Az Elm�nek teljes�tenie kell k�telezetts�g�t

2006.10.31. 17:48

A Gazdas�gi Versenyhivatal (GVH) Versenytan�csa 2006. okt�ber 26-�n tartott t�rgyal�s�n hozott v�gz�s�ben a Budapesti Elektromos M�vek Nyrt. (Elm�) ellen gazdas�gi er�f�l�nnyel val� vissza�l�s miatt indult elj�r�st megsz�ntette.

Egyben - a v�llalkoz�s k�telezetts�gv�llal�s�val egyez�en - arra k�telezte a Budapesti Elektromos M�vek Nyrt.-t, hogy a Magyar Energia Hivatal el� terjesztett Eloszt�i �zletszab�lyzat�ban foglaltakat annak elfogad�s�ig is alkalmazza.

A GVH azt vizsg�lta, hogy er�f�l�nnyel val� vissza�l�snek min�s�l-e az Elm� azon magatart�sa, mely szerint a feljogos�tott fogyaszt�k szabad piacra t�rt�n� kil�p�s�nek felt�telek�nt el��rja, hogy a fogyaszt�sm�r�k t�vleolvas�s�hoz k�telesek k�zvetlen vagy a mell�k�llom�st automatikusan bev�laszt� anal�g telefonvonalat (PSTN) biztos�tani.

A villamosenergia-t�rv�ny 2003. janu�r 1-jei hat�lyba l�p�s�t (az �n. piacnyit�st) k�vet�en a villamosenergia-ell�t�s t�rt�nhet egyr�szt az �n. feljogos�tott fogyaszt�k �ltal valamely villamosenergia-keresked�vel k�t�tt (szabad) meg�llapod�s alapj�n vagy a k�z�zemi szerz�d�s alapj�n hat�s�gilag meg�llap�tott �ron.

Az a k�r�lm�ny, hogy a feljogos�tott fogyaszt� b�rmely keresked�t�l v�s�rolhat villamosenergi�t, nem v�ltoztat azon a t�nyen, hogy a telephely�n a villamosenergia-eloszt�sra kiz�r�lagos enged�llyel rendelkez� v�llalkoz�ssal is szerz�d�st kell k�tnie a h�l�zathoz val� csatlakoz�sra, illetve annak haszn�lat�ra.

A feljogos�tott fogyaszt�knak a felhaszn�lt villamosenergia-mennyis�ggel negyed�r�nk�nt kell elsz�molniuk. Ez�rt olyan fogyaszt�sm�r�vel kell rendelkezni�k, amely k�pes a negyed�r�nk�nti fogyaszt�st t�rolni, illetve meghat�rozott teljes�tm�nyszint felett t�vleolvas�st biztos�t� fogyaszt�sm�r�vel kell rendelkezni�k.

A jelenlegi technikai lehet�s�gek mellett a t�vleolvas�s k�t f�le m�dokon t�rt�nhet, az Elm� pedig 2004. augusztus 31-t�l hat�lyos Eloszt�i �zletszab�lyzat�ban el��rta, hogy kiz�r�lag PSTN t�vleolvas�s alkalmazhat�.

A GVH d�nt�s�ben r�mutatott, j�llehet az Elm� ter�let�n l�v� - a vizsg�lt magatart�ssal �rintett - feljogos�tott fogyaszt�k nem csak az Elm�t�l, hanem b�rmely villamosenergia-keresked�t�l beszerezhetik a villamosenergi�t, az annak v�telez�s�hez n�lk�l�zhetetlen h�l�zatot azonban kiz�r�lag azElm� k�pes rendelkez�s�kre bocs�tani. Ily m�don az Elm�er�f�l�nyes helyzetben van, �s a PSTN t�vleolvas�s kiz�r�lagoss�g�nak el��r�sa azzal val� vissza�l�st val�s�that meg.

Az Elm� a versenyfel�gyeleti elj�r�sban k�telezetts�get v�llalt arra, hogy a Magyar Energia Hivatal el� terjesztett Eloszt�i �zletszab�lyzat�ban lehet�v� teszi a feljogos�tott fogyaszt�k sz�m�ra az anal�g telefonvonalon (PSTN) t�rt�n� t�vleolvas�s mellett a GSM modem h�v�sa �tj�n t�rt�n� t�vleolvas�st is, �s ezt a lehet�s�get az �zletszab�lyzat MEH �ltali elfogad�s�ig is alkalmazza.

KAPCSOLÓDÓ CIKK