A Richter Gedeon Nyrt. 2007 els� f�l�v�ben nem konszolid�ltan 16,6 milli�rd forint ad�zott nyeres�get �rt el, ami 44,6 sz�zal�kkal alacsonyabb a m�lt �v els� f�l�v�ben el�rtn�l, a gy�gyszergy�r �rbev�tele 2,6 sz�zal�kkal 84,5 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt - k�z�lte a t�rsas�g a nemzetk�zi sz�mviteli jelent�si szabv�ny (IRFS) szerinti gyorsjelent�sben kedden.

A m�sodik negyed�vi 9,4 milli�rd forintos ad�zott nyeres�g 40,9 sz�zal�kkal marad el az el�z� �vi b�zist�l, viszont egy picit jobb az elemz�i konszenzusn�l.

Komoly visszaes�sre sz�m�tottak az elemz�k, hiszen a t�rsas�g gazd�lkod�s�t kedvez�tlen�l befoly�solta a belf�ldi elad�sok visszaes�se, az �j ad�fizet�si k�telezetts�gek, tov�bb� a forint doll�rral szembeni jelent�s er�s�d�se.

A piac �ltal ismert m�k�d�s�i k�rnyezet negat�v fejlem�nyeihez javar�szt megfelel�en alkalmazkodott a Richter, de az eredm�ny m�g �gy is jelent�sen elmarad a tavalyi rekordsz�mokt�l. �sszess�g�ben a m�r szinte teljesen be�razott negat�v fejlem�nyekt�l eltekintve, ink�bb pozit�v a gyorsjelent�s �ltal t�kr�z�tt k�p - k�z�lte az [origo]-val Tapaszti Attila, a Takar�kbank elemz�je. A szak�rt� szerint azonban a k�pet valamelyest �rnyalja az �zemi k�lts�gek, azon bel�l a marketing �s �rt�kes�t�si k�lts�gek v�rtn�l jelent�sebb emelked�se.

Bogsch Erik, a c�g vez�rigazgat�ja doll�rban 5-10 sz�zal�kos forgalom n�veked�st v�r a F�K-orsz�gokban az id�n, az amerikai piacon szint�n 5-10 sz�zal�kos forgalom b�v�l�sre l�t lehet�s�get ebben az �vben.Negyed�vvel kor�bban mindk�t piacon a tavalyival azonos szint� forgalmat jelzett el�re a t�rsas�g. Belf�ld�n tov�bbra is 20 sz�zal�kos �rbev�tel kies�ssel, az Eur�pai Uni�ban, eur�ban 10 sz�zal�kos n�veked�ssel sz�mol a t�rsas�g.

A konszolid�lt �rbev�tel 6,3 sz�zal�kkal 111,2 milli�rd forintra n�tt az �v els� hat h�napj�ban, a konszolid�lt m�rleg szerinti nyeres�g pedig 18,5 milli�rd forint volt, 41 sz�zal�kkal kevesebb a b�zisn�l.

A magyar piacon az �rbev�tel 16,3 milli�rd forint volt, ami 9,1 sz�zal�kos cs�kken�st jelent. Az eredm�nyt jelent�sen befoly�solt�k az �j t�mogat�si rendszer miatti �prilisi �rcs�kkent�sek. Az �rt�kes�t�st kedvez�tlen�l �rintette m�g, hogy a vizsg�lt id�szak v�g�n a nagykeresked�i �s patikai k�szletek jelent�sen cs�kkentek a j�lius 1-j�vel hat�lyba l�pett �jabb �rcs�kkent�s miatt.

A kivitelb�l sz�rmaz� �rbev�tel 362,5 milli� doll�r volt, ami 11,6 sz�zal�kos emelked�st mutat az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest. Az exportb�l a F�K r�gi� 167,9 milli� doll�rt tett ki, ami 7,3 sz�zal�kkal volt t�bb az egy �vvel kor�bbin�l. A n�veked�s els�sorban a szteroid hat�anyagok, valamint egy k�szterm�k siker�nek tudhat� be.


Az egy r�szv�nyre jut� nyeres�g (EPS) az els� f�l�vben 890 forint volt, szemben az el�z� �v els� hat havi 1607 forinttal. Az EPS konszolid�ltan 995 forintot tett ki, m�g egy �vvel kor�bban 1687 forint volt.