Lemondott Straub Elek az MTelekom �l�r�l

2006.12.05. 12:12

T�vozik a Magyar Telekom �l�r�l�Straub Elek,�eln�k-vez�rigazgat�, miut�n az igazgat�s�g keddi �l�s�n lemondott vez�rigazgat�i �s igazgat�s�gi tiszts�g�r�l. A t�rsas�g vez�rigazgat�j�v� december 6-i hat�llyal Christopher Mattheisent nevezte ki a�c�g igazgat�s�ga. Az �l�sen r�szv�nyenk�nti 73 forintos osztal�kjavaslatr�l d�nt�ttek.

Straub Elek�azzal indokolta�a�lemond�s�t,�hogy szeretn�, ha a k�vetkez� �vekben kiz�r�lag a c�gcsoport gyarap�t�s�val foglalkozhatna a tulajdonos �s a menedzsment, nem pedig az alig t�bb mint egy �v m�lva lej�r� szerz�d�se miatt elker�lhetetlen tov�bbi v�ltoz�sokkal.

Az �j vez�rigazgat� k�zel n�gy �ven �t volt Straub Elek munkat�rsa, �s 2002 szeptembere �s 2006 j�niusa k�z�tt vez�rigazgat�-helyettesk�nt � ir�ny�totta a t�rsas�g Vezet�kes Szolg�ltat�sok �zlet�g�t.

- "Ez�rt nyugodtan kijelenthet�, hogy a szem�ly�ben megfelel� vezet�t v�lasztottak a Magyar Telekom �l�re, �s ez�ton k�v�nok neki sok sikert" - k�z�lte Straub Elek, a lemond�s�t k�vet�en kiadott k�zlem�nyben.

Az igazgat�s�g a keddi �l�s�n�megt�rgyalta, �s a k�nyvvizsg�l� t�mogat� v�lem�ny�re alapozva a december 21-i k�zgy�l�s el� terjesztette a 2005. �vi p�nz�gyi �vet lez�r� jelent�seket �s az osztal�kfizet�si javaslatot. E szerint r�szv�nyenk�nt 70 forintot plusz a k�sedelem�rt tov�bbi 3 forintot javasol az igazgat�s�g kifizetni a r�szv�nyeseknek.

A menedzsment �s az igazgat�s�g �ltal m�r kor�bban meghozott szervez�si �s szem�lyi d�nt�seknek, valamint az igazgat�s�g mostani - a 2005-�s p�nz�gyi �vet lez�r� - hat�rozat�nak k�sz�nhet�en megold�dott a t�rsas�g m�k�d�s�t s�lyosan terhel� probl�ma - �ll a c�g t�j�koztat�s�ban. Az igazgat�s�g arra sz�m�t, hogy a k�nyvvizsg�l� a k�nyvek z�rad�k n�lk�li lez�r�s�t a k�zgy�l�sen t�mogatni fogja, �gy a t�rsas�g a r�szv�nyesek �ltal elv�rt lend�lettel v�ghat neki a 2007-es �zleti �vnek.

Straub Elek mindezek kapcs�n azt sz�gezte le, hogy a Magyar Telekom er�s alapokon nyugv�, j�l fel�p�tett szervezet, amelyet az elh�z�d� vizsg�lat sem tudott erej�ben megingatni, hisz 2006 v�g�n a c�g t�rt�net�nek egyik legsikeresebb �zleti �v�t z�rja.

A Magyar Telekom m�rcius v�g�n k�z�lte, hogy nem tartja meg �prilis v�g�ig a 2006. �vi rendes k�zgy�l�s�t, mivel a c�g p�nz�gyi eredm�nyeinek audit�l�sa m�g folyamatban van. A t�rsas�g t�j�koztatott�arr�l, hogy emiatt nem tud teljes�teni bizonyos, a magyar t�rv�nyek �s a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) szab�lyzata �ltal meg�llap�tott hat�rid�ket, amelyek szerint a t�zsdei c�geknek a k�zgy�l�s �ltal j�v�hagyott, audit�lt �ves jelent�seiket a vonatkoz� p�nz�gyi �v v�g�t k�vet� 120 napon bel�l be kell ny�jtaniuk a fel�gyeletnek �s a B�T-nek.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete ez�rt m�jusban 6 milli� forintos b�rs�got szabott ki a Magyar Telekom Nyrt.-re rendszeres t�j�koztat�si k�telezetts�geinek megszeg�se miatt.

A t�rsas�g �sszesen mintegy 700 milli� forint �rt�kben megk�t�tt tan�csad�si szerz�d�sek �gy�ben kezdett vizsg�latot annak meg�llap�t�s�ra, hogy a szerz�d�sek megk�t�se ellent�tes volt-e a t�rsas�g szab�lyzataival, illetve a relev�ns jogszab�lyokkal.

A Magyar Telekom igazgat�s�ga m�r a vizsg�lat elej�n d�nt�st hozott arr�l, hogy bizonyos munkav�llal�kat �tmeneti id�re mentes�t a munkav�gz�s al�l. A c�g a vizsg�latr�l �rtes�tette a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�t, valamint az Egyes�lt �llamok �rt�kpap�r- �s T�zsdefel�gyelet�t �s Igazs�g�gy-miniszt�rium�t.

Okt�berben viszont m�r azt k�z�lte a c�g, hogy k�zel 2 milli�rd forint �rt�k� szerz�d�sek k�rd�sesek a Magyar Telekom csoportn�l. �gy a vizsg�lat t�bb mint 3 milli�rd forintos k�lts�g�vel m�r 5 milli�rd forint felett van az az �sszeg, amibe ez az �gy ker�lhet.

- "A piac sajt��rtes�l�sekb�l m�r kor�bban felk�sz�lt a h�rre" - magyar�zta a t�zsdei reakci�kat az [origo]-nak M�r� J�zsef, az Erste Bank elemz�si igazgat�ja. A befektet�k sz�m�ra Straub t�voz�sa a Magyar Telekommal kapcsolatos kor�bbi probl�m�k lez�r�s�t jelentheti. Ugyanakkor M�r� megjegyezte: a Deutsche Telekomn�l is t�rt�nt vezet�v�lt�s, �gy a piac a c�g �sszes le�nyv�llalat�n�l �j korszakot v�r.

Ugyanakkor a pozit�v fogadtat�shoz M�r� szerint jelent�sen hozz�j�rult az is, hogy a Telekom bejelentette: 70+3 forint osztal�kot fizet r�szv�nyenk�nt. Az Erste elemz�je szerint a 3 forint m�lt�nyos k�sedelmi kamatnak tekinthet�.

M�r� J�zsef szerint ugyanakkor hosszabb t�von fennmaradhat az �rdekl�d�s a Magyar Telekom pap�rjai ir�nt. A vil�g piacain megn�tt az �rdekl�d�s a r�szv�nyek ir�nt, mert le�llt az amerikai kamatemel�si ciklus, �s v�rhat�an az Eur�pai K�zponti Bank is abbahagyja az emel�st. A magyar konvergenciaprogram is azt vet�ti el�re, hogy egy id� ut�n nem lesz �rdemes �llampap�rokba fektetni. M�r� J�zsef szerint ezek hat�s�ra mind a nemzetk�zi, mind a hazai piacon megn�het az �rdekl�d�s a k�zm� szektor pap�rjai ir�nt.

(Az [origo] kiad�ja a T-Online Magyarorsz�g, amely a Magyar Telekom csoport tagja.)

KAPCSOLÓDÓ CIKK