A tavalyi �vet neh�z k�r�lm�nyek k�z�tt is kit�n� eredm�nyekkel teljes�tette a Richter Gedeon gy�gyszergy�r. Mik�zben a magyar piacon neh�zs�gekkel n�znek szembe, az export�rt�kes�t�s k�zel 30 sz�zal�kkal n�tt, az �rbev�tel pedig 21,4 sz�zal�kkal. Id�n minim�lis bev�teln�veked�sre sz�m�tanak, mik�zben a magyar piacon tov�bbi visszaes�s j�het.

A�Richter Gedeon Nyrt.��ves k�zgy�l�s�n a 2006-os gazd�lkod�sr�l Bogsch Erik, a v�llalat vez�rigazgat�ja tolm�csolta az igazgat�s�g �ves besz�mol�j�t. Elmond�sa szerint egyre nehezebb piaci viszonyok ellen�re kiv�l� eredm�nyt �rtek el tavaly, k�l�n�sen a F�K-orsz�gokban, �s a beruh�z�sok is j�l alakultak.

Az �sszes �rbev�tel 2006-ban 171,1 milli�rd forint lett, ami 21,4 sz�zal�kos b�v�l�s a megel�z� �vhez k�pest. Az �zleti eredm�ny meghaladta a 49 milli�rd forintot, �s t�bb mint 13 sz�zal�kkal n�tt. Az ad�zott eredm�ny (magyar sz�mviteli szab�lyok szerint) 51 milli�rd forint f�l�tt alakult, �s j�val 10 sz�zal�k f�l�tt b�v�lt. Az egy r�szv�nyre jut� eredm�ny 2662 forint lett, ami 13,7 sz�zal�kos n�veked�s; m�g az osztal�k 690 forint, ami 15 sz�zal�kkal magasabb a tavalyin�l. A k+f tev�kenys�g is fejl�d�tt, a K�miai Kutat�si Laborat�riumok fel�j�t�sa mellett a Technol�giai K�s�rleti Nagylaborat�rium is elk�sz�lt, valamint a P�csett egyetemi kutat�laborat�riumot hoztak l�tre.

A besz�mol� szerint a c�g Magyarorsz�gon kedvez�tlen makro- �s ipar�gi k�rnyezetben teljes�tett. A m�lt �vben a hazai bev�telek 11,4 sz�zal�kkal 36,171 milli�rd forintra estek vissza. Bogsch Erik szerint a magyar piac kaotikus, �s a felt�telekben sok a bizonytalans�g.

A F�K-piacokon dinamikus n�veked�st realiz�ltak, a k�zel 300 milli� doll�ros export 38 sz�zal�kos b�v�l�s eredm�nyek�ppen j�tt l�tre. Ezen a piacon a j�v�ben is hasonl� - ha nem is ilyen dinamikus - n�veked�sre sz�m�tanak a t�rsas�gn�l, amelynek tov�bbra is fontos eleme lesz az orosz k�zgy�gy�szati program, a DLO. Az Oroszorsz�gba ir�nyul� export �sszesen 218 milli� doll�r volt tavaly, amelyb�l a DLO 39 milli� doll�rt k�pvisel. Az �rt�kes�t�si h�l�zat a F�K-piacon is jelet�sen b�v�lt, �s 2006-ban m�r t�bb mint 710 f�t foglalkoztatott.

A kiemelked� fontoss�g� orosz piacon a t�mogat�si (DLO) lista v�ltoz�sa miatt 25 milli� doll�r bev�tel esik ki, tov�bbi 10 milli� doll�r pedig a 2006. �vben egyszeri t�tel volt az oroszorsz�gi bev�telekben. Az orosz "mag�npiacon" 10-15 sz�zal�k k�z�tti bev�teln�vked�st v�r a magyar gy�gyszerc�g.

Ami az eur�pai eredm�nyeket illeti, a (tavaly m�g) 25 tag� uni�n bel�l az �rt�kes�t�sb�l 39 sz�zal�kkal r�szesedtek az �gynevezett 15-�k, m�g a 2004-ben csatlakozott 10 kelet-k�z�p-eur�pai �llam piacai 61 sz�zal�kkal. A k�z�p-kelet-eur�pai r�gi�ban 18 sz�zal�kos n�veked�st teljes�tettek; ebben a t�rs�gben Lengyelorsz�g a forgalom harmad�t k�pviseli. Az EU r�gi tagjainak piacain (EU-15) 27 sz�zal�kos n�veked�ssel 68 milli� doll�ros exportot teljes�tett a Richter, aminek k�zel fele n�gy�gy�szati gy�gyszerekb�l j�tt.

Az Amerikai Egyes�lt �llamokba ir�nyul� kivitel 27 sz�zal�kkal b�v�lt, �s el�rte a 89 milli� doll�ros nagys�grendet.

A k�zgy�l�sen elhangzott, a�Richter Gedeon strat�gi�ja a piaci r�sek kihaszn�l�s�ra �p�t, ter�pi�s �s f�ldrajzi szempontb�l egyar�nt. A tev�kenys�g sor�n hangs�lyos a specializ�l�d�s �s az origin�lis kutat�sok szerepe. A v�llalat tulajdonosi strukt�r�j�ban 64 sz�zal�k a k�lf�ldi befektet�k�, 11 sz�zal�k magyar r�szv�nyesek kez�ben van, m�g a fennmarad� 25 sz�zal�k a �PV Rt. birtok�ban.