A hitelint�zetekre �s a biztos�t�kra �rkezett a legt�bb panasz az els� negyed�vben. �sszesen�1463 �r�sos panasz �rkezett a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�hez (PSZ�F) a p�nz�gyi int�zm�nyekre, 25,3 sz�zal�kkal t�bb, mint az el�z� negyed�vben. �ves �sszehasonl�t�sban 40,7 sz�zal�kkal n�tt a panaszok sz�ma.

A fel�gyelet honlapj�n publik�lt statisztika szerint az els� negyed�vben lez�rt 694 panasz�gyb�l (a bejelent�sek 47,4 sz�zal�ka) 228 darab (32,9 sz�zal�k) bizonyult r�szben vagy eg�sz�ben megalapozottnak. A legrosszabb a helyzet a biztos�t�si szektorban, ahol a lez�rt 283 �gy (42,1 sz�zal�k) 48,1 sz�zal�ka volt megalapozott.

A panaszok 51,2 sz�zal�ka a p�nz- �s t�kepiaci szektor szolg�ltat�inak tev�kenys�g�t kifog�solta. A szektorral kapcsolatos kifog�sok sz�ma az el�z� negyed�vhez k�pest 35 sz�zal�kkal emelkedett, els�sorban a bankokkal kapcsolatos bejelent�sek t�bb mint 40 sz�zal�kos n�veked�se miatt.

A takar�ksz�vetkezetekre eleny�sz� sz�m� panasz �rkezik. A�p�nz- �s t�kepiaci szektorra vonatkoz� panaszok t�bbs�ge (62,4 sz�zal�k) tov�bbra is a hitelterm�kekkel kapcsolatos. A foly�sz�mla-vezet�ssel kapcsolatos fogyaszt�i kifog�sok r�szar�nya kism�rt�kben n�tt, s a hitelez�s mellett tov�bbra is ez az egyetlen szolg�ltat�sfajta, amelyre a panaszok t�bb mint 10 sz�zal�ka �rkezik.

A panaszt�pusok sorrendje nem v�ltozott l�nyegesen, az els� h�rom panaszt�pus (az elsz�mol�s, megb�z�s teljes�t�se, a szolg�ltat�s min�s�ge, t�j�koztat�si hi�nyoss�g) eset�ben mind abszol�t sz�mban, mind r�szar�nyukat illet�en n�veked�s tapasztalhat�.

A t�z legnagyobb panaszsz�m� hitelint�zetre �rkezett a szektor �sszes panasz�nak 70,2 sz�zal�ka (ez az ar�ny az el�z� negyed�vben m�g csak 54,5 sz�zal�k volt). A p�nz- �s t�kepiaci szektor szolg�ltat�ira beadott panaszok k�z�l az els� negyed�vben 388 �gyet (51,8 sz�zal�k) z�rtak le, ezekb�l 88 darab (22,7 sz�zal�k) bizonyult r�szben vagy eg�szben megalapozottnak.�

A�biztos�t�si szektor szolg�ltat�ira az els� negyed�vben 672 panasz �rkezett, az el�z� negyed�vin�l 16,7 sz�zal�kkal, az egy �vvel kor�bbin�l 65,5 sz�zal�kkal t�bb. A panaszok t�bb mint k�tharmada (69,9 sz�zal�k) a biztos�t�t�rsas�gokra vonatkozik, a t�bbi a biztos�t�egyes�letekre (27,4 sz�zal�k) �s a biztos�t�sk�zvet�t�kre (2,7 sz�zal�k), de m�g a t�rsas�gok eset�ben a bejelent�sek megoszlanak a szolg�ltat�k k�z�tt, az ut�bbi k�t k�rben a panaszok t�bb mint k�tharmada egy-egy int�zm�ny tev�kenys�g�t kifog�solja.

A biztos�t�si panaszok k�z�tt m�g mindig a k�telez� g�pj�rm�-felel�ss�gbiztos�t�s a domin�ns (r�szar�nya 64,43 sz�zal�k), ezt k�veti a hagyom�nyos �letbiztos�t�s (11,16 sz�zal�k) �s a lak�sbiztos�t�s (8,04 sz�zal�k).

A panaszt�pusok szerinti megoszl�s l�nyegesen v�ltozott. A k�r�gyint�z�s elh�z�d�s�t az el�z� negyed�vin�l 20 sz�zal�kkal kevesebben s�relmezt�k, �gy ar�nya 33,9 sz�zal�kr�l 24,11 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt. Ek�zben az �gyviteli k�rd�seket �rint� panaszok sz�ma k�zel a dupl�j�ra emelkedett, s r�szar�nya az el�z� negyed�vi 28 sz�zal�kkal szemben az 50 sz�zal�khoz k�zel�t, ami az elemz�s szerint els�sorban a kgfb-s biztos�t�v�lt�s szezon�lis hat�s�nak a k�vetkezm�nye.

A p�nzt�ri szektorra az els� negyed�vben 42 bejelent�s �rkezett, 13,5 sz�zal�kkal t�bb, mint az el�z� negyed�vben �s 23,5 sz�zal�kkal t�bb, mint egy �vvel kor�bban. Az eg�szs�gp�nzt�rakra beadott panaszok sz�ma t�bb mint h�romszoros�ra n�tt, a mag�nnyugd�j-p�nzt�rak tev�kenys�g�t kifog�sol� bejelent�sek sz�ma viszont a fel�re cs�kkent. Az els� negyed�vben lez�rt 23 p�nzt�ri �gyb�l (a bejelent�sek 54,8 sz�zal�ka) mind�ssze 4 panasz (17,4 sz�zal�k) bizonyult r�szben vagy eg�szben megalapozottnak.