Minden eszk�zzel v�di a s�vot az MNB

2007.03.26. 14:05

Nincs napirenden�a forint �rfolyams�vj�nak�elt�rl�se - mondta Simor Andr�s, a jegybank eln�ke h�tf�n az els� �ltala vezetett monet�ris tan�cs �l�se ut�n. Hozz�tette: minden eszk�z�k megvan arra, hogy megv�dj�k a magyar fizet�eszk�zt. A test�let tov�bbra is 8 sz�zal�kos szinten hagyta a jegybanki alapkamatot, �s hangs�lyozta,�hogy n�tt a kamatpolitika mozg�stere.�

Felmer�lt m�s kamatszint lehet�s�ge is, de d�nt�sre m�r csak�a 8 sz�zal�kos szintet�vitt�k, �s egyhang�lag el is fogadt�k azt. A s�v elt�rl�se nem, de a s�vk�rd�s sz�ba ker�lt a jegybank �l�s�n - mondta Simor. Az �rfolyamrendszer a korm�ny �s az MNB k�z�s felel�ss�ge, �s csak k�z�sen hozhatnak d�nt�st r�la. Az infl�ci�k�vet�s �s az �rfolyams�v elm�letben lehetne konfliktusban, ez�rt volt az, hogy kor�bban javaslatot is�tett az MNB�a korm�nynak az elt�rl�sre, amit a kabinet�akkor nem t�mogatott, �s ezt most sem teszi - hangs�lyozta Simor.

Az MNB infl�ci�s c�lj�val az �rfolyams�v pillanatnyilag nincs konfliktusban, teh�t a jelenlegi s�von bel�l is el tudj�k �rni, hogy j�v�re 3 sz�zal�kra cs�kkents�k az infl�ci�t, ak�r gyeng�bb forinttal is. Term�szetesen forintspekul�ci�kat nem lehet kiz�rni, de az MNB-nek minden eszk�ze megvan, hogy a forint �rt�k�t az �rfolyams�von bel�l tartsa - mondta az �j�jegybankeln�k, akinek ez volt az els� kamatd�nt� monet�ris �l�se.

Simor Andr�s sajt�t�j�koztat�ja ut�n gyeng�lt a forint. Az �j jegybankeln�k ugyanis leh�t�tte a s�velt�rl�ssel kapcsolatos v�rakoz�sokat. A sajt�t�j�koztat� el�tt gyakorlatilag mozdulatlan volt az eur�-forint �rfolyam, azt k�vet�en viszont gyeng�lt a forint. Az eur� �rfolyama emelkedni kezdett a 246,6 forint k�r�li szintr�l, �s 16 �ra 10 perckor m�r 247,40/247,80 forintos �rfolyamon �llt.

A monet�ris tan�cs meg�t�l�se szerint 2008 m�sodik fel�ben az infl�ci� a 3 sz�zal�kos k�z�pt�v� c�l k�zel�be m�rs�kl�dhet, �s a korm�nyzati int�zked�sek egyszeri �rszintn�vel� hat�s�n t�l eddig nem jelentkezett sz�mottev� �rnyom�s a magyar gazdas�gban.

Ugyanakkor a b�rkifizet�sek janu�ri n�veked�se magasabb infl�ci�s kock�zatot jelenhet. S�t egyes szektorokban a b�remelked�s m�rt�ke nem �ll �sszhangban a lassul� termel�kenys�gn�veked�ssel �s a kereslet v�rhat� visszaes�s�vel. A 2006-os gazdas�gi n�veked�sr�l sz�l� adatok viszont a belf�ldi kereslet fokozatos lassul�st mutatj�k.

A leg�jabb adatok szerint a n�veked�s szerkezet�ben a kor�bbiakn�l is mark�nsabb lett a belf�ldi kereslet egyes t�nyez�inek a cs�kken�se. Ez keresleti oldalr�l m�rs�kelheti az infl�ci�t �s korl�tozhatja a magasabb b�rinfl�ci� miatti esetleg fell�p� infl�ci�s nyom�st. Ugyanakkor a v�llalati j�vedelmez�s�g cs�kken�s�t eredm�nyezheti, ami er�s�ti a gazdas�gi n�veked�s �s a foglalkoztatotts�g nagyobb visszaes�s�nek kock�zat�t.

A monet�ris tan�cs legut�bb okt�ber 25-i hat�llyal emelte 25 b�zisponttal 8 sz�zal�kra az alapkamatot. Az alapkamat j�nius �ta 2 sz�zal�kponttal emelkedett, 6 sz�zal�kr�l 8 sz�zal�kra.

A Reuters �ltal megk�rdezett p�nz�gyi elemz�k egy�ntet� v�rakoz�sa az volt, hogy a jegybank monet�ris tan�csa most m�g nem v�ltoztat az alapkamaton, de 15-b�l kilenc elemz� v�lem�nye szerint az els� v�g�sra m�r a m�sodik negyed�vben sor ker�lhet. Egy h�napja a t�bbs�g m�g arra sz�m�tott, hogy a kamatcs�kkent�s csak az �v m�sodik fel�ben kezd�dik.

Jelent�sen megn�tt a v�lem�nyelt�r�s az elemz�k k�zt arr�l, mekkora m�rt�kben cs�kkentheti kamatait a jegybank az �v v�g�ig. Az el�rejelz�sek k�z�p�rt�ke ugyan v�ltozatlanul az egy sz�zal�kpontos idei kamatv�g�st mutatja a legval�sz�n�bbnek, em�g�tt azonban nagyon megosztott egy�ni el�rejelz�sek �llnak.

Egy h�nappal ezel�tt az elemz�k z�me az egysz�zal�kos k�z�p�rt�kkel �rtett egyet, a forint er�s�d�s�re azonban egyre t�bben sz�molnak alapkamat-cs�kkent�ssel. Huszonkett�b�l csak h�t elemz� szerint cs�kken id�n egy sz�zal�kponttal az MNB-kamat, kilenc elemz� szerint 125-150 b�zispontnyi laz�t�s val�sz�n�bb, hat elemz� szerint azonban nem t�bb, mint 50-75 b�zispont.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK