M�g nem d�nthet az osztal�kr�l az MTelekom

2006.11.02. 17:09

A Magyar Telekom cs�t�rt�k�n nem tette k�zz� 2006. november 15-�n tartand� k�zgy�l�s�nek hat�rozati javaslatait �gy nem sz�lethet d�nt�s azokr�l a rendezv�nyen.

Tov�bbra sem �ll a Magyar Telekom (MT) Nyrt. rendelkez�s�re a t�rsas�g tavalyi p�nz�gyi besz�mol�ja �s osztal�kfizet�si javaslata, ez�rt azok hi�ny�ban nem �llt m�dj�ban el��r�s szerint k�zz�tenni a november 15-i k�zgy�l�s hat�rozati javaslatait sem. Ezt a t�rsas�g cs�t�rt�k�n k�zlem�nyben jelentette be.

A k�zlem�ny eml�keztet arra, hogy a hat�lyos jogszab�lyok �s az MT alapszab�lya alapj�n legal�bb 15 nappal az �ves besz�mol� elfogad�s�ra �sszeh�vott k�zgy�l�st megel�z�en nyilv�noss�gra kellene hozni az �ves besz�mol�, az igazgat�s�g �s a fel�gyel� bizotts�g jelent�s�nek l�nyeges adatait, valamint a napirenden szerepl� el�terjeszt�sek �sszefoglal�j�t �s a hat�rozati javaslatokat.

A t�rsas�g elk�telezett az ir�nt, hogy teljes m�rt�kben megfeleljen az �gyben illet�kes hat�s�gok k�vetelm�nyeinek �s elv�r�sainak. A t�rsas�g t�rekszik arra, hogy az �sszer�en lehets�ges legr�videbb id�n bel�l elfogadtassa �ves eredm�nyeit.

Az Magyar Telekom fel�gyel�bizotts�ga okt�ber 2-i �l�s�n hat�rozott �gy, hogy saj�t hat�sk�r�ben k�zgy�l�st h�v �ssze, amelynek napirendj�n szerepel a besz�mol� �s az osztal�kfizet�si javaslat megt�rgyal�sa is.

A k�zgy�l�si el�terjeszt�s �s a besz�mol� elk�sz�lt�nek akad�lya, hogy folyik egy vizsg�lat a Magyar Telekom montenegr�i �rdekelts�g�nek bizonyos kifizet�seivel kapcsolatban, s annak lez�rt�ig a t�rsas�g nem tudja lez�rni a tavalyi m�rleg�t.

A Magyar Telekom okt�ber 9-i k�zgy�l�sen arr�l t�j�koztatt�k a r�szv�nyeseket, hogy a vizsg�lat m�g tart, �s az igazgat�s�g a 2005. �vr�l m�g semmilyen p�nz�gyi kimutat�st nem hagyott j�v�.

Kider�lt az is, hogy a montenegr�i le�nyv�llalat �ltal k�t�tt konzulensi szerz�d�sek a kor�bban jelzett 700 milli� forinttal szemben 1,98 milli�rd forintr�l sz�lnak, �s a vizsg�lattal kapcsolatban felmer�lt k�lts�gek el�rik a 3,1 milli�rd forintot.

A Magyar Telekom 2006. febru�r 13-�n k�zz�tett, nem audit�lt 2005. �vre vonatkoz� p�nz�gyi besz�mol�ja alapj�n az igazgat�s�g a tavalyi �vihez hasonl� m�rt�k�, 70 forint k�r�li osztal�k kifizet�s�t tartja indokoltnak, minden 100 forint n�v�rt�k� t�rzsr�szv�ny ut�n. Az akkori k�zl�s szerint az igazgat�s�g az osztal�k pontos �sszeg�re vonatkoz� javaslat�t majd a vizsg�lat, illetve az azt k�vet� audit lez�r�sa ut�n fogja megtenni.

Az el�zm�nyek k�z� tartozik az is, hogy a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) kor�bban 6 milli� forint b�rs�got szabott ki a Magyar Telekomra, �s figyelmeztette a t�rsas�got a rendszeres t�j�koztat�si k�telezetts�g�re vonatkoz� jogszab�lyok betart�s�ra.

KAPCSOLÓDÓ CIKK