J� befektet�s az FHB a KPMG szerint

2006.11.27. 18:51

Az �llam j� �rat kaphat a F�ldhitel- �s Jelz�logbank-beli (FHB) r�szesed�s�rt, a vev�nek pedig m�g sok�ig magas j�vedelmet hoz majd a r�szv�nycsomag - �ll�totta Simonyi Tam�s, a KPMG igazgat�ja egy sajt�besz�lget�sen.

A k�vetkez� �vekben ugyan v�rhat�an cs�kken a jelz�loghitel-piac b�v�l�s�nek �teme �s j�vedelmez�s�ge, �m a piac �gy is �g�retes marad alacsony kock�zat�val �s j� j�vedelemtermel� k�pess�g�vel - mondta az igazgat�.

Szerinte nem b�nja meg, aki besz�ll, �s ha j� pillanatban adja el az �llam az FHB Jelz�logbankot (FHB),�v�rhat�an nagyon j� p�nzt kap majd. Az igazgat� szerint olyan nagy r�szv�nycsomag van az �llam kez�ben, amely m�g hossz� ideig j�l j�vedelmez.

Simonyi Tam�s �gy l�tja, hogy az FHB �rfolyam�ba m�r kezd be�p�lni a strat�giai pr�mium, s ha a kisebbs�gi r�szv�nyesek nagyon felhajtj�k az �rat, ez az �llami pakett�t lenyomja majd a vev� k�s�bbi aj�nlati k�telezetts�ge miatt.

Az igazgat� egyet�rt azzal, hogy az FHB-t szakmai befektet�nek k�v�nj�k �rt�kes�teni. A szinergiahat�sok miatt az esetek z�m�ben a szakmai befektet�nek val� �rt�kes�t�s hozza a legnagyobb bev�telt - mondta.

Vannak persze olyan esetek is, amikor nemzetgazdas�gi megfontol�sb�l - p�ld�ul, mert a b�rz�t szeretn�k fejleszteni - a t�zsd�re viszik az �rt�kes�t�st. T�bbs�gi r�szesed�st azonban egy�rtelm�en szakmai befektet�nek szok�s �rt�kes�teni - hangs�lyozta.

Az FHB-�rt Simonyi szerint f�leg a magyar piacon jelen l�v� befektet�k versenyeznek majd, mert �k tudj�k kiakn�zni a szinergi�b�l fakad� el�ny�ket.

Elmondta, bankv�s�rl�sn�l a volumen n�veked�se miatt a k�lts�goldalon ak�r 60-80 sz�zal�kos megtakar�t�s is lehet, a vev� tulajdonk�ppen ezt fizeti meg. Bev�teli oldalon is el�ny�kkel lehet sz�molni, mert a hitelfelvev�k el�bb-ut�bb m�s banki term�kekre is vev�k lesznek - tette hozz�.

K�ls� befektet� �ltal�ban akkor l�p be egy piacra, ha es�lye van arra, hogy az els� �t-hat piaci szerepl� k�z�tt legyen, az FHB azonban csak a tizenegyedik helyezett - h�vta fel a figyelmet a KPMG igazgat�ja. �gy v�li, k�v�lr�l legfeljebb egy-k�t, Magyarorsz�g ir�nt elk�telezett befektet� �rdekl�d�s�re lehet sz�m�tani, akik a piacra l�p�s�rt fizetn�nek pr�miumot.

A privatiz�ci�s tan�csad� legnagyobb feladata Simonyi szerint az lesz, hogy az Allianz Hung�ria blokkol� tulajdoni h�nyad�b�l fakad� k�l�nleges helyzetet kezelje. �gy tudni, err�l m�r voltak megbesz�l�sek a p�nz�gyminiszter �s az Allianz k�z�tt.

Az igazgat� kijelentette: helyesnek tartj�k, hogy a korm�nyd�nt�s ut�n visszavont�k az FHB z�rtk�r� tan�csad�i p�ly�zat�t. K�ts�ges volt, hogy val�ban csak �t c�g alkalmas erre a feladatra. �gy ny�ltabb a verseny. Feltehet�en k�zbeszerz�si elj�r�st �rnak ki, amelyen a KPMG is indulni k�v�n - mondta.

Az �llami vagyonkezel� okt�ber 24-�n hirdetett meg z�rtk�r�, egyfordul�s p�ly�zatot befektet�si szolg�ltat� kiv�laszt�s�ra, a p�ly�zatot azonban visszavonta, mert a korm�ny okt�ber 31-�n �gy d�nt�tt, hogy az FHB �llami tulajdonban l�v� 50 sz�zal�k + 1 szavazatot megtestes�t� "A" sorozat� r�szv�nyeit p�ly�zat �tj�n, szakmai befektet�nek �rt�kes�ti.

Az FHB 6,6 milli�rd forintos jegyzett t�k�j�nek 87,88 sz�zal�ka a t�zsd�re bevezetett A kateg�ri�j� t�rzsr�szv�ny, 12,12 sz�zal�ka szavazatels�bbs�gi r�szv�ny. A legnagyobb tulajdonos az �llam 54,11 sz�zal�kkal, ebb�l 50 sz�zal�k + 1 szavazat "A" sorozat� r�szv�ny, 4,11 sz�zal�k pedig "B" sorozat� szavazatels�bbs�gi r�szv�ny.

Az Allianz Hung�ria Biztos�t� az FHB harmadik legnagyobb tulajdonosa 9,57 sz�zal�kkal. A k�nyes k�rd�s az, hogy az FHB "B" sorozat� szavazatels�bbs�gi r�szv�nyeinek t�bbs�ge is r�sze-e pakettnak, ezekhez ugyanis k�l�nleges jogos�tv�nyok kapcsol�dnak.

A r�szv�nyoszt�ly tulajdonosai - a r�szv�nyoszt�ly t�bbs�g�nek egyet�rt�se eset�n - v�t�joggal �lhetnek a fontosabb k�rd�sekben (ilyen p�ld�ul az alapszab�ly m�dos�t�sa, az alapt�ke felemel�se �s lesz�ll�t�sa, a t�rsas�g egyes�l�se, �talakul�sa, az igazgat�s�g tagok, valamint a k�nyvvizsg�l� megv�laszt�sa).

KAPCSOLÓDÓ CIKK