Az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Zrt. (�PV Zrt.) november 21-�n kezdi meg a m�g �llami tulajdonban l�v� Mol-r�szv�nyek �rt�kes�t�s�t.��A maximum �r 25 000 forint lehet, amib�l a teljes v�tel�r kifizet�se eset�n a lakoss�g 2000 forint kedvezm�nyt kaphat.�A Mol jelenlegi �ra a t�zsd�n 21 300 forint.

A lakoss�gi �rt�kes�t�s keret�ben a befektet�k a 25 500 forintos maximum �r teljes megfizet�se mellett, k�rp�tl�si jegyek felhaszn�l�s�val, vagy 2000 forintos �rkedvezm�ny ig�nybev�tel�vel adhatnak le r�szv�nyig�nyl�st. A k�rp�tl�si jegyeket 1742 forintos �ron sz�m�tj�k be. A lakoss�gi �rt�kes�t�s keret�ben meg nem v�s�rolt r�szv�nyeket az �PV Zrt. saj�t d�nt�s�t�l f�gg�en a Budapesti �rt�kt�zsd�n aukci�s �rt�kes�t�s keret�ben aj�nlja fel.

A nyilv�nos r�szv�ny-�rt�kes�t�s sor�n 1 893 476 darab r�szv�nyt aj�nlanak fel els�sorban lakoss�gi befektet�k r�sz�re. A r�szv�nyig�nyl�si id�szak a lakoss�gi befektet�k sz�m�ra 2006. november 21-�n kezd�dik �s 2006. december 1-j�ig tart.

A r�szv�nyig�nyl�si id�szak, az els� h�rom napot k�vet�en a tervezettn�l kor�bban is lez�rhat�, ha a r�szv�nyeket teljes eg�sz�ben �rt�kes�tett�k. Amennyiben a lakoss�gi �rt�kes�t�s sor�n, a jogosult r�szv�nyig�nyl�k a felaj�nlott teljes r�szv�nycsomagra nem ny�jtanak be elegend� �rv�nyes r�szv�nyig�nyl�st, a fennmarad� r�szv�nyek az �PV saj�t d�nt�se alapj�n, aukci�s �rt�kes�t�s keret�ben ker�lhetnek elad�sra a lakoss�gi �rt�kes�t�s lez�r�s�t k�vet�en.

A lakoss�gi �rt�kes�t�s sor�n a befektet�k a maximum �ras fizet�si m�dozat mellett k�rp�tl�si jeggyel, vagy �rkedvezm�ny ig�nybev�tel�vel is adhatnak le r�szv�nyig�nyl�st. A maximum �r teljes befizet�s�vel, szem�lyenk�nt legfeljebb 200 darab r�szv�ny erej�ig ny�lik majd lehet�s�g ig�nyl�sre.

K�rp�tl�si jegyekkel �s ezzel egyidej�leg a meghat�rozott, mintegy 25 sz�zal�kos k�szp�nzh�nyad befizet�s�vel korl�tlan sz�m� r�szv�ny ig�nyelhet�, de minden ilyen jogosult �ltal �sszesen ig�nyelhet� r�szv�nyek sz�ma nem haladhatja meg a 260 000 darabot. �rkedvezm�nnyel cs�kkentett maximum �r befizet�s�vel, szem�lyenk�nt maxim�lisan 75 darab r�szv�nyre adhat� le ig�nyl�s. K�rp�tl�si jeggyel t�rt�n� fizet�si eset�n a r�szv�nyig�nyl� nem v�s�rolhat �rkedvezm�nnyel.

A tranzakci� vezet� szervez�je a HVB Bank Hungary Zrt, �rt�kes�t�si partnere az Inter-Eur�pa Bank Nyrt. A k�t p�nzint�zet �ltal a befektet�knek orsz�gosan, �sszesen 96 �rt�kes�t�si helyen ny�lik lehet�s�ge r�szv�nyek ig�nyl�s�re. Az Inter-Eur�pa Bank eBroker szolg�ltat�s�nak k�zrem�k�d�s�vel a www.eBroker.hu�oldalon interneten kereszt�li r�szv�nyig�nyl�sre is lehet�s�g lesz.

R�szv�nyig�nyl�st az �rt�kes�t�si helyek csak p�nzsz�ml�val �s �rt�kpap�r-sz�ml�val rendelkez� �gyfelekt�l fogadnak el. A p�nzsz�ml�val �s �rt�kpap�r sz�ml�val nem rendelkez� befektet�k sz�m�ra, a r�szv�nyig�nyl�si helyek az ig�nyl�skor ingyenesen sz�ml�t nyitnak. A lakoss�gi �rt�kes�t�s keret�ben megszerzett Mol-r�szv�nyek egy�ves let�tkezel�si d�j�t az �rt�kes�t�si k�zrem�k�d�k �tv�llalj�k.

A r�szv�nyek allok�ci�ja a lakoss�gi �rt�kes�t�s lez�r�s�t k�vet� 2 munkanapon bel�l megt�rt�nik. Az allok�ci� eredm�ny�t �s a r�szv�nyek v�gleges, lakoss�gi �rt�kes�t�si �r�t a Napi Gazdas�g, a Vil�ggazdas�g �s a Magyar T�kepiac c�m� lapokban, v�rhat�an 2006. december 7-�n teszik k�zz�.