz folyt be augusztus folyam�n a ny�ltv�g� befektet�si alapokba. A kamatad� bevezet�se el�tti napokban az Erste Bank alapkezel�je 95,0 milli�rd, a K&H Bank� 90,6 milli�rd, a Raifeisen Bank� 40, 4 milli�rd, a CIB Bank� 26,8 milli�rd forint friss t�k�t gy�jt�tt, ami �nmag�ban 250 milli�rd forint feletti �sszeg.

Egy h�j�n 200 milli�rd forint �ramlott augusztus v�g�ig az OTP Bank k�t akci�s bet�tj�be. A 3 h�naposban 61 milli�rd forint, a 12 haviban pedig 138 milli�rd forintot k�t�ttek le.

A j�lius 24-�t�l augusztus 31-�ig jegyezhet� 2, 3, 5 �s 10 �ves futamidej� jelz�loglevelek k�z�l a k�t�ves futamidej�b�l 28 milli�rd 743,2 milli� forintnyit, a 3 �ves futamidej�b�l 18 milli�rd 763,6 milli� forintnyit, az 5 �ves futamidej�b�l 7 milli�rd 932,1 milli� forintnyit, a 10 �ves futamidej�b�l pedig 4 milli�rd 692 milli� forintnyit jegyeztek le a befektet�k, ami �sszesen t�bb mint 60 milli�rd forint.

Az OTP Bank fi�kjaiban tavaly 25,4 milli� �gyf�l fordult meg, id�n, az els� f�l �vben ez a sz�m 12,5 milli� volt. Augusztus 1. �s 28. k�z�tt 2,1 milli� �gyf�l j�rt a bankfi�kokban. Ez azt mutatja, hogy id�n, augusztusban nagyobb volt az �gyf�lforgalom, mint a kor�bbi �vek hasonl� id�szak�ban. Ez a�sz�m ugyanis m�g nem tartalmazza a kamatad� bevezet�se el�tti utols� napok adatait

A kamatad� bevezet�se el�tti akci�s id�szakban lek�t�tt lakoss�gi bet�tek �sszege 4,268 milli�rd forint volt a KDB Bankn�l. Ebb�l a 6 h�napos �s �ves lek�t�sek nagys�ga 2,326 milli�rd forintot �rt el, melynek t�bb mint a fele a r�videbb lek�t�sek �trendez�d�s�vel keletkezett. �gy augusztus v�g�n 15,516 milli�rd forintot tett ki a bank lakoss�gi bet�teinek teljes �llom�nya.

A teljes bet�t�llom�ny m�dosul�sr�l viszont csak annyit �rultak el, hogy a v�ltoz�s nem volt "eml�t�sre m�lt�". Arr�l viszont besz�moltak, hogy a lej�rati id�szakokban egy�rtelm� �trendez�d�s k�vetkezett be. A kor�bban jellemz�, r�vidt�v� lek�t�sek helyett, a lek�t�tt bet�tek meghat�roz� r�sze a 6 �s 12 h�napos lek�t�sekbe "v�ndorolt �t."

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK