December v�g�n sz�letett�meg az egymilliomodik szerz�d�s, amelyet a Fundamenta-Lak�skassza Zrt.�k�t�tt.�A�lak�s-el�takar�koss�g ir�nt n�vekv� kereslet j�l mutatja, hogy a lakoss�g egyre nagyobb szerepet tulajdon�t az �ngondoskod�snak, �ll a�Fundamenta sajt�k�zlem�ny�ben.

A Fundamenta az elm�lt �vekben a bankrendszer szintj�n is sz�mottev� szerepl�v� v�lt az �ngondoskod�sra, el�takar�koskod�sra �p�l� lak�sfinansz�roz�s ter�n. A t�rsas�g szerint az �ngondoskod�s terjed�s�t mutatja mind a Fundamenta-Lak�skassza �ltal kezelt szerz�d�sek �llom�ny�nak, mind az �gyfelek �ltal k�t�tt szerez�d�sek �tlagos �sszeg�nek v�ltoz�sa.

A szerz�d�ses �sszeg 2006 �v v�g�re 741,88 milli�rd forintra n�vekedett, ez a 2005 v�gi adathoz k�pest 36,5 sz�zal�kos, a 2004. �vi b�zishoz viszony�tva pedig 86,8 sz�zal�kos n�veked�s. E szerint a lakoss�g eg�sz�t tekintve n�tt a lak�s-el�takar�koss�g szerepe a lak�sfinansz�roz�son bel�l.

Az �tlagos szerz�d�ses �sszeg 2004 v�g�n m�g alig volt t�bb, mint kilencsz�zezer forint, s ez a sz�m m�ra meghaladja a m�sf�l milli� forintot. A sz�mok alapj�n �vr�l �vre nagyobb �sszeg� szerz�d�sek k�ttetnek, vagyis nemcsak a t�rsadalom eg�sz�ben, hanem az egyes csal�dok �let�ben is nagyobb lett a lak�s-el�takar�koskod�s szerepe a lak�sc�lok megold�s�ban.

Az elm�lt �vek fejl�d�se m�g kor�ntsem jelenti, hogy a piac tel�t�d�tt volna, jelenleg a hazai lak�stakar�kterm�k-penetr�ci� a becsl�sek szerint 10 sz�zal�k k�r�l alakul. Ez a k�t magyarorsz�gi lak�s-takar�kp�nzt�r jelenlegi �gyf�lsz�m�nak �s Magyarorsz�g �sszlakoss�g�nak ar�nyak�nt sz�m�that�.

A hazai 10 sz�zal�kos penetr�ci� azt is t�kr�zi, hogy a p�nz�gyi kult�ra m�g nem �ll olyan fejletts�gi fokon, mint a nyugat-eur�pai orsz�gokban. Csehorsz�ggal �s Szlov�ki�val �sszevetve a magyar sz�mokat j�l l�that�, hogy a k�z�p-eur�pai r�gi�ban is el�rhet� nagyobb lefedetts�g. A csehorsz�gi lak�stakar�k-penetr�ci� 45 sz�zal�k, a szlov�kiai 19 sz�zal�k. B�r m�sok a megtakar�t�si szok�sok �s a megtakar�t�si hajland�s�g, ennek ellen�re vil�gosan l�tszik, hogy a n�veked�s tov�bbra is dinamikus maradhat, a magyar piaci potenci�l jelent�s.