Ism�t elmarad a kamatcs�kkent�s

2007.06.21. 12:00

H�tf�n v�ltozatlanul 8 sz�zal�kos szinten hagyja a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa - v�li a Reuters �ltal megk�rdezett elemz�k t�lnyom� t�bbs�ge. Szerint�k a kamatcs�kkent�s j�liusban kezd�dik �s id�n 7,00 sz�zal�kra, j�v�re 6,00 sz�zal�kra m�rs�kl�dik az alapkamat.

A h�r�gyn�ks�g p�ntek d�lben nyilv�noss�gra hozott felm�r�se szerint 23 elemz�b�l 18 v�li azt, hogy a monet�ris tan�cs nem m�dos�tja az alapkamatot, �ten gondolj�k �gy, hogy 0,25 sz�zal�kpontos kamatcs�kkent�sr�l d�ntenek majd. Ez egybev�g egy m�sik felm�r�s eredm�ny�vel, amely szerd�n k�sz�lt, devizakeresked�k k�z�tt: ebben 12 keresked� k�z�l csak kett� sz�m�tott kamatcs�kkent�sre.

A megk�rdezett elemz�k nagy r�sze �gy v�li, hogy az �v v�g�ig 7,00 sz�zal�kra, a k�vetkez� esztend� v�g�re pedig 6,00 sz�zal�kra m�rs�kl�dik a jegybanki alapkamat. A felm�r�sben 22 szakemberb�l 4-en sz�m�tanak 7,25 sz�zal�kos, 11-en 7,00 sz�zal�kos, 5-en 6,75 sz�zal�kos alapkamatra �v v�g�n.

A megk�rdezett szakemberek v�laszai alapj�n arra sz�m�thatunk, hogy a k�vetkez� esztend� v�g�re pedig 6,00 sz�zal�kra m�rs�kl�dik a jegybanki alapkamat. A felm�r�sben 15 szakemberb�l 6-an sz�m�tanak 6,50 sz�zal�kos, 5-en 6,00 sz�zal�kos, 4-en enn�l alacsonyabb alapkamatra az �v v�g�n, egy elmz� pedig 6,50 sz�zal�kos alapkamatot v�r.

Az elemz�k �s p�nzpiaci keresked�k egy r�sze akkor bizonytalanodott el, amikor az elm�lt hetekben feler�s�d�tt a forint �rfolyam�nak ingadoz�sa. B�r a forint ezen a h�ten �jra er�re kapott, a nemzetk�zi piacokon fennmaradt a bizonytalans�g, amit az okozott, hogy a befektet�k kev�sb� sz�m�tanak kamatcs�kkent�sre az Amerikai Egyes�lt �llamokban, m�g m�s nagy jegybankok a kamatemel�si ciklusban j�rnak.

Mindez cs�kkentheti a forintkamatok pr�mium�t a fejlett orsz�gok kamataihoz k�pest, �s n�velheti a forintgyeng�l�s es�ly�t arra az esetre, ha a magyar jegybank lejjebb viszi saj�t kamatait. A gyeng�bb forint pedig magasabb infl�ci�t jelenthet.

A d�nt� csap�st a hazai kamatcs�kkent�si v�rakoz�sokra az �prilisi, hazai b�rn�veked�si adatok publik�l�sa hozta. K�zlem�nyeiben ugyanis a monet�ris tan�cs az ut�bbi h�napokban kiemelten foglalkozott az er�s b�rn�veked�s jelentette infl�ci�s kock�zattal �s m�jusi d�nt�s�t a kamatcs�kkent�s ellen is r�szben azzal indokolta, hogy a m�rciusi b�radatok nem voltak megnyugtat�ak.

�prilisban tov�bb gyorsult az �ves brutt� b�rn�veked�s a jegybank �ltal k�l�n�sen figyelt priv�t szektorban, a m�rciusi 11,6 sz�zal�kr�l 12,1 sz�zal�kra. A jegybank kor�bban jelezte ugyan, hogy a b�rn�veked�sek egy nehezen meghat�rozhat� h�nyada a feketegazdas�g feh�red�s�b�l sz�rmazik, de arra is figyelmeztetett, hogy a megemelkedett b�rk�lts�gek infl�ci�n�vel� �remel�sekre is cs�b�thatj�k a mag�nszektor egyes c�geit.

Az elemz�i el�rejelz�sek ugyanakkor azt is megmutatt�k, hogy a k�zelj�v�ben az infl�ci�s adatokt�l sem lehet jelent�s pozit�v v�ltoz�st v�rni. Az elemz�k szerint lelassul az �ves infl�ci� cs�kken�se �s j�niusban 8,4 sz�zal�kos r�t�ra lehet sz�m�tani, ami alig lenne alacsonyabb a m�jusi 8,5 sz�zal�kn�l.

Mindezek a t�nyez�k az elemz�k szerint neh�zz� tenn�k a jegybank sz�m�ra, hogy hitelesen megindokoljon egy kamatcs�kkent�st. T�retlen azonban az optimizmus, hogy k�s�bb m�gis megkezd�dik a monet�ris laz�t�s: az �v v�g�ig az elemz�i konszenzus szerint �sszesen egy sz�zal�kponttal cs�kkentheti az alapkamatot a bank, a j�v� �v v�g�ig pedig �jabb sz�z b�zisponttal.

A kamatcs�kkent�si v�rakoz�sokat az t�masztja al�, hogy az �v h�tral�v� r�sz�ben, az elemz�k szerint ism�t felgyorsulhat az infl�ci� cs�kken�se �s az elemz�i konszenzus szerint az �ves infl�ci�s r�ta decemberre 5,1 sz�zal�kra lassulhat.

A v�rakoz�sok szerint a magyar gazdas�g egyens�lyi gondjai sem teremtenek sz�ks�gletet a magyar kamatpr�miumok magasan tart�s�ra a k�zeli j�v�ben. Az �llamh�ztart�s �ves hi�nya, a konszenzus alapj�n id�n a tavalyi 9,2 sz�zal�kkal szemben, a brutt� hazai term�k GDP 6,3 sz�zal�ka lehet, ami egy hajsz�lnyival m�g mindig alacsonyabb a nemr�g 6,8-r�l 6,4 sz�zal�kra lesz�ll�tott korm�nyzati el�rejelz�sn�l.

A foly� fizet�si m�rleg idei hi�ny�ra vonatkoz� el�rejelz�st 150 milli� eur�val cs�kkentett�k a felm�r�sben, 4,6 milli�rd eur�ra, ami �gy m�r, �sszesen 650 milli� eur�val alacsonyabb a janu�rban v�rt szintn�l.

A bizonytalans�got jelent� nemzetk�zi befektet�i k�rnyezet, a magyar felm�r�sben szerepl� elemz�k szerint a k�vetkez� h�napokban, amennyire ez jelenleg felt�telezhet�, nem gyeng�ti meg l�nyegesen a forintot. A forint az �v v�g�n, a konszenzus szerint 253 k�r�l kereskedhet az eur� ellen, ami n�mileg gyeng�bb �rfolyam a szerdai 248,50 k�r�li szintekhez k�pest.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK