Az ut�bbi id�szak gy�gyszerpiaccal kapcsolatos int�zked�seit kritiz�lt�k a magyar gy�gyszergy�rak k�pvisel�i kedden. A sz�vets�g szerint k�rd�s, hogy a pluszbev�telek meg�rik-e az elvon�sokkal fell�p� versenyk�pess�g-roml�st. A gy�rt�k t�bb t�zmilli�rdos kies�sr�l besz�lnek.

Egyeztet� f�rumot javasol a gy�gyszergy�rt�k �s forgalmaz�k t�bbletterheinek m�rs�kl�s�re a Magyarorsz�gi Gy�gyszergy�rt�k Orsz�gos Sz�vets�ge (Magyosz) az �gazati szerepl�k k�z�tt - mondta Bogsch Erik, a sz�vets�g eln�ke, a Richter Gedeon Nyrt. vez�rigazgat�ja sajt�t�j�koztat�n. A mostani felh�v�ssal a gy�rt�k csak egy korrekt partneri kapcsolatot akarnak, a kritika j� sz�nd�k�, nem a reform ellen van - mondta Bogsch Erik az ut�bbi id�szak int�zked�seinek a magyar gy�gyszerpiacra gyakorolt hat�sair�l tartott besz�lget�sen. A gy�rt�k elfogadj�k a gy�gyszerkiad�sok k�lts�gvet�si terheinek cs�kkent�s�t, de a min�s�g �s a betegbiztons�g nem romolhat - tette hozz� a Richter Gedeon vez�rigazgat�ja. Bogsch Erik elmondta, eddig �gy gondolt�k, hogy el�sz�r a korm�nnyal kell egyeztetni, �s m�helymunk�t folytatni, de most arra a pontra jutottak, hogy a betegek, az orvosok �s a gy�gyszer�szek korrekt t�j�koztat�sa miatt a sajt� seg�ts�g�t is ig�nybe kell venni.

Gazdas�gi hat�sok

A magyarorsz�gi gy�gyszergy�rt�s versenyk�pess�g�nek roml�sa, a gy�rt�s ellehetetlen�l�se, a foglalkoztat�s neh�zs�geinek n�veked�se mellett cs�kken a kutat�sra �s fejleszt�sre ford�that� forr�s. �gy az �gazatb�l befoly� ad� is kisebb lesz, az export cs�kkenhet, a szerz�d�st�l eles� kkv-k t�nkremennek, k�szletez�sei �s gy�rt�si probl�m�k �lland�sulhatnak, �s kevesebb hazai gy�rt�s� �j term�k l�phet a piacra - hangzott el.

A hazai gy�rt�kat a 2004-2006-os szerz�d�shez k�pest ar�nytalanul nagyobb m�rt�kben terheli befizet�si k�telezetts�g, holott a nemzetgazdas�ghoz val� hozz�adott �rt�ktermel�s�k igen jelent�s, mik�zben a gy�gyszerkassz�b�l val� r�szesed�s�k folyamatosan cs�kken. A v�ltoz�s a t�kepiacra szint�n negat�v hat�st gyakorol, a befektet�i bizalom eshet, �s t�kepiaci �rt�kcs�kken�s k�vetkezhet be.

A Magyosz-tagv�llalatok adatai (2005)

�rbev�tel (milli�rd forint)

480

Export (milli�rd forint)

300

K+F k�lts�gek (milli�rd forint)

34

Beruh�z�s (milli�rd forint)

73

Foglalkoztatottak sz�ma (f�)

15 000

Ebb�l fels�fok� v�gzetts�g� (f�)

5300

K+F-ben foglalkoztatottak sz�ma

2000

Befizetett ad�k �s j�rul�kok (milli�rd forint)

57

Ebb�l b�rterhek (milli�rd forint)

35

�j term�kek sz�ma

70A sz�vets�g eg�sz�re gyakorolt hat�s, hogy a befizet�si k�telezetts�gek sok magyar v�llalat eset�ben meghaladj�k az itt termelt nyeres�get, de m�g nagyobb v�llalatok eset�ben is elvonhatj�k a nyeres�gnek ak�r k�tharmad�t is. �sszhat�s�ban mintegy 20 milli�rd forintos forr�scs�kken�st okoz a magyarorsz�gi gy�rt�knak - mondta Bogsch Erik.

C�gspecifikus hat�sok

A v�ltoz�sok nyom�n a Richtern�l �gy sz�molnak, 10 milli�rd forinttal kevesebb jut beruh�z�sra. Az Egis 70 k�sz�tm�nye kivon�s�t tervezi, amelyek �vente mintegy 1,5 milli�rd forint bev�telt hoznak. A Sanofi-Aventis az ad�emel�s �s az �rbev�tel cs�kken�se miatt forr�sainak 10 milli�rd forintos cs�kken�s�re sz�m�t. A Teva egy 100 milli� doll�ros �ssz�rt�k� beruh�z�sa is vesz�lybe ker�lt, a Meditop pedig 12 sz�zal�kos l�tsz�mle�p�t�sre k�nyszer�l.

A Magyosz alkotm�nyoss�gi agg�lyai miatt az Alkotm�nyb�r�s�ghoz fordult a gy�gyszergazdas�goss�gi t�rv�nnyel kapcsolatban. A sz�vets�g szerint k�rd�s, hogy a pluszbev�telek meg�rik-e az elvon�sokkal fell�p� versenyk�pess�g-roml�st. Elhangzott, a d�nt�seket jelenleg fel�lr�l akarj�k a gy�rt�kra k�nyszer�teni, a sz�vets�g javasolja, hogy azonnali hat�llyal j�jj�n l�tre egyeztet� f�rum az �gazat szerepl�i k�z�tt (E�M, OEP, gy�rt�k).

G�l �gnes, az Egis vez�rigazgat�ja szerint a mostani terv szerint csak az �r sz�m�t, pedig az eg�szs�g a legnagyobb kincs, ha az orvos nem a legolcs�bbat �rja f�l, megb�ntetik; m�g a k�lts�gvet�s helyzete sem indokolja, hogy csak az �rat vegy�k figyelembe. Ilyen terhek mellett �s a k�nyszer-licittel meggondoland�, hogy mekkora portfoli�t tarthatnak a piacon, ez ak�r vezethet a term�kek megritkul�s�hoz, gy�gyszerhi�nyhoz is, emellett az innov�ci�ra, fejleszt�sre is kevesebb p�nz jut. Ezek ut�n el kell gondolkodni a hazai piacon val� r�szv�tel cs�kkent�s�r�l is. A jelen figyelemfelh�v�s nem fenyeget�s, hanem �zenet a hat�s�gnak, hogy meghallj�k a gy�rt�k �ll�spontj�t. A magyar gy�gyszergy�rt�snak a teljes m�k�d�si tev�kenys�get fel�l kell vizsg�lnia, "nagy vesztes�g lenne, ha le k�ne mondani a hazai gy�rt�s� gy�gyszerekr�l" - tette hozz�.

Fr�d�ric Ollier, a Sanofi-Aventis csoporthoz tartoz� Chinoin vez�rigazgat�ja elmondta, az Algopiryn fel�rhat�s�ga mellett a betegbiztons�g �s nem az �zleti �rdekek sz�ltak. Az �llamnak azzal is k�ne sz�molnia, hogy mit hoz a k�lts�gvet�snek az �gazat, nem csak a terheket. A beruh�z�si tervek k�z�tt m�r volt olyan, amelyet kor�bban Magyarorsz�gon akartak megval�s�tani, de a terhek miatt m�shova vitt�k. "Nem kezelik megfelel�en az orsz�gban a v�llalatot, �s ennek praktikus k�vetkezm�nyei vannak" - tette hozz� Ollier. A Sanofi-Aventis az elm�lt 5 �vben egy�bk�nt 120 milli�rd forintot fektetett be Magyarorsz�gon, t�bb 100 munkahelyet teremtve, ez�rt is tartja elfogadadhatatlan a jenlegi helyzetet a c�g vezet�je. Fontos lenne, hogy a P�nz�gyminiszt�rium �s a gazdas�gi t�rca szak�rt�i is r�szt vegyenek az egyeztet�sben, mert akkor "nemcsak azt n�zn�k, hogy mibe ker�l a gy�gyszer, hanem azt is, hogy az ipar�g mit tesz hozz� a magyar gazdas�ghoz" - tette hozz�.