Bennfentes kereskedelemre gyanakszik a Fidesz az �llami Mol-r�szv�nycsomag tervezett �rt�kes�t�se kapcs�n, ez�rt annak felf�ggeszt�s�t �s vizsg�lat�t kezdem�nyezi.

Az �llami tulajdonban l�v� Mol-r�szv�nyek �rt�kes�t�s�nek felf�ggeszt�s�t kezdem�nyezi a Fidesz, mivel a k�rp�tl�si jegyek �rfolyamalakul�sa miatt felmer�lt a bennfentes kereskedelem gyan�ja - jelentette be Varga Mih�ly, az Orsz�ggy�l�s K�lts�gvet�si Bizotts�g�nak fideszes eln�ke cs�t�rt�k�n.

Varga Mih�ly azt tudakolta az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� Zrt. eln�k�nek kinevez�s�t megel�z� bizotts�gi meghallgat�s�n az eln�kjel�ltt�l, V�s�rhelyi Istv�nt�l, hogy t�mogatja-e a Fidesz kezdem�nyez�s�t a r�szv�ny�rt�kes�t�s felf�ggeszt�s�re, illetve egy azonnali fel�gyeleti vizsg�lat megkezd�s�re. Ennek sz�ks�gess�g�t a bizotts�g eln�ke a k�rp�tl�si jegyek �rfolyamalakul�s�val indokolta.

Varga szerint "meglepet�sszer�en, az utols� pillanatban" jelentett�k be, hogy a tranzakci� sor�n lehets�ges lesz a k�rp�tl�si jeggyel t�rt�n� fizet�s is. A bejelent�st megel�z�en - szavai szerint - a k�rp�tl�si jegyek hat�rozott �rfolyamelmozdul�sa n�lk�l, jelent�s volument tett ki a keresked�s, ami felveti a bennfentes kereskedelem gyan�j�t. A Fidesz a p�nz�gyminiszterhez fordul a Mol r�szv�ny�rt�kes�t�s�nek felf�ggeszt�se �rdek�ben - tette hozz�.

Varga Mih�ly k�z�lte: "elr�miszt�en" magasnak tartja a Mol privatiz�ci�j�n�l a r�szv�nyenk�nt 25 500 forintban maxim�lt �rat, amit a B�T-en a Mol-pap�rok jelenlegi �s egyes progn�zisok szerint hosszabb ideig fennmarad� 21 000 forint k�r�li �rfolyam�val indokolt. V�lem�nye szerint "�pesz� ember nem vesz r�szt 25 500 forintban maxim�lt �r mellett a tranzakci�ban, amikor a r�szv�nyhez 21 000 forint�rt is hozz�juthat", hacsak bennfentes inform�ci�k alapj�n nem �rtes�lt kor�bban a k�rp�tl�si jegy felhaszn�l�s�nak lehet�s�g�r�l.

V�s�rhelyi Istv�n v�lasz�ban azt mondta, hogy a felf�ggeszt�st �s a vizsg�latot illet�en nem kompetens, de hozz�tette, hogy a tranzakci�t k�r�ltekint�en �s transzparens m�don k�sz�tett�k el�. Hangs�lyozta, hogy a k�rp�tl�si jeggyel t�rt�n� fizet�s az elej�t�l kezdve r�sze volt a tranzakci�nak, ezt minden - a fel�gyel�bizotts�g�nak is megk�ld�tt - el�terjeszt�s is tartalmazta. K�l�n�sen az�rt, mert az �PV c�lja az volt, hogy a k�rp�tl�si jegyeket v�gleg vonja be a piacr�l, �s nincs m�r olyan tranzakci�, amivel ezt el tudn� �rni a privatiz�ci�s szervezet - tette hozz� az eln�kjel�lt.

Az �rat illet�en V�s�rhelyi Istv�n arra h�vta fel a figyelmet, hogy a kibocs�t�sra csak k�s�bb ker�l sor, �s �gy v�lte, hogy a bizotts�g eln�ke �ltal eml�tett r�szv�ny�r "kiss� alul�rt�kelt", mivel - mint mondta - volt ez az elm�lt id�szakban magasabb is.

Nincs ok�a Szerencsej�t�k Zrt. gyors privatiz�l�s�ra

Forr�s: [origo]

Az Orsz�ggy�l�s k�lts�gvet�si bizotts�ga t�mogatta V�s�rhelyi Istv�n kinevez�s�t az �llami Privatiz�ci�s �s Vagyonkezel� (�PV) Zrt. igazgat�s�ga eln�k�v�, a korm�nyp�rti k�pvisel�k igen �s az ellenz�ki k�pvisel�k nem szavazata mellett.�

A Tocsik-�ggyel �s a Nemzeti Tank�nyvkiad� privatiz�ci�j�val indokolta Varga Mih�ly, hogy az ellenz�ki p�rt nem t�mogatta a jel�ltet. Az ellenz�ki felvet�sre V�s�rhelyi Istv�n elmondta, hogy mind a k�t esetet k�s�bb alapos felt�r� vizsg�latok k�vettek. A Tocsik-�gyre utalva hozz�tette, hogy a fel�gyel�bizotts�g �lenj�rt az �gy felt�r�s�ban.

Nincs indoka a Szerencsej�t�k Zrt. gyors privatiz�ci�j�nak - v�laszolta V�s�rhelyi k�pvisel�i k�rd�sre, �s hozz�tette, hogy a d�nt�s nem az �PV Zrt., hanem a korm�ny kompetenci�ja, a k�rd�sben a vagyonkezel� csak aj�nl�st fogalmazhat meg. Hangs�lyozta azt is, hogy az EU piacnyit�s�val �sszef�gg�sben a szerencsej�t�k-piac alapvet�en �tform�l�dik, �j szerepl�k jelennek meg, amelyekkel a Szerencsej�t�k Zrt.-nek a k�s�bbiekben fel kell vennie a versenyt. Most azonban az eln�kjel�lt szerint a t�rsas�g biztons�gban van, �s jelent�s �sszeggel j�rul hozz� a k�lts�gvet�si bev�telekhez.