T�kegarant�lt alap az MKB-t�l

2006.10.31. 15:59

MKB Tricollis T�kegarant�lt Sz�rmaztatott Alap n�ven �j konstrukci�val l�p piacra az MKB Alapkezel�. Az alap k�l�nlegess�ge, hogy egyidej�leg biztos�tja a hozz�f�r�st a k�l�nb�z� piacokhoz k�l�nb�z� kock�zati szintek mellett.

A�t�nyleges piaci teljes�tm�ny �ltal indokolt hozamn�l a hozamn�vel� mechanizmus eredm�nyek�nt a befektet� magasabb hozamban r�szes�l. Az alap t�kegarancia mellett biztos�t r�szesed�st az �zsiai (K�na, Hongkong, Jap�n) r�szv�nypiacokb�l �s az eur�pai �s jap�n ingatlanpiacok �s a magyar p�nzpiac teljes�tm�ny�b�l. A h�rom eszk�zcsoport az alap opci�s konstrukci�j�t alkot� h�rom portf�li�ban k�l�nb�z� ar�nyban szerepel.

Az alap befektet�si jegyei a 2006. november 2.-2006. december 12.-ig tart� jegyz�si peri�dusban v�s�rolhat�k meg az MKB Bank teljes fi�kh�l�zat�ban. Az alap futamideje k�t �s f�l �v - 2009. j�nius 22-ig tart -, a minim�lisan befektethet� �sszeget pedig 100 ezer forintban hat�rozt�k meg.

Az alap h�rom - alacsony kock�zat�, kiegyens�lyozott �s dinamikus- kock�zati szint� portf�li�b�l tev�dik �ssze. A dinamikus r�szt a r�szv�nybefektet�sek t�ls�lya, a kiegyens�lyozottat az eszk�zcsoportok k�zel azonos s�lyoz�sa, m�g az alacsony kock�zati szint�t pedig a p�nzpiaci befektet�s t�ls�lya jellemez a k�vetkez� �sszet�telben:�

A piacok meghat�roz�s�n�l alapvet� szempont volt, hogy olyan, az elm�lt id�szakban �g�retesen teljes�t� r�szpiacok az elemz�i v�rakoz�sok szerint v�rhat� j�v�beni n�veked�s�b�l r�szes�lhessenek a befektet�k, amelyekhez egy�ni befektet�k�nt val�sz�n�leg nehezen vagy egy�ltal�n nem f�rhetn�nek hozz�.

A befektet� a futamid� v�g�n a legjobban teljes�t� portf�li�k� hozam�t kapja, amely a f�l�ves megfigyel�si id�pontokban kalkul�lt a futamid� kezdet�hez viszony�tott legjobb hozamok �tlagak�nt alakul ki.

Emellett a f�l�ves megfigyel�si id�pontokban, amennyiben az aktu�lisan legjobban teljes�t� portf�li� hozama a futamid� kezdet�hez viszony�tva kisebb, mint 20 sz�zal�k, akkor a portf�li� hozam�nak sz�m�t�sakor az �gynevezett hozamn�vel� mechanizmust alkalmazza az alapkezel�.

Ha a t�nyleges portf�li�teljes�tm�ny meghaladja a 20 sz�zal�kot, akkor ezt az �rt�ket veszik figyelembe a hozam sz�m�t�s�n�l. Teh�t a Tricollis alapn�l nem hat�roztak meg - a garant�lt alapokn�l t�bbnyire �ltal�nos - hozamplafont.

Annak ellen�re, hogy az ut�bbi h�napokban - a kamatad� felemel�se miatt - a befektet�k nagy mennyis�g� p�nzt v�ndoroltattak hossz� t�v� megtakar�t�sokba, Dzsub�k Attila keresked�si igazgat� szerint t�bb c�lcsoport is van a piacon, amelynek ide�lis lehet a jelenleg legn�pszer�bbnek sz�m�t� t�kegarant�lt konstrukci�k k�z�l az MKB Tricollis.

Egyr�szt az alap m�r 100 000 forintt�l b�rki sz�m�ra el�rhet�, m�sr�szt a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�val m�r vagy m�g nem rendelkez� �gyfeleknek a 100 ezer, illetve 130 ezer forintos ad�t�mogat�s kihaszn�l�sa c�lj�b�l is ide�lis megold�st jelenthet az �j alap, mely az MKB fi�kjaiban december 12-ig jegyezhet�.

KAPCSOLÓDÓ CIKK