Braz�lia a befektet�k egyik kedvence

2007.04.13. 9:42

A kamatad� bevezet�se el�tti roham a nemzetk�zi alapok �rt�kes�t�s�ben is �reztette hat�s�t. A trend id�n sem �rt v�get, egyre b�v�l a v�laszt�k, a magyar befektet�k k�zel 300 k�lf�ldi konstrukci� k�z�l v�logathatnak, ez j�val meghaladja a hazai alapok sz�m�t.

A nemzetk�zi alapok k�n�lat�nak b�v�l�se mellett, a k�lf�ldi alapokba fektetett vagyon volumene is jelent�sen n�tt, �m erre vonatkoz�an friss �sszes�tett adata nincs a p�nz�gyi fel�gyeletnek, a becsl�sek szerint azonban 200 milli�rd forint felett j�rhat m�r. Az els�dleges �rt�kes�t�si csatorna tov�bbra is a hitelint�zetek priv�t banki szolg�ltat�sa, �m egyes hitelint�zetekn�l m�r a lakoss�gi �gyfelek is nyithatnak egyre t�bb eur�- �s doll�rmegtakar�t�si term�k ir�ny�ba. A Pioneer �ltal behozott k�lf�ldi alapok eset�ben a forgalom mintegy 30 sz�zal�k�t adja a lakoss�gi �rt�kes�t�s - hangs�lyozta V�zkeleti S�ndor, a Pioneer Alapkezel� vez�rigazgat�ja a Vil�ggazdas�gban.

A k�lf�ldi alapoknak ott a hely�k a portf�li�ban, ez ugyanis egyfel�l v�delmet jelent a forint hektikus �rfolyammozg�sa ellen, r�ad�sul a nemzeti fizet�eszk�z mostani, eur�val szembeni er�s kurzusa k�l�n�sen j� id�pontnak t�nik a devizakitetts�g n�vel�s�hez, f�k�nt, hogy a s�v alj�n m�r nincs t�r a tov�bbi er�s�d�sre. "Hacsak nem k�vetkezik be egy s�velt�rl�s" - jegyezte meg V�zkeleti S�ndor.

A legn�pszer�bb nemzetk�zi alapoknak a Credit Suisse-n�l az abszol�t hozam� konstrukci�k, illetve az �tv�lthat� k�tv�nyalapok �s az �gynevezett high yield (nagy hozam�) k�tv�nyalapok sz�m�tanak, m�g szektori�lis szempontb�l az �zsiai ingatlanalapot, illetve a luxusterm�kekben utaz�, Global Prestige konstrukci�t prefer�lj�k a befektet�k. A BNP Paribas-n�l a felt�rekv� piaci konstrukci�k viszik a pr�met, m�g az SPB-n�l az abszol�t hozam� alapok ir�ny�ba tapasztalhat� elmozdul�s az �gyfelek r�sz�r�l. A Pioneer alapok eset�ben az �zsiai, a fejl�d� piacok keltett�k fel legink�bb a mag�nszem�lyek �rdekl�d�s�t, s egyre t�bben �rdekl�dnek a rom�n lehet�s�gek ir�nt is.

A Credit Suisse-n�l az eur�pai, a jap�n r�szv�nyek mellett a felt�rekv� r�gi�t emelt�k ki, s v�rakoz�suk szerint az �zsiai, a k�zel-keleti befektet�i r�teg vagyonosod�s�val p�rhuzamosan a luxuscikkek ir�nt is egyre nagyobb lesz a kereslet. A BNP Paribas-n�l a fejleszt�si ir�nyt a felt�rekv� orsz�gok jelentik, ennek jegy�ben hozt�k l�tre nemr�giben a t�r�k �s brazil orsz�galapjukat. Emellett az �gynevezett fenntarthat� n�veked�s� �gazatokban b�znak, mint p�ld�ul a hat�kony energia- �s hullad�kfelhaszn�l�s� c�gekben. A tavalyi �v sl�gerterm�k�nek sz�m�t�, BRIC- (Braz�lia, Oroszorsz�g, India, K�na) orsz�gok k�z�l a brazil �s az orosz piacban b�znak legink�bb, m�g Indi�val szemben szkeptikusabbak - �rja a Vil�ggazdas�g.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK