Az infl�ci�n�l j�val magasabb hozamot �rtek el tavaly �s az ut�bbi �t �veben az �nk�ntes �s a k�telez��mag�n-nyugd�jp�nzt�rak.�A kis tagl�tsz�m� p�nzt�rak t�bbnyire jobban gazdag�tott�k tagjaikat, �m a nagyok k�z�l az�OTP Bank, az ING �s az Aegon�p�nzt�rai is sz�p eredm�nyt tudtak felmutatni.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete nyilv�noss�gra hozta a �mag�n-nyugd�jp�nzt�rak, valamint az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak tavalyi brutt� �s nett�, valamint a 2002-2006-os �vekre vonatkoz� nett�, �tlagos �ves hozamait. A p�nz�gyi hat�s�g 18 mag�nnyugd�jp�nzt�r �s 68 �nk�ntes nyugd�jp�nzt�r adatait k�z�lte. Egy �vvel kor�bban m�g 19 mag�nngyugd�p�nzt�r �s 74 �nk�ntes nyugd�jp�nzt�r hozamair�l sz�molt be a fel�gyelet.

Az infl�ci�n�l j�val magasabb hozamot �rtek el tavaly �s az ut�bbi �t �veben az �nk�ntes �s a k�telez��mag�n-nyugd�jp�nzt�rak. M�g a fogyaszt�i �rak az el�z� esztend�ben 3,9 sz�zal�kkal, az ut�bbi �t �vben pedig, a fel�gyelet sz�m�t�sai szerint �tlagosan 5,15 sz�zal�kkal emelkedtek, addig a p�nzt�rak jelent�s r�sze 10 sz�zal�k k�r�li hozamot �rt el az el�z� �s az ut�bbi �t �v �tlag�ban is.

A legmagasabb hozamokat mind a mag�n-nyugd�jp�nzt�rak, mind az �nk�ntes p�nzt�rak k�z�l az alacsonyabb tagl�tsz�m� p�nzt�rak produk�lt�k. J� hozamokat tudott produk�lni azonban n�h�ny nagyobb m�ret�, bankhoz, vagy biztos�t�hoz k�t�d� p�nzt�r is. Az adatokb�l azonban az olvashat� ki, hogy nem garant�lja az �tlag feletti hozamot az, ha egy nyugd�jp�nzt�r egy neves p�nz�gyi szolg�ltat� �rdekelts�g�be tartozik.

Tavaly az AXA Nyugd�jp�nzt�r �rte el a legmagasabb hozamot a t�rsadalombiztos�t�si mag�n-nyugd�jp�nzt�rak k�z�l, a fel�gyelet �ltal gy�jt�tt �s k�zz�tett adatok alapj�n . A p�nzt�r brutt� hozama 11,71 sz�zal�k, nett� hozama 10,38 sz�zal�k volt. A m�sodik legjobb hozamot az �let�t Els� Orsz�gos Nyugd�jp�nzt�r produk�lta, melynek 10,33 sz�zal�k brutt� �s 10,07 sz�zal�k nett� hozama alakult ki.

A harmadik �s negyedik legnagyobb hozamot tavaly Dimenzi� Mag�nnyugd�jp�nzt�r �s a Honv�d �nk�ntes �s Mag�nnyugd�jp�nzt�r termelte az el�z� esztend�ben. A Dimenzi� brutt� 10,26 sz�zal�k �s nett� 9,96 sz�zal�k hozamot �rt el, a honv�ds�gi kassza pedig brutt� 9,36 sz�zal�k �s nett� 9,08 sz�zal�k hozamot produk�lt.

A nagy tagl�tsz�m� �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak k�z�l a legjobb eredm�nyt, 9,23 sz�zal�k brutt� �s 8,44 sz�zal�k nett� hozamot az OTP �nk�ntes Nyugd�jp�nzt�r �rt el. A nagyok k�z�l az eredm�nyesebbek k�z� tartozott m�g az ING Mag�nnyugd�jp�nzt�r is, mely 9,04 sz�zal�k brutt� �s 8,05 sz�zal�k nett� hozamot �rt el.

Tavaly a legalacsonyabb hozamot a Budapest Orsz�gos K�telez� Mag�nnyugd�jp�nzt�r produk�lta. A p�nzt�r brutt� hozama 7,28 sz�zal�k, nett� hozama 6,33 sz�zal�k volt. A m�sodik legalacsonyabb hozamot, brutt� 7,44 sz�zal�kot, nett� 6,33 sz�zal�kot pedig az Uniqa �s Egyes�lt K�zszolg�lati Nyugd�jp�nzt�r produk�lta.

A mag�nnyugd�jp�nzt�rak hozamai

Mag�n- nyugd�jp�nzt�r

Brutt� hozam 2006

Nett� hozam 2006

Referencia- hozam 2006

�tlagos hozam 2002-2006

(%)

(%)

(%)

(%)

Dimenzi�

10,26

9,96

9,01

10,53

�let�t

10,33

10,07

7,94

10,48

Honv�d

9,36

9,08

9,13

10,15

Vasutas

8,68

8,46

8,81

10,02

OTP

9,23

8,44

9,79

9,83

ING

9,04

8,05

8,32

9,81

�vgy�r�k

9,07

8,60

9,66

9,60

Villamosenergia-ipari

8,93

8,81

8,29

9,54

Aegon

9,84

8,56

7,62

9,37

MKB

7,72

7,04

7,93

9,36

Allianz Hung�ria

7,46

6,44

8,25

9,16

Post�s

8,28

7,97

8,85

8,77

Erste Bank

8,44

7,44

8,50

8,53

Budapest

7,28

6,33

8,82

8,25

Aranykor

7,83

7,33

7,67

8,22

Quaestor

8,03

7,43

10,16

8,20

AXA

11,71

10,38

8,81

8,19

Uniqua

7,44

6,44

7,33

6,77

Forr�s: PSZ�F

�t �v �tlag�t tekintve a legmagasabb hozamot a Dimenzi� Mag�nnyugd�jp�nzt�r �rte el �vi nett� 10,53 sz�zal�kkal. A m�sodik legjobb hozamot a �let�t Els� Orsz�gos Nyugd�jp�nzt�r termelte a kezelt vagyon �tlagosan �vi nett� 10,48 sz�zal�kos gyarap�t�s�val.

�tlagosan �vi 10,15 sz�zal�kos nett� �tlaghozamot produk�lt a Honv�d �nk�ntes �s Mag�nnyugd�jp�nzt�r az ut�bbi �t �vben. A Vasutas Nyugd�jp�nzt�r �vi nett� hozama pedig 10,02 sz�zal�k volt.

M�g az �t �v �tlag�ban a leggyeng�bb eredm�nyt felmutat� Uniqa �s Egyes�lt K�zszolg�lati Nyugd�jp�nzt�r 6,77 sz�zal�kos nett� �tlaghozama is 1,54 sz�zal�kkal nagyobb volt az id�szak 5,15 sz�zal�kot kitev� �tlagos infl�ci�j�n�l. A p�nzt�rak viszont tavaly gyakran alacsonyabb hozamot �rtek el, mint az �ltaluk meghat�rozott befektet�si portfoli�, aminek hozam�hoz viszony�tj�k eredm�nyeiket.