Er�s forintot v�rnak 2007-ben az elemz�k

2006.12.19. 7:21

A forint jelenlegi �rt�k�nek megszil�rdul�s�ra �s a tavalyin�l j�val kisebb �rfolyam-ingadoz�sokra sz�m�tanak a k�vetkez� esztend�ben az [origo] �ltal megk�rdezett p�nz�gyi elemz�k. Szerint�k az eur� �rfolyama t�bbnyire 250 �s 260 forint k�z�tt marad.

A forint �rt�k�nek a kor�bbi �vek�n�l sokkal jelent�sebb ingadoz�s�t tapasztalhattuk az�id�n. Az eur� �rfolyama az �v eleji 250 forint k�r�li szintr�l m�rciusban 265 forintra, majd j�niusban 285 forintra emelkedett a bankk�zi devizapiacon. Okt�bert�l viszont gyorsan 250 forint k�zel�be cs�kkent az eur�pai valuta kurzusa.

Els�sorban a nemzetk�zi t�kepiaci folyamatok befoly�solt�k a forint �rfolyam�t 2006-ban - mondta az [origo]-nak T�r�k Zolt�n a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Szerinte Budapestr�l a vil�g nagy p�nz�gyi k�zpontjaiba helyez�d�tt �t a hazai bankk�zi devizapiac ir�ny�t�sa. Az orsz�g k�ls� �s bels� egyens�ly�nak helyzete helyett ugyanis egyre ink�bb a glob�lis p�nz�gyi hangulat hat�rozza meg a forint �rfolyam�t.

A nemzetk�zi t�ke- �s devizapiacokat az Amerikai Egyes�lt �llamok jegybanki kamatainak v�ltoz�s�val kapcsolatos v�rakoz�sok befoly�solj�k. Kamatemel�si v�rakoz�sok eset�n a befektet�k arra sz�m�tanak, hogy ugyanakkora kock�zat mellett n� az amerikai �llamk�tv�nyek kamata. Az �gy kedvez�bb befektet�ss� v�l� amerikai k�tv�nyekbe �raml� t�ke a doll�rt er�s�ti a t�bbi deviz�t viszont gyeng�ti.

Kamatcs�kkent�si v�rakoz�sok eset�n a befektet�k eladj�k amerikai �llamk�tv�nyeiket �s azok �r�n nagyobb hozam� befektet�seket, els�sorban a felt�rekv� orsz�gok k�tv�nyeit �s r�szv�nyeit v�s�rolj�k, ami a doll�rt gyeng�ti, az �rintett orsz�gok deviz�it viszont er�s�ti.

Mivel az �v elej�n�a befektet�k m�g az amerikai jegybanki kamatok emelked�s�t v�rt�k, az �v els� hat h�napj�ban mintegy 15 sz�zal�kkal gyeng�lt a forint, az eur� �rfolyama pedig 250 forint k�zel�b�l 285 forintra n�tt. El�fordult viszont olyan id�szak is, amikor 10 nap alatt 12 forinttal emelkedett a kurzus.

Forr�s: portfolio.hu
Az eur� �rfolyam�nak alakul�sa az ut�bbi 12 h�napban

Okt�bert�l azonban a kamatcs�kkent�si v�rakoz�sok ker�ltek el�t�rbe, �gy n�gy h�nap alatt 10 sz�zal�kot er�s�d�tt a forint, az eur� �rt�ke pedig 275 forintr�l 250 forint k�zel�be m�rs�kl�d�tt. Akadt olyan id�szak, amikor 2 h�nap alatt 12 forinttal cs�kkent az uni�s valuta kurzusa.

K�lf�ldi befektet�k id�n mintegy 2000 milli�rd forint �rt�kben v�s�roltak forint�rt deviz�t a bankk�zi devizapiacon, majd ennek k�r�lbel�l a fel�t �jra eladt�k ott, ahol el�bb havi 250-300 milli� forintos devizakeresletet, majd hasonl� nagys�g� devizak�n�latot okozott - �rz�kelteti a k�lf�ldi t�ke hat�s�t a hazai devizapiacra Barcza Gy�rgy az ING makrogazdas�gi elemz�je.

Az �v elej�n �gy kialakult havi 250-300 milli�rd forint nagys�g� devizakeresletet csak r�szben ellens�lyozta egy m�sik jelent�s t�tel, a lakoss�gi devizahitelek - havi 75 milli�rd forint �rt�k� - forintra v�lt�sa. Az er�s devizakereslet hat�s�ra emelkedett az eur� �rfolyama. Okt�bert k�vet�en pedig a devizahitelek forintra v�lt�sa �s k�lf�ldi befektet�k forint v�s�rl�sai egy�tt er�s�tett�k a forintot.

Hazai t�nyez�k is er�s�tett�k a nemzetk�zi t�kepiacnak a�forint �rfolyam�ra gyakorolt hat�sait - mondta az [origo]-nak Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdas�gi elemz�je. Az �v elej�n ugyanis az �llamh�ztart�s v�rtn�l nagyobb hi�nya �s az orsz�g ad�ss�g�nak lemin�s�t�se is hozz�j�rult a forint gyeng�l�s�hez. �sszel pedig a hi�ny jelent�s cs�kkent�s�t kit�z� konvergenciaprogram �s k�lts�gvet�s a forint er�s�d�s�t szolg�lta.

Az Erste Bank elemz�je a forint jelenlegi kurzus�nak megszil�rdul�s�t v�rja 2007-ben a tavalyin�l kisebb �rfolyam-ingadoz�sok mellett. El�rejelz�s�t az amerikai jegybanki kamatok cs�kken�s�vel kapcsolatos v�rakoz�sok fennmarad�s�val �s az �llamh�ztart�si �s a fizet�si m�rleg hi�ny�nak v�rhat� cs�kkent�s�vel indokolta. Szerinte az eur� �rfolyama 250 �s 260 forint k�z�tt mozog majd.

Forr�s: MTI
Elemz�k a forint �rfolya- m�nak megszil�rdul�st v�rj�k 2007-ben

A tavalyin�l kisebb ingadoz�sok mellett a forint gyeng�l�s�re, majd er�s�d�s�re sz�m�t 2007-ben T�r�k Zolt�n. Szerinte az eur� �rfolyama 250-255 forint k�z�tt marad a k�vetkez� n�h�ny h�tben. Az �nnepek k�r�li alacsony forgalomban viszont szerinte ideiglenesen enn�l nagyobb ingadoz�sok is el�fordulhatnak.

A k�vetkez� �v els� negyed�ben a nemzetk�zi t�kepiaci hangulat kedvez�tlenebb� v�l�sa miatt a forint gyeng�l�s�re �s az eur� �rfolyam�nak 260-265 forintra emelked�s�t v�rja a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Az �v m�sodik fel�ben, az �llamh�ztart�si hi�ny v�rt cs�kken�s�nek megval�sul�sa �s k�ls� egyens�ly javul�sa nyom�n a forint er�s�d�s�re �s az eur� �rfolyam�nak 250-255 forint k�z� cs�kken�s�re sz�m�t az elemz�.

A forint �sszel indult er�s�d�s�nek folytat�d�s�ra �s az eur� �rfolyam�nak cs�kken�s�t v�rja a k�vetkez� �vben Barcza Gy�rgy. Szerinte a k�lf�ldi befektet�k az �ltala eml�tett 2000 milli�rd forint �rt�k� forint�rt v�s�rolt deviza m�g vissza nem v�ltott fel�nek jelent�s r�sz�n ism�t forintot v�s�rolnak. Ez�rt az eur� �rfolyam tart�san 250 �s 260 forint k�z�tt marad, de az is lehet, hogy bizonyos id�szakokban ak�r 250 forint al� cs�kken majd. Az ING Bank elemz�je szerint erre legink�bb a ny�r elej�n, j�nius k�r�l ker�lhet sor.

A szakember szerint a forint �rfolyama akkor alakul az �ltala eml�tett�l jelent�sen elt�r� m�don, ha a jegybank �j vezet�je tavasszal olyan �zeneteket k�ld a piaci szerepl�knek, melyb�l a v�rtn�l el�bb, vagy gyorsabb kamatcs�kkent�sre sz�m�thatnak. A Moody's hitelmin�s�t� esetleges lemin�s�t�se is csak �tmenetileg �s csak 1-2 forinttal dr�g�thatja meg az eur�t.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK