�vi sz�zezret kereshet a nyugd�jsz�ml�val

2006.11.24. 7:01

Els�k�nt a HVB Bank janu�r 2-�n vezette be a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t, amely k�t r�szb�l, egy p�nzsz�ml�b�l �s egy �rt�kpap�rsz�ml�b�l �ll. Ezek nyit�sa az �sszevont sz�mlaszerz�d�s megk�t�se ut�n lehets�ges. A sz�mlavezet�si d�j 2 ezer forint, emellett az �rt�kpap�rsz�ml�n nyilv�ntartott �ves �tlagos �llom�ny 0,1 sz�zal�ka fizetend� �vente.

A HVB Bankn�l az�ta ezern�l is t�bb nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t nyitottak �s a sz�ml�kra helyezett milli�rdos nagys�grend� �llom�ny t�ll�pi a p�nzint�zet v�rakoz�sait. - k�z�lte az [origo]-val Mozol P�ter, a HVB Bank f�oszt�lyvezet�je. A szakember a kamat- �s �rfolyamnyeres�g-ad� bevezet�se miatt a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mlanyit�sok n�veked�s�re sz�m�t.

A f�oszt�lyvezet�t�l azt is megtudhattuk, hogy a nyugd�jsz�ml�kon tartott befektet�sek t�bb mint 60 sz�zal�ka t�kegarant�lt alap, ami az �gyfelek biztons�gra val� t�rekv�s�t jelzi, illetve azt is mutatja, hogy a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t v�laszt� �gyfelek a lakoss�gi �tlaghoz k�pest l�nyegesen hosszabb t�von gondolkodnak.

M�sodikk�nt az Equitas k�n�lt nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t. A br�kerc�g a sz�mlavezet�s�rt, a t�rv�nyben el��rt 2 ezer forintos minimumd�jat sz�molja fel, a befizet�st k�vet�, els� tranzakci� ingyenes, minden azt k�vet� pedig 150 forintba ker�l.

Az els�k k�z�tt l�pett az MKB Bank is, amikor 2006 m�rcius�ban bevezette a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t. A p�nzint�zetn�l a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�ra t�rt�n� befizet�st k�vet� els� befektet�s megszerz�s�re sz�l� megb�z�s d�jmentes, egy�b esetekben a szokott �rt�kpap�r-m�veleti, megb�z�si d�jak �rv�nyesek. A sz�mlavezet�si d�j 2 ezer forint �vente.

Az MKB Bankn�l nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t nyitott �gyfelek k�r�ben a hossz� t�v� szeml�letm�d jellemz�, �gy kock�zatosabb, illetve hosszabb futamidej� �rt�kpap�rokat helyeznek el a sz�ml�n a befektet�k - tudtuk meg Csorba Nikolett �zlet�gvezet�t�l. Az �rt�kpap�rok k�z�tti v�laszt�st a bank szem�lyes p�nz�gyi tan�csad�i seg�tik. Az ad�kedvezm�nyt �rv�nyes�teni k�v�n� �gyfelek fokozott �rdekl�d�s�re november �s december h�napban sz�m�tanak a bankn�l - k�z�lte az �zlet�gvezet�.

Az OTP Bank 2006. �prilis elej�t�l b�v�tette term�kpalett�j�t a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�val. Az�ta t�bb mint 1500 �gyf�l 1 milli�rd forintot is meghalad� �sszeget helyezett el ilyen c�men az orsz�g legnagyobb p�nzint�zet�n�l.

A bank szakemberei szerint a sz�mlanyit�sok felfut�sa az �v utols� h�napj�ban is folytat�dik, mert az �gyfelek akkor is jogosultt� v�lnak a t�mogat�s leh�v�s�ra, ha csak december v�g�n nyitj�k meg a sz�ml�t. A nyugd�jaz�s el�tt �ll�k �s a nyugd�jasok eset�ben v�rhat�an jelent�sen megn�vekszik a kereslet a konstrukci� ir�nt, �k ugyanis "bel�that�" id�n bel�l ad�mentesen hozz�f�rhetnek majd az �rt�kpap�rban l�v� megtakar�t�saikhoz.

R�ad�sul az OTP Bank az �v v�g�ig nem sz�m�t fel sz�mlavezet�si d�jat a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�k ut�n, �gy a t�rv�ny szerinti minimum 2000 forintot sem kell megfizetni�k az �gyfeleknek. Tov�bbi el�nyt jelent a bankn�l sz�ml�t nyit� �gyfelek sz�m�ra, hogy d�jmentesen lehet befektetni a sz�ml�ra befizetett vagy utalt �sszegeket �s az �llami t�mogat�st. A m�r megl�v� befektet�sek �tcsoportos�t�s�n�l viszont m�r felmer�lhetnek k�lts�gek.

Az OTP Bank �rt�kpap�r-forgalmaz� fi�kjaiban az �gyint�z�k a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�ra vonatkoz� speci�lis befektet�si inform�ci�kkal t�mogatj�k az �gyfelek portf�li�j�nak optim�lis kialak�t�s�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK