A politik�n cs�szhat el az �j MNB-eln�k

2006.11.09. 7:25

J�rai Zsigmond jegybankeln�k megb�zat�sa 2007 tavasz�n lej�r. Szakmai berkekben h�napok �ta d�l a vita: ki a leges�lyesebb a jegybank eln�ki tiszt�re. Az [origo] sorba szedte a leges�lyesebb jel�lteket. Elemz�k szerint a piacnak politikailag semleges,�megfelel� szakmai tekint�llyel b�r� jel�lt kell, ilyen szakember azonban alig akad ma Magyarorsz�gon.

M�rcius 1-�n lej�r J�rai Zsigmond jegybankeln�ki megb�zat�sa. Ut�dj�t a minisztereln�k javaslat�ra a k�zt�rsas�gi eln�k nevezi ki. A jegybank �l�re az int�zm�nyr�l sz�l� t�rv�ny �rtelm�ben olyan magyar �llampolg�r nevezhet� ki, akinek monet�ris, p�nz�gyi, illet�leg a hitelint�zeti tev�kenys�ggel kapcsolatos k�rd�sekben kiemelked� elm�leti, illet�leg gyakorlati szakmai ismeretei vannak.

Az ut�bbi 15 �v saj�tos parlamenti v�lt�gazd�lkod�sa miatt minden korm�ny �r�k�l hagyott az ut�na k�vetkez�nek egy "ellenz�ki" jegybankeln�k�t. �gy volt ez Sur�nyi Gy�rggyel az Orb�n-korm�ny, vagy J�rai Zsigmond jelenlegi jegybankeln�kkel a Medgyessy- �s a Gyurcs�ny-korm�ny idej�n. A legf�bb k�rd�s most azt, hogy a politikai elk�telezetts�get, vagy a szakmai r�termetts�get m�rlegeli-e majd Gyurcs�ny Ferenc, amikor a j�v� �v elej�n megnevezi jel�ltj�t.

Szakmai berkekben m�r h�napok �ta tart a tal�lgat�s, hogy ki �r�kli J�rai Zsigmond sz�k�t. A meg�resed� posztra legink�bb Karvalits Ferencet, a F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt. eln�k�t l�tj�k es�lyesnek. Karvalits 1996 �s 2001 k�z�tt a Magyar Nemzeti Bankban, valamint 2002 �s 2005 k�z�tt a CIB Bank vez�rigazgat�jak�nt is egy�tt dolgozott Sur�nyi Gy�rgy kor�bbi jegybankeln�kkel.

Karvalits es�lyeit jav�tja, hogy 1991 �s 1992 k�z�tt, valamint 2001 �s 2002 k�z�tt a Wallisn�l is tev�kenykedett, ahol munkat�rsa volt az az�ta Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k egyik legf�bb sz�vets�ges�nek tekinthet� Bajnai Gordonnak, aki jelenleg a fejleszt�si p�nzek sz�toszt�s��rt felel�s.

Arra viszont kevesen eml�keznek, hogy a jegybankeln�ki poszt leges�lyesebb v�rom�nyosa - miut�n egyetemi �veiben a Chik�n Attila vezette Rajk L�szl� Szakkoll�gium tagja volt��s 1989-ben, akkor m�g �szt�nd�jask�nt bel�pett a Fiatal Demokrat�k Sz�vets�g�be.

A szakma Karvalitsot tartja es�lyesnek

Kor�bban komoly es�lyesnek tartott�k a jegybankeln�ki posztra Sur�nyi Gy�rgy�t, aki m�r k�t �zben is bet�lt�tte ezt a tiszts�get: el�sz�r 1990-t�l 1991-ig, majd 1995-t�l 2001-ig. Sur�nyi jelenleg a CIB Bank olasz tulajdonosa, a Banca Intesa Group k�z�p-eur�pai region�lis igazgat�ja �s a magyar le�nybank eln�ke. A minisztereln�k elh�res�lt balaton�sz�di besz�d�ben azonban megk�rd�jelezte az egykori jegybankeln�k t�j�kozotts�g�t, aminek f�ny�ben m�r nem t�nik annyira es�lyesnek a posztra, mint kor�bban.

R�ad�sul Sur�nyi szakmai pletyk�k szerint els�sorban a r�gi MSZP-g�rd�val �pol j� kapcsolatot, nem pedig Gyurcs�ny ifj� tit�njaival - ez is rontja az es�ly�t annak, hogy visszat�rjen a jegybankba.

Es�lyesk�nt emlegett�k m�g Farkas �d�mot, az alakul�ban l�v� Allianz Bank vez�rigazgat�j�t is, aki ugyanakkor Sur�nyi Gy�rgy munkat�rsak�nt dolgozott a Magyar Nemzeti Bankban �s a CIB Bank m�sik vez�rigazgat�jak�nt, mint Karvalits Ferenc. �gy tudni azonban, hogy � nem akar jegybankeln�k lenni, hanem az indul� Allianz Bank vez�rek�nt k�pzeli, el j�v�j�t.

Forr�s: MTI
Sur�nyinak Gyurcs�ny beolvasott �sz�d�n

Vele ellent�tben Gyurcs�ny Ferenc el�dje, Medgyessy P�ter m�r jelezte, hogy sz�vesen v�llaln� a megb�zat�st �s a jegybankeln�ks�g�rt m�g az utaz� nagyk�veti posztt�l is hajland� lenne megv�lni. A volt minisztereln�k, amellett, hogy a Horn-korm�ny idej�n, eln�k-vez�rigazgat�k�nt a Magyar Fejleszt�si Bankot ir�ny�totta, az �llamigazgat�s t�bb poz�ci�j�ban is helyt �llt, p�ld�ul k�tszer is volt p�nz�gyminiszter.

Ha m�r a Magyar Fejleszt�si Bank (MFB) egykori vezet�in�l tartunk, lehets�ges jel�ltk�nt besz�ltek m�g Er�s J�nosr�l is, akit Medgyessy P�ter minisztereln�ks�ge alatt nevezett ki az MFB �l�re.

Kor�bban felmer�lt m�g Nem�nyi Judit k�zgazd�sz neve is, aki tavalyi kib�v�t�se �ta tagja a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�cs�nak. � kor�bban Sur�nyi Gy�rgy k�tszeres jegybankeln�k k�zvetlen munkat�rsa volt eg�szen addig, m�g J�rai Zsigmond, jelenlegi jegybankeln�k idej�n t�voznia kellett posztj�r�l. A k�t jegybankhoz k�t�d� tev�kenys�ge k�z�tt a P�nz�gykutat� Rt. tudom�nyos f�munkat�rsa volt.

Fot�: F�bi�n �vi
Medgyessy az utaz� nagyk�veti posztot is fel�ldozn� a b�rsonysz�k�rt

Hallani lehetett m�g Felcsuti P�terr�l, a Raiffeisen Bank vez�rigazgat�j�r�l, aki t�z �v alatt szinte a semmib�l �p�tette fel az orsz�g egyik legnagyobb p�nzint�zet�t �gy, hogy k�zben az �ltala ir�ny�tott bank nem szerzett mag�nak piacot egy m�sik bank felv�s�rl�s�val, s�t folyamatos osztal�kfizet�ssel gazdag�totta a tulajdonosokat.

Sz�ba ker�lt m�g Erdei Tam�s, az MKB Bank eln�k-vez�rigazgat�ja, a Magyar Banksz�vets�g eln�ke is, aki ugyanakkor �s ugyanott szerezte diplom�j�t, mint az orsz�g legnagyobb bankj�t ir�ny�t� Cs�nyi S�ndor.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK