T�lzott infl�ci�cs�kkent�s is n�velte a hi�nyt

2007.01.20. 12:58

A n�vekv� k�lts�gvet�si kiad�sok, a fenntarthatatlan �llamh�ztart�si hi�ny� a n�vekv� �llamad�ss�g valamint a�roml� k�ls� egyens�ly volt az �ra az infl�ci� t�l gyors cs�kkent�s�nek - �rta az elm�lt hat �v gazdas�gpolitik�j�t �rt�kel� cikk�ben�Sur�nyi Gy�rgy kor�bbi jegybankeln�k a N�pszabads�gnak.

"A 2001 eleje �s 2006 k�zepe k�z�tt megval�sult - egy�bk�nt nem teljesen homog�n - gazdas�gpolitika l�nyeg�ben minden fontos elem�t, a m�g�tte megh�z�d� elveket, feltev�seket, a megval�s�t�s kivitelez�s�t min�s�gi �s mennyis�gi �rtelemben egyar�nt s�lyosan hib�snak, felel�tlennek, az orsz�g �rdekeivel r�vid, k�z�p- �s hossz� t�von m�lys�gesen ellent�tesnek tartom" - sz�gezi le az egykori jegybankeln�k. Sur�nyi szerint a kialakult egyens�lyhi�ny "motorja" az elm�lt hat �v k�vetkezetes, de s�lyosan hib�s �llamh�ztart�si �s j�vedelempolitik�ja.

A gazdas�gpolitika kedvez�tlen fordulata 2000 v�g�n k�vetkezett be - �rja elemz�s�ben. A beruh�z�sok �s az export gyors b�v�l�s�n alapul� fenntarthat� �s dinamikus (�vi �t sz�zal�k feletti) n�veked�si p�ly�t felv�ltotta a k�lts�gvet�si k�ltekez�sen �s a gazdas�g teljes�tm�ny�vel �sszhangban nem �ll� belf�ldi fogyaszt�s �szt�nz�s�n alapul� gazdas�gpolitika. Egy nyitott kis gazdas�gban azonban ez a politika el�bb vagy ut�bb, de t�rv�nyszer�en lassul� gazdas�gi n�veked�shez vezet.

Egy ter�let azonban dacolt a kedvez�tlen gazdas�gi k�rnyezettel. Ez pedig �ppen a monet�ris politika, illetve tev�kenys�ge eredm�nyek�nt az infl�ci� alakul�sa. El�sz�r 2001 k�zepe �s 2003 k�zepe, majd 2004 k�zepe �s 2006 eleje k�z�tt az infl�ci� val�ban r�gen nem l�tott alacsony szintre s�llyedt. K�l�n�sen impon�l� volt a 2006 elej�n m�rt 2,2 sz�zal�kos �ves fogyaszt�i �rindex.

Az �rstabilit�s fontos eleme a k�zj�nak, az alacsony infl�ci� vitathatatlanul a legjobban szolg�lja a hossz� t�v� n�veked�st. A fenntarthat� alacsony infl�ci�t azonban a jegybank nem k�pes egyed�l el��ll�tani. Az infl�ci� elfojt�sa 2006 elej�re, majd visszapattan�sa ugyanannak a hib�s k�lts�gvet�si, j�vedelmi �s monet�ris politikai kever�knek a k�vetkezm�nye. A 2006 elej�re el�rt alacsony infl�ci� nyilv�nval�an nem volt fenntarthat�. Az ideiglenesen el�rt �rstabilit�s k�zeli �rt�k egy s�lyosan hib�s, voluntarista �llamh�ztart�si politika, �s sajnos egy ugyancsak t�ves, ill�zi�kon alapul� monet�ris politika ered�je.

A magyar infl�ci� t�bb makro�kon�miai felt�tel egyidej� roml�sa mellett m�rs�kl�d�tt az elm�lt �v tavasz�ra az �rstabilit�s k�zel�be. "Az antiinfl�ci� magyar receptje a k�vetkez�: emeld meg az �llamh�ztart�s hi�ny�t, n�veld az �llami kiad�sok, valamint az �llamad�ss�g ar�ny�t a GDP-hez k�pest, n�veld a re�lb�reket legal�bb k�tszer gyorsabban a termel�kenys�g b�v�l�s�n�l, �r�tsd le a lakoss�g nett� p�nz�gyi megtakar�t�s�t, a k�ls� p�nz�gyi egyens�ly gyeng�t�s�vel emeld meg az orsz�g deviz�ban denomin�lt k�lf�ldi elad�sod�s�t, vagyis teremtsd meg a belf�ldi t�lkeresletet, �s k�vetkezetesen tartsd fenn ezt az �llapotot. Ha ezeket a folyamatokat egy�tt, egyszerre, �sszehangoltan siker�l el��ll�tani, akkor majdnem ide�lis felt�telek j�nnek l�tre a sikeres-eredm�nyes dezinfl�ci�hoz. Ez itt nem egy karikat�ra, hanem a magyar gazdas�g �s p�nzt�rt�net 2001-2006 k�z�tti val�s�ga" - fejti ki Sur�nyi Gy�rgy.�

A sz�ban forg� makrov�ltoz�k rendk�v�l kedvez�tlen alakul�sa nem a p�nz�gyi stabilit�st, ellenkez�leg: a k�z�p- �s hossz� t�v� instabilit�st, n�veked�slassul�st, infl�ci�gyorsul�st vet�tett�k el�re. Ez a vesz�ly azonban az egyens�ly helyre�ll�t�s�nak peri�dus�ban, teh�t csak j�val k�s�bb v�lik val�s�gg�, �s nem felt�tlen�l ugyanazok fizetik az �r�t, akik az egyens�lyhi�ny felhalmoz�d�s�nak idej�n annak kedvezm�nyezettjei voltak.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK