S�lyom L�szl� k�zt�rsas�gi eln�k cs�t�rt�k�n, d�lut�n f�l n�gykor, a S�ndor-palota T�k�rterm�ben - Gyurcs�ny Ferenc minsztereln�k javaslat�ra - kinevezte Simor Andr�st a Magyar Nemzeti Bank eln�k�v�. A kinevez�s m�rcius 3-�t�l hat�lyos �s hat�vi id�tartamra sz�l.

Simor Andr�s p�lyafut�s�t a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, dolgozott a jegybank az�ta megsz�nt londoni le�nybankj�n�l, alap�t� vez�rigazgat�ja volt a Creditanstalt br�kerc�g�nek. K�s�bb az anyac�g, a CA IB Investmentbank b�csi �gyvezet� eln�ke lett, s � vez�nyelte le a Creditanstalt �s a Bank Austria befektet�si bankj�nak f�zi�j�t a t�rs�gben.

Hazat�rte ut�n, 1998-ban J�rai Zsigmondot v�ltotta n�gy �vre a Budapesti �rt�kt�zsde eln�ki sz�k�ben. Egy �vvel k�s�bb azonban m�r a Deloitte magyarorsz�gi le�nyv�llalat�nak a vezet�je lett.

Az � feladata volt a c�g h�rnev�nek vissza�ll�t�sa, miut�n a n�h�ny �vvel kor�bbi Postabank-botr�nyban a p�nzint�zet k�nyvvizsg�l�jak�nt tev�kenyked� Deloitte meg�gette mag�t. A Business Week 2001-ben Eur�pa �tven kiemelked� �zletembere k�z� sorolta.

A hat�lyos jegybankt�rv�ny szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) eln�k�t hat�ves id�tartamra a minisztereln�k javaslat�ra a k�zt�rsas�gi eln�k nevezi ki, m�rlegel�si joga azonban nincs, a kinevez�st nem utas�thatja el �s a kinevez�si okm�nyt �sszer� id�n bel�l al� kell �rnia.

A t�rv�ny szerint a jegybank els� embere egy�ttal a legf�bb monet�ris d�nt�shoz� szerv, a Monet�ris Tan�cs eln�ke is. A Monet�ris Tan�cs legal�bb kilenc-, legfeljebb tizenegy tag� test�let. �tmeneti rendelkez�s szerint azonban jelenleg 13 tagja van. A test�letben szavazategyenl�s�g eset�n az eln�k d�nt.

"Arra a munkahelyre t�rek vissza, ahol a bankszakm�t tanulgatni kezdtem" - eml�keztetett 13 �ves MNB-s m�ltj�ra kijel�l�sekor tartott bemutatkoz� besz�d�ben Simor Andr�s. Elmondta, kiemelked�en fontosnak tartja, hogy olyan id�szakban vezetheti az MNB-t, amikor ilyen jelent�s egyens�ly-helyre�ll�t� int�zked�sek t�rt�nnek Magyarorsz�gon.

Forr�s: [origo]
Simor �s Gyurcs�ny a konvergenciatan�cs okt�beri �l�se el�tt

Az [origo] kor�bban k�zz�tett inform�ci�i szerint a jegybankeln�ki posztra 5 szem�ly volt a leges�lyesebb. Simor Andr�s mellett k�zt�k szerepelt Sur�nyi Gy�rgy,�a Banca Intesa Group k�z�p-eur�pai region�lis igazgat�ja, a�CIB Bank eln�ke,�Bodn�r Zolt�n, az Eximbank vez�rigazgat�ja, Kir�ly J�lia, a Nemzetk�zi Bank�rk�pz� K�zpont vez�rigazgat�ja �s�Karvalits Ferenc, a F�ldhitel- �s Jelz�logbank Rt. eln�ke.