Az el�zetes v�rakoz�soknak megfelel�en nem ny�lt az alapkamathoz h�tf�i �l�s�n a monet�ris tan�cs. A Magyar Nemzeti Bank (MNB)alapkamata �gy a v�rakoz�soknak megfelel�en tov�bbra is 8 sz�zal�k. A monet�ris tan�cs szerint a k�vetkez� h�napokban jelent�sen megn�vekszik az infl�ci�s kock�zat.

A monet�ris tan�cs legut�bb okt�ber 25-i hat�llyal emelte 25 b�zisponttal 8 sz�zal�kra az alapkamatot. Az alapkamat j�nius �ta 2 sz�zal�kponttal emelkedett, 6 sz�zal�kr�l 8 sz�zal�kra.

A monet�ris tan�cs indokl�sa szerint az elm�lt id�szakot er�teljes �remelked�s jellemezte, amely a term�kek sz�les k�r�re kiterjedt. A legfrissebb adatok alapj�n novemberben az infl�ci� emelked�se lelassult, szintje azonban v�ltozatlanul magas.

A test�let szerint 2007 elej�n v�rhat�an jelent�s m�rt�kben emelkedik majd, cs�kken�sre csak a m�sodik f�l�vt�l sz�m�thatunk. A tart�san magas �rn�veked�si �tem miatt az egyszeri �remel�sek tovagy�r�z�d�s�nek vesz�lye tov�bbra is fenn�ll.

A nemzetk�zi konjunkt�ra hat�s�ra az ipari termel�s �s a nett� export dinamikusan n�tt, ezzel szemben a belf�ldi felhaszn�l�s gyakorlatilag stagn�lt az utols� k�t negyed�vben. A kedvez� nemzetk�zi folyamatok ellen�re j�v�re a n�veked�si �tem sz�mottev� m�rs�kl�d�se v�rhat� f�leg a bels� kereslet lassul�sa miatt, ez pedig enyh�theti az infl�ci�s nyom�st.

A nemzetk�zi befektet�i k�rnyezet javult, ami a forinthozamok cs�kken�s�ben �s az �rfolyam er�s�d�s�ben is t�kr�z�d�tt. Az elm�lt id�szak p�nz- �s t�kepiaci folyamataira ugyancsak hat�ssal volt, hogy a bejelentett fisk�lis konszolid�ci�s sz�nd�k hiteless�ge n�vekedett.

A monet�ris tan�cs �rt�kel�se szerint az infl�ci� v�rhat� alakul�s�t �vez� kock�zatok jelent�sek, �s nagy val�sz�n�s�ggel a k�vetkez� h�napokban is fennmaradnak.

Elemz�k szerint v�ge a kamatemel�si ciklusnak

A kamatemel�si ciklusnak v�ge, a j�v� �v els� fel�ben m�r megkezd�dhet a cs�kken�se, s �gy 2007 v�g�re�h�t sz�zal�k k�r�l lehet az alapkamat Magyarorsz�gon - mondt�k elemz�k. Annak ellen�re sem val�sz�n� a�szigor�t�s, hogy az infl�ci� 8 sz�zal�k f�l� is emelkedhet.

Nem v�rhat� tov�bbi kamatemel�s annak ellen�re sem, hogy a j�v� �v m�sodik negyed�v�ben 8 sz�zal�k f�l� k�szhat az infl�ci� - mondta Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemz�je szerint a kamattart�st az is befoly�solja, hogy a k�lf�ldi befektet�k kock�zatvisel�si hajland�s�ga is visszat�rt, amelynek hat�s�ra jelent�sen er�s�d�tt a forint. A befektet�k nyilv�n m�rlegelik az �llamh�ztart�si deficit alakul�s�t is, az Erste progn�zisa szerint 2007-ben a GDP-ar�nyos hi�ny 6,5 sz�zal�k lesz - k�z�lte az elemz�.

A k�vetkez� kamatl�p�s cs�kkent�s lesz, de erre 2007 k�zep�ig kell v�rni - jelentette ki Fori�n Szab� Gergely. A Pioneer Alapkezel� elemz�je 9 sz�zal�kos infl�ci�t v�r j�v� febru�rra, �s 7,6 sz�zal�kot 2007 �tlag�ban, de 2007 decemberre m�r "ak�r 6 sz�zal�k al� is ker�lhet az infl�ci�".

A kamatemel�si ciklus lez�r�s�t nemcsak a forint er�s�d�se indokolja, hanem az is, hogy a monet�ris tan�cs tagjainak t�bbs�ge m�r novemberben sem k�v�nt emelni, r�ad�sul az er�viszonyok m�rciusban tov�bb javulhatnak a galambok, azaz a monet�ris enyh�t�st szorgalmaz�k jav�ra - mondta Fori�n Szab� Gergely.

Jelenleg a Magyar Nemzeti Bank eln�ke �s h�rom aleln�ke tagja a test�letnek, s a n�gy jegybank�r k�z�l legal�bb h�rom tartozik a h�j�khoz - magyar�zta az elemz�. M�rcius ut�n csak az �j MNB-eln�k �s a monet�ris politik��rt felel�s �j aleln�k lesz a tan�cs tagja, r�ad�sul kiz�rt, hogy a minisztereln�k h�j�kat jel�l majd - f�zte hozz�.

A piac a j�v� �v j�nius�ra m�r most be�razott egy 25-50 b�zispontos kamatcs�kkent�st, s b�r sok a bizonytalans�gi t�nyez�, 2007 v�g�re 7 sz�zal�kra s�llyedhet az alapkamat, mik�zben nem lehet kiz�rni enn�l alacsonyabb kamatszintet sem - jelezte a Pioneer Alapkezel� elemz�je.

MTI/[origo]