A magyar Deloitte eln�ke, Simor Andr�s az egyik a sok lehets�ges jel�lt k�z�l a Magyar Nemzeti Bank eln�ki tiszt�re, de a minisztereln�k m�g nem d�nt�tt -�mondta egy korm�nyf�h�z k�zelinek nevezett forr�s p�nteken a Reuters h�r�gyn�ks�gnek. A N�pszabads�g szerint viszont � az es�lyes. Simor viszont azt k�z�lte senki sem besz�lt vele a jel�l�s�r�l.

A Simor kiv�laszt�s�r�l sz�l� h�r messze j�r az igazs�gt�l, semmi sem eld�nt�tt m�g. A minisztereln�k sok jel�ltet m�rlegel, �s val�ban, Simor egy lehets�ges jel�lt, de sokan m�sok is vannak - id�zte a h�r�gyn�ks�g a t�j�koztat� szem�lyt, aki Simor Andr�s jel�lts�g�r�l a N�pszabads�gban megjelent h�rre reag�lt. A lap szerint a leges�lyesebb jel�lt az 1954-ben sz�letett Simor Andr�s, a Deloitte k�nyvvizsg�l� �s tan�csad� c�g magyarorsz�gi vez�re, a m�r megsz�ntetett konvergenciatan�cs tagja.

- Senki sem besz�lt velem a jel�l�semr�l, csup�n a m�dia tal�lgat�s�r�l van sz� - jelentette ki�p�nteken Simor a Reutersnek

Danks Emese korm�nysz�viv� is meger�s�tette, hogy a jel�lt szem�ly�r�l nem sz�letett�d�nt�s. A minisztereln�k id�ben megteszi javaslat�t - tette hozz�.

J�rai Zsigmond jegybankeln�k megb�zat�sa 2007 m�rcius 1-�n j�r le. Ut�dj�t a minisztereln�k javaslat�ra a k�zt�rsas�gi eln�k nevezi ki. A jegybank �l�re az int�zm�nyr�l sz�l� t�rv�ny �rtelm�ben olyan magyar �llampolg�r nevezhet� ki, akinek monet�ris, p�nz�gyi, illet�leg a hitelint�zeti tev�kenys�ggel kapcsolatos k�rd�sekben kiemelked� elm�leti, illet�leg gyakorlati szakmai ismeretei vannak. Szakmai berkekben h�napok �ta d�l a vita: ki a leges�lyesebb a jegybank eln�ki tiszt�re.

Simor Andr�s p�lyafut�s�t az MNB-ben kezdte, s dolgozott a jegybank az�ta megsz�nt londoni le�nybankj�n�l, a Hungarian International Bankn�l is. Innen a mag�nszf�r�ba vezetett az �tja: 1989-ben alap�t� vez�rigazgat�ja a Creditanstalt br�kerc�g�nek. Nyolc �vvel k�s�bb az anyac�g, a CA IB Investmentbank b�csi �gyvezet� eln�ke lett, s � vez�nyelte le a Creditanstalt �s a Bank Austria befektet�si bankj�nak f�zi�j�t a t�rs�gben. Hazat�rte ut�n 1998-ban - saj�tos m�don - J�rai Zsigmondot v�ltotta n�gy �vre a Budapesti �rt�kt�zsde eln�ki sz�k�ben. M�r 1999-ben azonban a Deloitte magyarorsz�gi le�nyv�llalat�nak a vezet�je is lett, az � feladata volt a c�g h�rnev�nek vissza�ll�t�sa, miut�n a n�h�ny �vvel kor�bbi Postabank-botr�nyban, a p�nzint�zet k�nyvvizsg�l�jak�nt tev�kenyked� Deloitte meg�gette mag�t. A Business Week 2001-ben Eur�pa �tven kiemelked� �zletembere k�z� sorolta.

[origo]/MTI