Egyre t�bben nem t�rlesztik hiteleiket

2006.09.14. 7:32

Az id�n ak�r 10-15 sz�zal�kkal is n�het a hazai k�vetel�skezel� c�gek forgalma, ez els�sorban a lakoss�gi szegmens b�v�l�s�nek sz�ml�j�ra �rhat� - v�li Pongr�c L�szl�, a Magyar K�vetel�skezel�k �s �zleti Inform�ci�t Szolg�ltat�k Sz�vets�g�nek (Makisz) eln�ke, a Sigma Rt. vezet�je.

Egyre nagyobb volumen� �gyek ker�lnek a k�vetel�skezel�kh�z, �m a n�vekv� �tlag�llom�ny csak r�szben kompenz�lja, hogy a kinnlev�s�geket, �ppen m�ret�kb�l fakad�an, egyre kisebb hat�konys�ggal lehet majd behajtani - �rja a Vil�ggazdas�g.

Az emelked� kamat, a gyeng�l� forint 10-12 sz�zal�kkal n�velte az �v elej�hez k�pest a mag�nszem�lyek havi t�rleszt�r�szleteit, amelyet a h�ztart�sok t�bbs�ge m�g fel tud v�llalni, �m ha ehhez hozz�adjuk a szeptembert�l emelked� energia�rakat, az �fan�veked�st vagy a gy�gyszer�rak dr�gul�s�t, akkor m�r azt l�tjuk, hogy enn�l j�val nagyobb terhet jelentenek a megszor�t�sok - hangs�lyozta Felfalusi P�ter, az Intrum Justitia Kft. �gyvezet�je. A re�lkeresetek ter�n 3-5 sz�zal�kos cs�kken�st prognosztiz�lnak a szakemberek, �m a gondot az jelenti, hogy ahol a nagyobb kinnlev�s�gek �sszpontosulnak, ott enn�l nagyobb visszaes�sre van kil�t�s.

T�bb h�ztart�s b�dzs�je pedig m�r most is ki van "fesz�tve" - jegyezte meg Felfalusi P�ter, aki szerint a megszor�t� int�zked�sek hat�sa legink�bb 2007 m�sodik-harmadik negyed�v�ben cs�csosodhat ki. Az mindenesetre m�r el�vet�ti a v�rhat� tendenci�t, hogy az �tlagos �gy�rt�k az �v az elej�hez k�pest mintegy 20 sz�zal�kkal n�tt, azaz a lakoss�g egyre nagyobb �sszeggel tartozik, j�val nagyobb m�rt�kben, mint azt az infl�ci� indokoln�. Az elk�vetkez� h�napokban a lakoss�g fizet�k�pess�g�nek �rezhet� gyeng�l�s�t prognosztiz�lja Kiss Imre, az Eye Watch Global Network Kft. �gyvezet� igazgat�ja is, s ez kedvez�tlen�l �rinti majd a hitelt�rleszt�ssel kapcsolatos eddigi fizet�si gyakorlatot is. A lakoss�gi tartoz�sok kezel�se az �gyfelek magas sz�m�nak ellen�re ma m�g t�volr�l sem m�k�dtethet� k�lts�ghat�konyan - v�li -, s ez a behajt�sok sor�n tov�bbi neh�zs�geket jelent majd.

A fedezetlen hiteleket k�nnyebb sz�vvel mondj�k fel a bankok, r�ad�sul ezek �rt�kben kisebb volument k�pviselnek a fedezett hitelekhez k�pest - jegyezte meg az Intrum Justitia Kft. �gyvezet�je. A nemfizet�sek sz�m�nak n�veked�se a fogyaszt�si hitelekn�l �s az aut�l�zingn�l is jelentkezhet a piaci szerepl�k szerint, s a k�z�zemi sz�ml�kra is tov�bbgy�r�zhet, �m mint Kiss Imre megjegyezte: a szolg�ltat�s megvon�s�nak vesz�lye t�bbnyire kell� nyomat�kot jelent a sz�ml�k kiegyenl�t�s�re.

Az ingatlanhitelek ter�n egyel�re nagyobb volumen� felmond�sra nem sz�m�tanak a piaci szerepl�k - v�lhet�en az�rt is, mert ez meglehet�sen �rz�keny ter�letnek sz�m�t. A hitelint�zetek ink�bb a hitelek �t�temez�se mellett voksolnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK