Ker�lj�k el a kar�csonyi hitelek vesz�lyeit!

2006.12.01. 7:25

�jrat�lt�d� hitelt k�n�l a K&H Bank

�ruhitel helyett ingatlanfedezet n�lk�li ny�jtott szem�lyi k�lcs�n�t, �jrat�lt�d� szem�lyi k�lcs�n�t �s hitelk�rty�it javasolja a K&H Bank.

Ezek k�z�l id�n a november 1.- december 10. k�z�tt a szem�lyi k�lcs�nt ak�r havi 0,99 sz�zal�kos kamattal �s minden m�s k�lts�g n�lk�l is ig�nyelhet� a k�lcs�n ig�nyl�ssel egyidej�leg megk�t�tt K&H elektronikus sz�mlacsomag szerz�d�s eset�n. Ebben az esetben a k�lcs�n THM-ja 13,77sz�zal�k.

Tov�bbi �jdons�g m�g, hogy 600 ezer forint �sszeg alatt egyszer�bb ig�nyl�si felt�telekkel juthatnak a k�lcs�nh�z az ig�nyl�k, ez esetben elegend� csup�n az ig�nyl� szem�lyi igazolv�nya, j�vedelemigazol�sa, �s amennyiben nem a K&H-n�l vezeti sz�ml�j�t, el�z� havi lakoss�gi banksz�mlakivonata.

Az egy�ves futamidej�, 150 ezer forint nagys�g�, sv�jcifrank-alap� K&H szem�lyi k�lcs�n THM-ja 17,98 sz�zal�k, t�rleszt�r�szlete 13 656 forint. Az eur� alap� THM-ja 20,27 sz�zal�k, t�rleszt�r�szlete 13 795 forint. A forint alap� THM-ja 22,42 sz�zal�k, t�rleszt�r�szlete 13 924 forint.

Az egy�ves futamidej�, 500 ezer forint nagys�g�, sv�jcifrank-alap� K&H szem�lyi k�lcs�n THM-ja 17,98 sz�zal�k, t�rleszt�r�szlete 45 519 forint. Az eur�alap� THM-je 20,27 sz�zal�k, t�rleszt�r�szlete 45 983 forint. A forintalap� THM-ja 22,42 sz�zal�k, t�rleszt�r�szlete 46 413 forint

Hitelk�rty�j�t javasolja az MKB Bank

Forr�s: MKB
K�rty�s v�s�rl�ssal m�rf�ldk�vek gy�jthet�k az MKB Bankn�l

Els�sorban kifejezetten v�s�rl�sra kialak�tott hitelk�rty�it aj�nlja �ruv�s�rl�s finansz�roz�s�ra az MKB Bank. A hitelk�rty�k el�nye az �ruv�s�rl�si hitelekhez k�pest, hogy a hitel t�rleszt�s�vel nem sz�nik meg a szerz�d�s, a hitelkeret �jra felhaszn�lhat�.

Kar�csony el�tt az MKB Bank a Lufthans�val k�z�s Miles & More-MKB MasterCard Hitelk�rty�t aj�nlja. Annak birtokosa ugyanis minden v�s�rl�sn�l aj�nd�k m�rf�ldeket is gy�jt, melyek a Lufthansa Miles & More t�rzsutas programban eur�pai szabadjegyre �s t�bb ezer �rt�kes aj�nd�kra v�lthat�k.

A nagyobb �rt�k� beruh�z�sok finansz�roz�s�ra pedig az ak�r 5 milli� forint hitel felv�tel�t is lehet�v� tev� szem�lyi k�lcs�nt �s a jelz�logfedezet� szabad felhaszn�l�s� hitelt aj�nlja a p�nzint�zet.

A "haszn�lt k�rty�t" is besz�m�tja a Raiffesisen Bank

Mobiliz�ln� az �ruhiteleket a Raiffeisen Bank

Az �ruhitelek "mobiliz�l�s�ra", azaz, hogy b�rmely keresked�sben �rv�nyes hitellel rendelkezz�nk �s azt tetsz�s�nk szerinti �temben fizess�k vissza, ny�jt j� v�laszt�st a Raiffeisen OKOSk�rtya.

A p�nzint�zet �ll�spontja szerint az OKOSk�rtya egyes�ti a hitelk�rty�k �s bankk�rty�k el�nyeit, ez�ltal sz�mos ponton banki k�lts�get takar�t meg birtokosa sz�m�ra. A k�rty�hoz kamatmentes halasztott fizet�si peri�dus kapcsol�dik �s egy havi k�telez� 5 sz�zal�kos t�rleszt�sen fel�l az �gyf�l szabadon v�laszthatja meg a visszafizet�sek �sszeg�t �s id�pontjait.

A Raiffeisen OKOSk�rtya tov�bbi el�nye, hogy az �gyf�l megb�z�sa alapj�n ak�r a teljes elk�lt�tt �sszegre sz�l�, automatikus visszafizet�si megb�z�st is k�n�l, amellyel a k�vetkez� fizet�s meg�rkez�s�ig, ak�r h�napr�l h�napra haszn�lhatjuk ki a halasztott fizet�si lehet�s�get, an�lk�l, hogy az�rt hitelkamatot kellene fizetni vagy adott esetben fizet�si k�sedelembe eshetn�nk.

R�ad�sul a m�g id�n ig�nyelt Raiffeisen OKOSk�rty�k eset�ben a bank "haszn�lt k�rty�j�t besz�m�tja", �s az �rintetteknek 3999 forintos �ves d�j helyett az els� �ves d�j csak 1999 forint, m�g a Raiffeisen bankk�rty�sok tov�bbi 1000 forint kedvezm�nyt kapnak.

A p�nzint�zett "kar�csonyi meglepet�se", hogy a szabad felhaszn�l�s� fedezet n�lk�li Raiffeisen Szem�lyi K�lcs�n t�rleszt�r�szletei "t�li �lmot alszanak", mert azokat janu�r v�g�ig nem kell t�rleszteni.

A december 15-ig beadott �s m�g id�n foly�s�tott forint, eur�- �s sv�jcifrank-alap� Raiffeisen Szem�lyi K�lcs�n eset�ben a legels� t�rleszt�r�szletet 2007. janu�r 31. napj�t k�vet�en a havi esed�kess�g napj�n kell �tutalni a bank sz�m�ra. R�ad�sul: ha a hitel felvev�je Raiffeisen-banksz�ml�j�ra utaltatja j�vedelm�t, �s ezenfel�l k�t csoportos beszed�si megb�z�st ad, akkor kedvezm�nyes hitelb�r�lati d�jat kell fizetnie.

Giczi J�zsef

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK