A Richter Gedeon Nyrt. 52,16 milli�rd forint nett� nyeres�get �rt el konszolid�lt szinten a tavalyi �vben, ez 14,3 sz�zal�kkal t�bb az el�z� �vin�l - k�z�lte a gy�gyszergy�rt� c�g a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok (IFRS) szerinti gyorsjelent�s�ben szerd�n.� A nett� eredm�ny a v�rakoz�sok alatt, az �zemi azonban felette van �gy felem�s gyorsjelent�st tet kozz� a c�g, �jb�l figyelmeztetve azonban a j�v� gondjaira.

A nem konszolid�lt ad�zott profit az el�z� �vhez k�pest 15 sz�zal�kkal 50,168 milli�rd forintra n�tt. A negyedik negyed�vben az ad�zott nyeres�g 39,8 sz�zal�kkal 8,11 milli�rd forintra cs�kkent. Ez t�bb mint 1 milli�rd forinttal kevesebb a v�rtn�l. A visszaes�s els�sorban annak tudhat� be, hogy 5,82 milli�rd forint p�nz�gyi vesztes�g keletkezett az utols� negyed�vben, igaz ez els�sorban nem realiz�lt �rfolyamvesztes�gb�l ad�dott.

A gyorsjelent�sben voltak kellemes meglepet�sek, de ugyanakkor ez nem ad okot a felt�tetlen optimizmusra, hiszen a magyarorsz�gi k�rnyezetben be�ll� v�ltoz�sok tov�bbra is negat�van �rintik a c�get, m�g az orosz piac bizonytalan helyzete is �rnyalja a k�pet - v�li Tapaszti Attila, a Takar�kbank elemz�je, aki pozit�v fejlem�nynek tartja a f�ldrajzi kitetts�g diverzifik�l�s�t,�s az amerikai piac biztat� n�veked�s�t.

A c�g ugyanakkor a gyorsjelent�s�ben lesz�gezi, hogy �sszess�g�ben j� eredm�nyekkel z�rt�k a 2006. �vet. Ez els�sorban az export piacokon el�rt kiemelked� teljes�tm�nynek k�sz�nhet�, m�g Magyarorsz�gon egyre nehezebben kezelhet� piaci felt�telekkel kellett szemben�zni�k.

A Richter konszolid�lt �rbev�tele 21,3 sz�zal�kkal 209,42 milli�rd forintra emelkedett 2006-ban, a nem konszolid�lt �rbev�tel 21,4 sz�zal�kos �ves n�veked�ssel el�rte a 171,12 milli�rd forintot. A nem konszolid�lt �rbev�telb�l 134,94 milli�rd forint volt az export, ami 34,8 sz�zal�kos �ves n�veked�snek felel meg. A belf�ldi elad�sok ugyanakkor 11,4 sz�zal�kkal 36,171 milli�rd forintra cs�kkentek.

A magyar elad�sok visszaes�se annak tudhat� be, hogy 2006. �prilis elsej�t�l megsz�nt a Wyeth OTC (v�ny n�lk�l forgalmazhat�) term�kekre vonatkoz� disztrib�ci�s szerz�d�s, �s a gy�gyszerpiaci k�rnyezetben bek�vetkezett v�ltoz�sok is negat�van hatottak az �rt�kes�t�sre. Az eg�szs�g�gyi rendszerben bevezetett �j rendelkez�sek, valamint a jelenlegi makrogazdas�gi felt�telek �s a korm�ny nemr�giben hozott int�zked�sei k�vetkezt�ben a t�rsas�gnak v�rhat�an kedvez�tlenebb gazdas�gi k�rnyezettel kell sz�molnia a k�zelj�v�ben - k�z�lte a Richter.

A 2006. �vi konszolid�lt profit alapj�n az egy Richter r�szv�nyre jut� nyeres�g (EPS) az el�z� �vi 2431 forintr�l 2795 forintra n�tt, m�g a nem konszolid�lt nyeres�g alapj�n sz�m�tott EPS 2692 forint volt, szemben az egy �vvel kor�bbi 2341 forinttal. Az anyav�llalat �zemi eredm�nye 2006-ban 47,66 milli�rd forint volt, az el�z� �vhez k�pest 27,6 sz�zal�kkal n�tt. Ez az eredm�ny viszont jobb lett ann�l mint amit az elemnz�k v�rtak. Az �zleti eredm�nyh�nyad 27,9 sz�zal�k volt tavaly, m�g 2005-ben 26,5 sz�zal�k.

A p�nz�gyi nyeres�g az �v eg�sz�ben 2,372 milli�rd forintot tett ki, szemben az el�z� �vi 6,259 milli�rd forinttal. A negyedik negyed�vben a forint er�s�d�se �s a doll�r gyeng�l�se kedvez�tlen�l hatott a t�rsas�g eredm�nyeire.

H�szsz�zal�kos cs�kken�s a magyar piacon

A Richter Gedeon Nyrt. az idei �vben legfeljebb minim�lis �rbev�tel-n�veked�st v�r, de a magyar piacon 20 sz�zal�kos cs�kken�ssel sz�mol - mondta Bogsch Erik a Richter Gedeon vez�rigazgat�ja szerd�n Budapesten a t�rsas�g �ves gyorsjelent�s�t magyar�z� sajt�t�j�koztat�n. A nyeres�gre a szok�soknak megfelel�en a vez�rigazgat� nem k�z�lt el�rejelz�st.