Janu�r 1. �ta Papp Edit, kor�bban a v�llalati �zlet�g�rt �s a treasury�rt felel�s igazgat�s�gi tag v�ltotta fel Kisbenedek P�ter vez�rigazgat�t a magyarorsz�gi Erste Bank �l�n. Kisbenedek P�ter a nemzetk�zi bankcsoport p�nz�gyek�rt felel�s igazgat�s�gi tagjak�nt folytatja munk�j�t.

Papp Edit 1986-ban v�gzett a Budapesti K�zgazdas�g-tudom�nyi Egyetem nemzetk�zi kereskedelem �s p�nz�gyek szak�n, majd 1990-ben a Factors Chain Internationaln�l faktoring diplom�t szerzett.

P�lyafut�s�t 1988-ban az Inter-Eur�pa Bankban kezdte, majd 1989 �s 1990 k�z�tt az Institute Bancario San Paolo di Torin�ban, 1991-ben a Cambridge-i Egyetem Nemzetk�zi Banki Ny�ri Iskol�j�ban, majd 1993-1996 k�z�tt Amszterdamban, az ABN�Amro Bank tanfolyamain szerzett nemzetk�zi tapasztalatokat. K�s�bb, 1993-t�l az ABN Amro Bank v�llalati �zlet�g�ban k�l�nb�z� vezet�i poz�ci�kat t�lt�tt be.

A magyarorsz�gi Erste Bank �l�n t�rt�n� vezet�v�lt�s r�sze a nemzetk�zi bankcsoport tervezett holdingg� alak�t�s�nak, melyet m�r a bankcsoport fel�gyel�bizotts�ga is j�v�hagyott. Az �jonnan alakul� holding fogja �ssze a bankcsoport valamennyi ir�ny�t�si funkci�j�t, �s a helyi szint� �gyf�lkapcsolatokhoz biztos�tja az infrastrukt�r�t. Emellett a treasury �s a befektet�si banki �zlet�gak is a holdingban �sszpontosulnak.

K�zvetlen�l a holdingnak lesznek al�rendelve azok az osztr�k le�nyt�rsas�gok, amelyek csoportszint� szolg�ltat�sokat ny�jtanak, valamint azok, amelyek tev�kenys�g�kkel szorosan k�t�dnek a holdingb�l ir�ny�tott k�t �zletter�let valamelyik�hez. A k�zponti ir�ny�t� egys�gek mellett a holding fogja �ssze a csoportszint� kock�zatkezel�st, a strat�giai fejleszt�st, az emberi er�forr�s fejleszt�st, az informatikai �s szervez�si funkci�kat, valamint a csoportszint� teljes�tm�nym�r�st �s a p�nz�gyet.

Az egyes orsz�gok lakoss�gi �s v�llalati �gyf�lkapcsolatai�rt a holding le�nybankjai (a Ceska Sporitelna, a Slovenska Sporitelna, az Erste Bank Hungary, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia, az Erste Bank �sterreich, a Banca Comerciala Romana �s az Erste Bank Ukraine) lesznek a felel�sek.

A holding �s az ausztriai Erste Bank jogi kett�v�l�s�val 2008 k�zep�t�l valamennyi le�nybank egyenrang� tagja lesz a holdingnak. A holding k�zpontilag ir�ny�tja majd az eg�sz bankcsoportot �tfog� funkci�kat, a kock�zatkezel�st, az informatikai �s �gyviteli funkci�kat, a befektet�si banki szolg�ltat�sokat, valamint a p�nz�gyet.

Az �talakul�st az teszi sz�ks�gess�, hogy a csoport az ut�bbi �vek k�z�p- �s kelet-eur�pai terjeszked�s�nek k�sz�nhet�en olyan m�ret�v� n�tt, ami az ir�ny�t�si �s inform�ci�s folyamatok k�zpontos�t�s�t teszi sz�ks�gess�.

Az �tszervez�s k�t szakaszban t�rt�nik: j�v� �v k�zep�ig megteremtik a holding szervezeti felt�teleit, majd az informatikai rendszerek �talak�t�s ut�n a 2008-as k�zgy�l�s hat�rozatai alapj�n jogilag is �talak�tj�k az Erste Bankot.

A bankcsoport �gyfelei sz�m�ra az �j szerkezet sem a bank megjelen�s�ben, sem a tranzakci�k lebonyol�t�s�ban nem jelent v�ltoz�sokat.

Az �talak�t�s szem�lyi v�ltoz�sokkal is egy�tt j�r. A holding strukt�ra jogi megval�s�t�s�ig a jelenlegi hatr�l kilenc n� az Erste Bank AG igazgat�s�g�nak l�tsz�ma. A kilenc f�b�l h�rman a j�v�ben csak az ausztriai piacra koncentr�lnak. Reinhard Ortner, az Erste Bank AG p�nz�gyek�rt felel�s igazgat�s�gi tagja �s Erwin Erasim szervezet�rt �s informatik��rt felel�s igazgat�s�gi tag 2007 k�zep�n, szerz�d�s�nek lej�rtakor nyugd�jba vonul.

A nemzetk�zi bankcsoport �j igazgat�s�g�nak tagjai a k�vetkez�k. Andreas Treichl a csoport vez�rigazgat�ja, Kisbenedek P�ter, a magyarorsz�gi Erste Bank jelenlegi vez�rigazgat�ja a p�nz�gyek�rt felel�s igazgat�s�gi tag lesz. Franz Hochstrasser az �sszes t�kepiaci tev�kenys�g�rt, a keresked�s�rt �s az eszk�z-forr�s menedzsment�rt felel majd. Herbert Juranek a szervez�s�rt, informatik��rt �s fejleszt�s�rt felel�s igazgat�s�gi tag lesz, aki m�r eddig is ezek�rt a tev�kenys�gek�rt felelt. Bernhard Spalt a csoport kock�zatkezel�si tev�kenys�g�t ir�ny�tja a j�v�ben. A csoportszint� befektet�si banki �s a nemzetk�zi �zlet�rt felel�s igazgat�s�gi tags�gi poz�ci�t a 2007-es k�zgy�l�st k�vet�en t�ltik be. Addig Franz Hochstrasser ir�ny�tja ezeket a feladatokat.