K�zel 20 sz�zal�kos n�veked�ssel, 3,2 milli�rd forintos rekord �rbev�telt �rt el az id�n a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T), nyeres�ge a tavalyi �vhez hasonl�an, v�rhat�an 2,4 milli�rd forint k�r�l alakul, b�r a r�szv�ny�rak emelked�se elmaradt az el�z� �vit�l - k�z�lte P�l �rp�d, a B�T vez�rigazgat�ja a t�zsde �v v�gi sajt�t�j�koztat�j�n cs�t�rt�k�n.

A nyeres�g jelent�s r�sze, az el�z� �vhez hasonl�an p�nz�gyi eredm�nyb�l �s rendk�v�li t�telekb�l ad�dik. Az alaptev�kenys�g eredm�nye, az EBITDA 1,5 milli�rd forintot tesz ki, ami az �rbev�tel n�veked�s�vel szinkronban, mintegy 20 sz�zal�kkal n�tt tavalyhoz k�pest - ismertette a vez�rigazgat�.

A B�T az id�n utolj�ra mentes�lt a t�rsas�gi ad� megfizet�se al�l, j�v�re 16 sz�zal�kos ad�t fizet, a 4 sz�zal�kos szolidarit�si ad�t m�r az id�n szeptembert�l fizeti a B�T. Mindezek k�vetkezt�ben, 2007-ben v�rhat�an cs�kken a t�zsde nyeres�ge.

A t�zsde napi �tlagos r�szv�nyforgalma 2006-ban 25,7 milli�rd forintra n�tt a 2005. �vi 17,8 milli�rd forintr�l.

A Budapesti �rt�kt�zsde ir�nyad� indexe - a BUX-index - 13 sz�zal�kkal emelkedett, az elm�lt k�t �v �sszesen 60 sz�zal�kot meghalad� m�rt�k� �rt�kn�veked�se ut�n. A kis �s k�zepes kapitaliz�ci�j� r�szv�nyek hozama, amelyek n�veked�s�t a BUMIX-index t�kr�zi �ves n�veked�se 2006 v�g�re megk�zel�tette a 40 sz�zal�kot.

A BUX-index kiegyens�lyozott emelked�se a 2006 m�jusi korrekci�nak k�sz�nhet�en megtorpant. Az index csak a ny�ri h�napokban tudott mag�hoz t�rni, majd ezt k�vet�en emelked�se - kisebb megszak�t�sokkal - egyenletes volt. A n�veked�s b�zis�ul - a tavalyi �vhez hasonl�an - a blue-chip pap�rok szolg�ltak, amelyek - �ves szinten - a v�rakoz�soknak megfelel�en teljes�tettek. K�z�l�k is kiemelend� az OTP �s a MOL, amelyek 2006-ban 13, illetve 11 sz�zal�kos �rfolyam-n�veked�st produk�ltak.

[origo]/MTI