�j piacfejleszt� �tletekkel �ll el� a t�zsde

2007.06.21. 13:30

K�t �j, a t�kepiac fejleszt�s�t c�lz� javaslaton dolgozik a t�zsde, egy hossz� t�v� befektet�si sz�ml�n �s egy az ingatlanpiachoz kapcsol�d�n - mondta Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti �rt�kt�zsde (B�T) eln�ke cs�t�rt�k�n a B�T �s a Napi Gazdas�g konferenci�j�n. A javaslatok r�szleteit azonban nem �rulta el.

Szalay-Berzeviczy Attila el�ad�s�ban arr�l is besz�lt, hogy nagyon kev�s �j r�szv�nyt vezetnek be a Budapesti �rt�kt�zsd�re, ez�rt szerinte az egyre nagyobb versenyh�tr�nyba ker�l a f� vet�lyt�rsakkal szemben. A t�zsde megalakul�sa �ta - 17 �v alatt - ugyanis 95 r�szv�nyt vezettek be a B�T-re, s 55-�t vezettek ki, �ltal�ban felv�s�rl�s miatt, �gy kev�s pap�r van a b�rz�n.

Szalay-Berzeviczy szerint strat�giai hiba volt, hogy a rendszerv�lt�s ut�n a privatiz�ci�ban nem a t�zsde kapta a f� szerepet, n�h�ny jelent�sebb v�llalatot kiv�ve. A m�sodik strat�giai hib�t a�B�T eln�ke szerint akkor k�vetj�k el, ha veszni hagyjuk a nemzeti megtakar�t�sokat.

A nyugd�jp�nzt�rakban, befektet�si alapokban, biztos�t�kn�l k�zel 6200 milli�rd forint lakoss�gi megtakar�t�s van, �m nincs strat�gia arra vonatkoz�an, hogyan tartsuk itt a hazai v�llalatok akviz�ci�inak t�mogat�s�ra, a gazdas�g fejleszt�s�re - h�vta fel a figyelmet a B�T eln�ke. �gy az eur� bevezet�s�hez k�zeledve megk�rd�jelez�dik, hogy �rdemes-e a vagyonkezel�st itt tartani Magyarorsz�gon - tette hozz�.

A P�nz�gyminiszt�rium nyitott minden javaslatra, amely a t�kepiac fejl�d�s�t szolg�lja, �s nincs ellent�tben az uni�s szab�lyokkal - mondta a konferenc�n T�trai Mikl�s, a P�nz�gyminiszt�rium (PM) �llamtitk�ra.

Szerinte a korm�ny els�sorban stabil, kisz�m�that� gazdas�gpolitik�val tudja seg�teni a t�kepiacot. Amikor a hi�ny nagy, az �llam p�nz�hs�ge jelent�s, s a kamat magas, p�nzt sz�v el a gazdas�gt�l - mondta. A hi�ny n�h�ny �v alatt jelent�sen cs�kkenni fog, 2008-t�l pedig nem lehet negat�v az els�dleges egyenleg, aminek k�zvetlen hat�sa lesz a finansz�roz�sra �s a t�kepiacra - hangs�lyozta.

A h�rom nagy �llami vagyonkezel� (az �PV, a KVI �s az NFA) �sszevon�s�nak a jelent�s�ge az �llamtitk�r szerint nagyobb, mint amilyennek l�tszik, mert a k�lts�gek sokkal �tl�that�bbak lesznek.

A tart�san �llami tulajonban marad� v�llalatok list�j�val kapcsolatban hangs�lyozta: nincs sz� arr�l, hogy ami nincs a list�n, azt azonnal el lehet adni. N�h�ny jelent�s v�llalat eset�ben n�h�ny �ven bel�l megny�lik a lehet�s�g az �llami tulajdon teljes vagy r�szleges lebont�s�ra - tette hozz�. A bev�telt nem a k�lts�gvet�si hi�ny cs�kkent�s�re, hanem a vagyon �rt�k�nek meg�rz�s�re, gyarap�t�s�ra lehet felhaszn�lni.�Az �llami vagyonr�l sz�l� t�rv�ny parlamenti elfogad�sa ut�n megny�lik a lehet�s�g az alapokon kereszt�l val� �rt�kes�t�sre is, amelynek lehetnek olyan form�i, amelyek a t�zsd�t is �rinthetik - tette hozz�.

Horv�th Zsolt, a KBC Securities vez�rigazgat�ja, a B�T volt vez�rigazgat�ja szerint privatiz�ci� r�v�n m�r csak eleny�sz� sz�m� c�g jelenhet meg a t�zsd�n. Hangs�lyozta: egy c�gnek els�sorban t�k��rt kell a t�zsd�re mennie, s ha j� t�rt�nete van, Budapesten is hozz�juthat a forr�sokhoz. A m�ret azonban nem mindegy, a k�lf�ldi int�zm�nyi befektet�k nem nagyon mozdulnak r� a 100 milli� eur� alatti c�gekre, a hazaiak azonban, amelyek a helyi c�geket jobban ismerik, igen - mondta.

A KBC Securities vezet�je is nagyon fontosnak tartja, hogy a hossz� t�v� megtakar�t�sok a magyar piacon maradjanak. Elmondta: a klasszikus kisbefektet�k ar�nya a 90-es �vek k�zep�re jellemz� 12-15 sz�zal�kr�l m�ra 2-3 sz�zal�kra cs�kkent, az idillikus helyzetnek v�get vetett n�h�ny piaci v�ls�g. A lakoss�g 13-14 ezer milli�rd forintos nett� p�nz�gyi megtakar�t�s�b�l 250 milli�rd forint t�zsdei r�szv�nybefektet�s.

Magas infl�ci�s k�rnyezetben, magas �llampap�rhozamok mellett kicsi a motiv�ci� arra, hogy a mag�n- �s int�zm�nyi befektet�k a befektet�si strukt�r�n v�ltoztassanak. Amikor azonban a kamatszint 3 sz�zal�k al� s�llyed, a befektet�k racion�lisan viselkednek, �s megkeresik azokat a befektet�si form�kat, amelyeken magasabb kock�zat mellett ugyan, de nagyobb hozamot tudnak el�rni. Kedvez�bb k�rnyezetben meg fog n�ni a befektet�k �tv�gya, �s ez kedvez� lesz a t�zsde sz�m�ra is - mondta Horv�th Zsolt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK