Nem v�ltozik a jegybanki alapkamat

2007.07.23. 14:02

Tov�bbra is 7,75 sz�zal�k marad a jegybanki alapkamat - d�nt�tt h�tf�n kora d�lut�ni �l�s�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. Az elemz�k t�bbs�ge szerint id�n, �v v�g�ig 7,00 sz�zal�kra, j�v� �v v�g�ig 6,25 sz�zal�kra cs�kken az alapkamat.

K�t javaslat volt a monet�ris tan�cs �l�s�n: a 7,75 sz�zal�kos kamatszint tart�sa �s annak 0,25 sz�zal�kpontos cs�kkent�se - mondta Simor Andr�s jegybankeln�k, a kamatd�nt�st ismertet� sajt�t�j�koztat�n. Az eln�k - egy h�nappal kor�bbi �g�ret�nek megfelel�en - nem �rulta el a szavazati ar�nyokat. Szerinte egy�rtelm� d�nt�s sz�letett, de a tan�cstagok nagy r�sze nehezen tudott hat�rozni.

Simor Andr�s elmondta: a magyar gazdas�gra vonatkoz� adatok, �gy a b�ralakul�st jellemz� inform�ci�k is nagyon "zajosak", nincs egy olyan mutat�, amellyel j�l lehetne jellemezni a hazai b�rek alakul�s�t. Kifejtette: a brutt� b�rek a versenyszektorban jobban n�ttek, mint ahogy azt a termel�kenys�g n�veked�se indokolta volna, �gy "cs�nj�n kell b�nni az adatokkal".

Az eln�k a vil�ggazdas�g folyamataira utalva elmondta: a vil�gban is ellentmond�sos tendenci�k �rv�nyes�lnek, a k�zponti bankok ezekre nemegyszer kamatemel�ssel reag�ltak, �gy cs�kken a kamatk�l�nb�zet Magyarorsz�g �s a vil�g t�bbi r�sze k�z�tt, ez is indokolja az �vatoss�got.

Simor Andr�s a jegybanki megnyilv�nul�sokat feszeget�, b�r�l� k�rd�sekre a k�vetkez�t v�laszolta: "nem gondolom, hogy mindenkor minden sajt�org�numnak jelen kellene lenni".���ltal�noss�gban pedig �gy fogalmazott: az MNB kommunik�ci�j�ban nem c�lszer� egy-egy adatot kiemelni, rengeteg apr� adatb�l, inform�ci�b�l �ll �ssze a kommunik�ci�, de azt tal�n el lehetne �rni, hogy a piac �rt�kel�s�t jobban lehetne seg�teni.

Hozz�tette: a monet�ris d�nt�sek k�z�tti k�zbens� h�napban val�sz�n�leg akt�vabb kommunik�ci�t kellene folytatnia a jegybanknak is. Al�h�zta: "ha valamilyen inform�ci�ra a piac falsul reag�l, �rdemes megsz�lalni a h�nap k�zben is, a m�lt havi d�nt�s k�nyes helyzetben sz�letett".

Az MNB eln�ke a t�j�koztat�n azt is �rintette, hogy a lakoss�g eset�ben n�vekszik a devizahitelek felv�tele, a lakoss�g a fogyaszt�s�t �gy b�v�ti, hogy r�szben cs�kken a megtakar�t�s, illetve a lakoss�g nagyobb �sszeg�, els�sorban deviza alap� fogyaszt�si hitelt vesz fel.

Az ezt feszeget� k�rd�sre elmondta: ugyan a lakoss�gi devizak�lcs�n�k felv�tele m�g nincs aggaszt� szinten, de azt mindenk�ppen el kell �rni, hogy a lakoss�gi d�nt�sekn�l figyelmet ford�tsanak az �rfolyamkock�zatokra, a k�lcs�n�k t�rleszt� r�szleteinek esetleges n�veked�s�t is bekalkul�lj�k.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte: a jegybank �pp ez�rt kezdem�nyezte, hogy a p�nz�gyi ismeretek oktat�sa beker�lj�n a nemzeti alaptantervbe, �s rem�lhet�leg j�v� �szt�l m�r egyre t�bb k�z�piskol�ban oktatj�k a p�nz�gyi ismereteket.

A monet�ris tan�cs szerint az infl�ci� a jegybank v�rakoz�sainak megfelel�en alakul. S�t, szerint�k cs�kkent az infl�ci�s c�lt�l l�nyegesen elt�r� v�rakoz�sok kialakul�s�nak vesz�lye. Ugyanakkor d�nt�s�k indokl�s�ban megeml�tik, hogy folytat�dott a gazdas�gi n�veked�s lassul�sa �s a versenyszektor brutt� nomin�lb�r-n�veked�se magasabb a termel�kenys�g v�ltoz�s�n�l.

A test�let lehet�s�get l�t arra, hogy a j�v�ben folytassa az alapkamat cs�kkent�s�t, ugyanakkor a hazai �s nemzetk�zi gazdas�gi folyamatokat �vez� bizonytalans�g miatt �vatos �s fokozatos kamatcs�kkent�si p�ly�t tart k�v�natosnak.

A kamatd�nt�st k�vet�en hirtelen er�s�d�tt a forint a bankk�zi devizapiacon. P�r perc alatt azonban 246 forintr�l 245,60 forintra esett, majd f�l 3-ra 245,75 forint k�r�li �ron stabiliz�l�dott az uni�s deviza��rfolyama. A forinter�s�d�s azonban csak ideiglenesnek bizonyult �s 4 �rakor m�r ism�t 245,91 forintos �rfolyamon jegyezt�k az eur�t. A kamatd�nt�s nem befoly�solta a r�szv�ny�rakat a Budapesti �rt�kt�zsd�n.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK