A Richter Gedeon Nyrt. a k�vetkez� �vben 3-4 milli�rd forint eredm�nycs�kken�ssel sz�mol a korm�ny szerd�n ismertetett, a gy�gyszerpiacot �rint� t�rv�nyjavaslat-csomagja hat�sak�nt.

A javaslat szerint a gy�gyszerc�geket a t�mogatott term�kek �rt�kes�t�s�vel �sszef�gg�sben �j ad�k fogj�k terhelni, tov�bb� bevezetik az orvosl�togat�k regisztr�ci�s d�j�t.

A Richter k�zlem�nye felh�vja a figyelmet, hogy emellett sz�molni kell a ny�r elej�n elfogadott int�zked�sek - az "�j egyens�ly" program, tov�bb� t�mogat�sfixes�t�sek - 2007. �vre vonatkoz� hat�saival is.

Ez ut�bbiakkal egy�tt a t�rsas�g eredm�nykies�se el�rheti az 5-6 milli�rd forintot - mondta Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon sz�viv�je.

A korm�ny javaslata szerint a gy�gyszergy�rt�knak j�v�re a term�keikre kapott tb-t�mogat�s �sszeg�nek bizonyos sz�zal�k�t - amit v�rhat�an 10 �s 20 sz�zal�k k�z�tt hat�roznak majd meg - kellene befizetni�k a gy�gyszerkassz�ba. Ha ez sem elegend� a kassza t�ll�p�s�nek finansz�roz�s�ra, �gy tov�bbi, forgalomar�nyos befizet�sre is kell sz�m�taniuk a gy�rt�knak.

A kor�bbi int�zked�sek k�z�l a 4 sz�zal�kos szolidarit�si ad� bevezet�se, a term�szetbeni juttat�sok szem�lyij�vedelemad�-kulcs�nak 44-r�l 54 sz�zal�kra emel�se, a fix �sszeg� eg�szs�g�gyi hozz�j�rul�s megtart�sa �rintik a Richtert, tov�bb� az energia�rak emel�se tov�bb cs�kkentheti a t�rsas�g eredm�nyeit.

A 2006 j�lius�t�l �rv�nyes �j t�mogat�sfixes�t�sek miatt a gy�gyszergy�r t�bb k�sz�tm�ny�nek az �r�t cs�kkentette, ami szint�n �rbev�telkies�st �s eredm�nycs�kken�st okoz.

A Richter Gedeon Rt. kor�bban �gy sz�molt, hogy az id�n hat�lyba l�pett int�zked�sek hat�s�ra 2006. �vi nyeres�ge �sszess�g�ben 1,8 milli�rd forinttal cs�kken.