A Richter Gedeon els� negyed�ves negat�v�eredm�nyeinek�f� oka a belf�ldi makrogazdas�gi �s ipar�gi k�rnyezet gyeng�lked�se, ami�a magyar gy�gyszergy�rt�k sz�m�ra�minden id�k�legkedvez�tlenebb �llapot�t mutatja - mondta Bogsch Erik, a t�rsas�g vez�rigazgat�ja a negyed�ves eredm�nyek ismertet�sekor. Id�n m�r az sem rossz eredm�ny, ha a doll�rban sz�molt bev�telek nem cs�kkennek.

A Richter k�lf�ldi piacai j� teljes�tm�nyt ny�jtottak, f�leg az egykori F�K-�lamok piacain tapasztaltak dinamikus n�veked�st kedvez� k�rnyezetben; els�sorban ennek k�sz�nhet�, hogy a doll�rban sz�molt �rbev�tel 3 sz�zal�kkal b�v�lhetett a negyed sor�n. Ezen bel�l a legnagyobb, orosz piacon mintegy k�t �ve m�k�dik a j�l�ti DLO-program, amely jelent�s seg�ts�g volt a magyar gy�gyszergy�raknak, mivel a kor�bbi kereskedelmi nagys�grendet tudta biztos�tani az �ri�si piacon. A DLO-lista sz�k�t�se miatt ugyan az ebb�l fakad� bev�telek a legut�bbi �zleti negyedben nem n�vekedtek, de ebbe az is belej�tszik, hogy a tavalyi els� negyed roppant er�s b�zist jelent, valamint, hogy fennakad�sok voltak a kifizet�sekben is. A mag�npiac �g�retesen n�vekszik.

Ukrajn�ban �s az egy�b F�K-orsz�gokban szint�n tisztes n�veked�st k�nyvelhetett el a Richter, amelyhez term�szetesen sz�ks�g van az �rt�kes�t�si h�l�zat folyamatos b�v�t�s�re is; a volt F�K-�llamokban napjainkban �sszesen 880 f�t foglalkoztat a Richter. A DLO j�v�je bizonytalan, de a tavalyi szint tart�sa az�rt el�rhet�nek t�nik.

Az eur�pai piacon a Richter az imm�ron 27 tag� uni� keleti fel�vel hagyom�nyosan er�sebb forgalmat bonyol�t: m�g a r�gi "15-�k" az eur�pai exportnak mind�ssze 31 sz�zal�k�t teszik ki, addig Kelet-K�z�p-Eur�pa 12 �llama 69 sz�zal�kban r�szesedik azokb�l. A nyugati ter�leteken igen er�s generikus verseny, �s cs�kken� �rak nehez�tik a Richter dolg�t. Az Amerikai Egyes�lt �llamokban 7 sz�zal�kos n�veked�st �rtek el, amit a szteroidok �s a generikus �zlet�g t�masztott al� els�sorban, �s a doll�r/forint-�rfolyam gyeng�tett legink�bb. Id�n Eur�p�ban n�veked�st, az USA-ban pedig szinten marad�st v�rnak a c�gn�l.

Bogsch Erik b�vebben, �s meglehet�sen bor�san sz�lt a magyarorsz�gi helyzetr�l. Elmond�sa szerint forgalom- �s �rcs�kken�s, kisz�m�thatatlans�g, bizonytalans�g jellemzi a belf�ldi �llapotokat. "F�gg�ben van egy csom� dolog, nincs norm�lis hozz��ll�s, nincs meg az, ami elv�rhat� lenne minden orsz�gban" - fogalmazott. Ezen k�v�l tov�bbra is er�s a korrupci�, ami els�sorban a tisztess�ges c�geknek okoz k�rt, �m az illet�kesek l�tsz�lag ez ellen sem tesznek semmit, a k�r�sek ellen�re - mondta a Richter els� embere.

A megszor�t�sok �s a k�l�nf�le v�ltoz�sok hat�s�ra az �rbev�tel id�n v�rhat�an 20 sz�zal�kkal, 7 milli�rd forinttal lesz kisebb. A kedvez�tlen hat�sokhoz kell sorolni a forint viszonylagos meger�s�d�s�t az eur�hoz �s els�sorban a doll�rhoz k�pest, mivel a Richter er�sen export-orient�lt. Ez�rt p�ld�ul a magyar piacon a k�lf�ldi gy�gyszereket import�l�k kedvez�bb helyzetben vannak, hiszen sz�mukra az �rfolyamban be�llt v�ltoz�s kedvez� fejlem�nynek tekinthet�. �sszess�g�ben id�n, v�rhat�an 10 milli�rd forint nyeres�g esik ki, ami a Richtern�l azt jelenti, hogy ennyivel cs�kkentik a beruh�z�saikat is, �s l�tsz�mstopot l�ptetnek �letbe Magyarorsz�gon. Az idei az els� alkalom, hogy cs�kken forintban az �rbev�tel, m�g az orosz v�ls�g idej�n sem volt ilyen - mondta Bogsch. A c�g versenyk�pess�ge jelent�sen romlott, a r�gi�s vet�lyt�rsakhoz k�pest a Richter kil�t�sai rosszabbak lettek - mondta a vez�rigazgat�.

A negat�v hat�sok tov�bbi m�rs�kl�s��rt a doll�rban val� kitetts�g cs�kkent�se �rdek�ben j�lius elsej�t�l Oroszorsz�gban doll�rr�l eur�ra �llnak �t. Ezen k�v�l fel�lvizsg�lj�k a megtakar�t�si programokat, �s a beruh�z�si terveket. "Ha ez �gy megy tov�bb, a Richter Gedeon Magyarorsz�gon nem kezd �j projektekbe. Mik�zben �ri�si a verseny, �s m�s orsz�gokban t�mogatj�k a beruh�z�sokat, jelenleg nem tudok �rvet mondani arra, hogy mi�rt fektetnek ma be Magyarorsz�gon" - fogalmazott Bogsch.

Bogsch Erik elmondta, az Orsz�gos Eg�szs�gp�nzt�r teljesen �nk�nyesen m�k�dik, saj�t sz�ja �ze szerint �rtelmezi a jogszab�lyokat, a piac p�ld�tlan m�don, gyakorlatilag ki van szolg�ltatva a hivatalnak. A gy�gyszerkassza janu�ri t�ll�p�s�t p�ld�ul ki akart�k fizettetni a gy�rt�kkal, annak ellen�re, hogy ezt �ves szinten kalkul�lj�k. A gy�rak v�g�l, az egy�bk�nt az OEP illet�kess�g�be tartoz� adatszolg�ltat�s elmarad�sa miatt nem fizettek; az OEP pedig a mai napig nem tudta k�z�lni vel�l a febru�ri adatokat. Tov�bbi probl�ma a 12 sz�zal�kos ad�val, hogy az APEH szerint is ad�, m�g a miniszt�rium szerint befizet�si k�telezetts�g: ami p�ld�ul k�lf�ldi c�gek eset�ben k�rd�sess� teszi az eg�sz rendszert.

Az is el�fordulhat, hogy a Richter, mint a legnagyobb magyarorsz�gi gy�gyszergy�rt�, jelent�s hozz�adott szellemi �rt�ket k�pvisel� projektjeit ink�bb Indi�ba viszi. P�ld�ul a tavaly �tadott 250 f�s hazai kutat�i k�zpont 9 milli�rd forintba ker�lt, a kedvez�tlen v�ltoz�sok �vente ennyit vesznek el a c�gt�l. A k+f-k�lt�seket egyel�re nem tervezik m�rs�kelni. Bogsch Erik szerint int� jel az, ami a tetanusszal t�rt�nt, �s sz�ls� esetben ak�r az eg�sz magyar gy�gyszergy�rt�s erre a sorsra juthat. "Aki itt van, az sz�v - ez ilyen egyszer�" - foglalta �ssze Bogsch Erik summ�san a magyar piacra vonatkoz� v�lem�ny�t.

Major Andr�s