Romlottak a t�zsdei kil�t�sok

2007.03.12. 10:33

Az elm�lt negyed�vben romlottak a B�T-en jegyzett r�szv�nyek profitkil�t�sai. Egy-k�t k�zepes kapitaliz�ci�j� t�rsas�got lesz�m�tva, az elemz�k t�bbs�ge lefel� m�dos�totta a harmadik negyed�ves gyorsjelent�sek ut�ni v�rakoz�s�t - �rja a Napi Gazdas�g.

A blue chipek k�z�l legink�bb a Mol �s a Richter eset�ben cs�kkentek a v�rakoz�sok. A negyedik negyed�ves eredm�nyek ismeret�ben az elemz�k mind a n�gy blue chip 2007-es eredm�ny�re vonatkoz� becsl�s�ket lefel� m�dos�tott�k.

A harmadik negyed�ves jelent�sek ut�ni v�rakoz�sok legink�bb a Richter eset�ben m�rs�kl�dtek - mintegy 15 sz�zal�kkal. A gy�gyszergy�rt�t�l els�sorban a megszor�t� int�zked�sek, azon bel�l is a gy�gyszer-gazdas�goss�gi t�rv�ny int�zked�sei miatt v�rnak szer�nyebb eredm�nyt az elemz�k. A t�z br�kerc�g elemz�inek v�rakoz�sa alapj�n k�sz�tett konszenzusunk szerint a Richter 2007-ben 2282 forintos eredm�nyt fog el�rni r�szv�nyenk�nt, ami jelent�sen elmarad a 2006-os 2800 forintt�l. J�v�re a v�rakoz�sok szerint 2622 forintos r�szv�nyenk�nti eredm�nyre (EPS) sz�m�that a f�ggetlen gy�gyszergy�rt�.

�gy t�nik, a Magyar Telekomt�l sem v�rhat� fellend�l�s 2007-ben, az elemz�k 72 forintos profitra sz�m�tanak r�szv�nyenk�nt - ez 5-6 sz�zal�kos cs�kken�s a decemberi k�rk�p �ta -, amit 2008-ban k�zel 74 forintos nyeres�g k�vethet. A szakemberek hangs�lyozz�k, hogy a c�g r�szv�nyeit els�sorban a m�sodik f�l�vre v�rt �llampap�r-piaci hozamcs�kken�s teheti vonz�v�, osztal�kr�szv�nyr�l l�v�n sz� ugyanis, ebben az esetben m�g szer�nyebb profitn�veked�si kil�t�sok mellett is jelent�sen emelkedhet az �rfolyam.

A Moln�l els�sorban tov�bbra is az akviz�ci�t hi�nyolj�k az elemz�k. A megk�rdezett szak�rt�k t�bbs�ge egyet�rtett abban, hogy az olajc�g id�n �s j�v�re is cs�kken� profittal lesz k�nytelen sz�molni - igaz, a 2006-os profitot jelent�s egyszeri t�telek is n�velt�k. A 2007-es, 2195 forintos, egy r�szv�nyre jut� eredm�nyt 2008-ban 2090 forint k�vetheti.

Az OTP-t�l stabil, b�r nem jelent�s nyeres�gn�veked�st v�rnak a szakemberek, a konszenzus alapj�n id�n 776, j�v�re pedig 869 forintot termelhet ki a p�nzint�zet. A bankpap�rn�l els�sorban nem az anyabankt�l v�rj�k a n�veked�st, sokkal ink�bb a gyorsan n�vekv� piacokon - orosz, ukr�n, szerb - frissen akvir�lt bankok szolg�lhatnak annak motorjak�nt.

A Mol eset�ben a decemberi konszenzushoz k�pest mintegy t�z sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt a 2007-re vonatkoz� profitv�rakoz�sok �tlaga.

A n�gy nagy r�szv�ny mellett, a h�rom h�nappal ezel�tt k�sz�tett konszenzushoz k�pest szint�n cs�kkent a Danubiusra, az Egisre, az FHB-ra �s a Pannonplastra vonatkoz�, �tlagos profitv�rakoz�s. Legink�bb az FHB eset�ben romlottak a kit�t�sok, a h�rom h�nappal ezel�tti 134 forintos r�szv�nyenk�nti eredm�ny helyett, most m�r csak 103 forintra sz�m�tanak 2007-ben.

Az �rt�kelhet� forgalm� r�szv�nyek k�z�l egyed�l a R�ba eset�ben emelkedett az - egy�bk�nt jelent�s sz�r�st mutat� - EPS-el�rejelz�sek �tlaga. A decemberi konszenzusban szerepl� 79 forintos �tlagos 2007-es EPS-v�rakoz�s mostanra 111 forintra emelkedett.

A szak�rt�k el�rejelz�sei szerint 2007-ben megakadhat a t�zsdei c�gek �sszes�tett profitj�nak 2002-�ta tart�, folyamatos n�veked�se. A blue chipek ennek ellen�re nem mondhat�k t�l�rt�keltnek, a Mol �s az OTP 2007-es profittal sz�molt P/E mutat�ja (egy r�szv�nyre jut� nyeres�g) t�z k�r�li, m�g a Magyar Telekom 13-as, a Richter 15-�s el�retekint� P/E r�ta mellett forog.

KAPCSOLÓDÓ CIKK