Kamatad�: az akci�kon alig bukott az �llam

2006.10.20. 7:50

Nem okoztak nagy k�lts�gvet�si kies�st a kamatad�t kiker�l� akci�k. A bankok arra sz�m�tanak, hogy vissza kell fogniuk a profitv�rakoz�saikat - �rja a Napi Gazdas�g.

A kamatad�-elker�l� akci�k keret�ben a bankokn�l mintegy 300-350 milli�rd forintnyi bet�tet k�t�ttek le hosszabb t�vra, az �llam k�t �vre eloszl� bev�telkies�se teh�t nem �rheti el a h�tmilli�rd forintot sem - der�lt ki a Magyar Banksz�vets�gn�l zajl� sajt�besz�lget�sen. A sz�vets�g - amely a devizahitelekn�l nem l�t komoly kock�zatokat - �gy kalkul�l, hogy a forint �rfolyama a j�v� �v k�zep�re stabiliz�l�dhat, addig a 265-280 forintos s�vban mozoghat az eur�.

Szinte lehetetlen most meg�t�lni, hogy a megszor�t�sok hat�s�ra mik�nt alakul majd a lakoss�gi hitelkereslet - mondta Erdei Tam�s, a Magyar Banksz�vets�g eln�ke. Az m�r l�tszik, hogy a lak�shitelekn�l a n�veked�si �tem jelent�sen (100-200 sz�zal�kr�l 25-re) cs�kkent, de a kor�bbin�l magasabb a fogyaszt�si hitelek ir�nti ig�ny.

A megszor�t�sok hat�s�ra n�het a bet�telhelyez�s (a n�metekn�l egy�rtelm�en l�tszik egy ilyen �sszef�gg�s), de Magyarorsz�gon elk�pzelhet� az is, hogy a mag�nszem�lyek �letsz�nvonaluk fenntart�s�ra ink�bb k�lcs�nt vesznek fel. A tervez�s szempontj�b�l egy�ltal�n nem mindegy, melyik v�ltozat k�vetkezik be.

A hitelkereslet cs�kken�se ugyan m�g egy�ltal�n nem �rz�kelhet�, de az �gy is biztos, hogy a bankoknak kicsit vissza kell fogniuk profitv�rakoz�saikat - a cs�kken� marzs, de az egyre kock�zatosabb� v�l� hitelez�s miatt is. Erdei szerint 2006-2007-ben biztosan n�velik c�ltartal�kaik szintj�t a bankok.

A besz�lget�sen sz� esett arr�l is, hogy a Banksz�vets�g sz�m�t�sai szerint mintegy 300-350 milli�rd forintnyi bet�t lehet, ami a kamatad� elod�z�s�t c�lz� banki akci�k miatt kieshetett az ad� hat�lya al�l. R�ad�sul ez a hat�s is k�t �vre oszlik el. Amennyiben a befektet�si alapok (ezekbe 200-220 milli�rd forintnyi p�nz �ramlott) miatti �rfolyamnyeres�g-ad�t is figyelembe vessz�k, akkor sem lehet t�l jelent�s �sszeg, amit�l elesik a k�lts�gvet�s. A Napi Gazdas�g sz�m�t�sai szerint ez nem �ri el a nyolcmilli�rd forintot, ami r�ad�sul kett�n�l is t�bb �vre oszlik el.

M�r elkezd�d�tt a bankok �s a p�nz�gyi fel�gyelet k�z�tt a megbesz�l�s arr�l, hogy a hazai gyakorlatban mik�nt kaphat nagyobb s�lyt a fogyaszt�v�delem. Az uni�s norm�knak is megfelel� szab�lyok k�telez�en el��rhatj�k a bankoknak, milyen inform�ci�kat kell adniuk potenci�lis �gyfeleiknek. Erdei egy�bk�nt furcs�llja, hogy a korm�nyzat szak�rt�i bizotts�ggal vizsg�ltatja a bankszektort, an�lk�l, hogy a sz�vets�ggel b�rmilyen egyeztet�st folytatott volna.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK